Frivillig standard fra EFRAG på trappene

61-62

Bærekraftsrevisor informerer

I denne spalten om bærekraftsrapportering – Bærekraftsrevisor informerer – vil vi holde deg oppdatert på den regulatoriske utviklingen, og gi innblikk i aktuelle temaer. Her vil du også bli oppdatert om arbeidet Revisorforeningen gjør innen feltet bærekraftsrapportering og attestasjon av rapporteringen.

Små- og mellomstore virksomheter som ikke er notert på et regulert marked, faller utenfor bærekraftsrapporteringsdirektivet i EU og vil dermed ikke bli møtt med direkte rapporteringskrav. EU-kommisjonens tekniske rådgiver, European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), planlegger derfor å lage en frivillig og nedskalert standard som er tilpasset små- og mellomstore foretak.

Siviløkonom/MBA finans
Kjersti Okstad Kirkeby

Fagdirektør selskapsrapportering og bærekraft, Revisorforeningen

Cand.merc.
Carl-Emil Akselberg

Rådgiver bærekraft, Revisorforeningen

Statsautorisert revisor og siviløkonom
Sissel Riise

Rådgiver selskapsrapportering og bærekraft, Revisorforeningen

Standarden skal være til hjelp for små og mellomstore foretak når de skal besvare informasjonsforespørsler fra aktører i verdikjeden.

Den frivillige standarden (VSME) er tiltenkt å gjelde for alle små- og mellomstore bedrifter (SMB) uavhengig av sektor. Tanken er at ved å bruke standardiserte krav i hele Europa, vil standardene informere sentrale interessenter om bærekraftsrelaterte saker på tvers av landegrenser.

VSME-standarden forventes å støtte små og mellomstore bedrifter i deres dialog med forretningspartnere som långivere og store foretak som krever data fra små og mellomstore bedrifter i sin verdikjede. Slik standardutkastet foreligger, fungerer det også som et styringsverktøy for bærekraftsspørsmål for alle SMBer som ønsker å måle, overvåke og administrere relevant informasjon.

Spesielt tar standarden sikte på å:

  1. muliggjøre inkludering av SMB i overgangsprosessen mot en lavkarbonøkonomi;

  2. redusere kostnadene forbundet med nevnte overgang for SMBer;

  3. lette tilgangen til finansiering;

  4. tilfredsstille de forholdsmessige bærekraftskriteriene som vil bli forespurt fra SMBer fra interessenter; og

  5. dempe utfallet av den såkalte trickle-down-effekten.

«Verdien og fordelene med VSME-standarden vil i stor grad avhenge av nivået av markedsaksept og anerkjennelse som dette rammeverket til slutt vil oppnå som en standard for forespørsler om datainnsamling fra långivere og store selskaper.»

EFRAG

Den frivillige standarden (VSME) er tiltenkt å gjelde for alle små- og mellomstore bedrifter (SMB) uavhengig av sektor.

EFRAGs arbeid med en frivillig standard for ikke-børsnoterte mikro-, små og mellomstore selskaper (VSME) ligger utenfor mandatet i CSRD. Arbeidet utledes fra markedets behov for et referansepunkt som skal brukes av forretningspartnere i verdikjeden til SMB og av långivere, når de definerer dataforespørsler fra ikke-børsnoterte SMBer og for å støtte i starten av deres bærekraftsreise.

Markedsbehovet for en slik standard ble fremhevet i konsekvensanalysen som fulgte med CSRD-forslaget. Kommissær McGuinness og EU-kommisjonen har også anbefalt EFRAG å jobbe med en slik frivillig standard.

Metodisk tilnærming og «sten på sten»

Prosessen frem til slik forslaget nå ligger, har vært lang. Forslaget til en frivillig rapporteringsstandard ble diskutert internt i EFRAG på grunnlag av ideer fremsatt av den tidligere arbeidsgruppen for SMB. Arbeidet til EFRAGs PTF-klynge 8 ble ansett som et verdifullt grunnlag for videre utvikling. Hovedanbefalingen til EFRAG-sekretariatet var å sikre konsistens med øvrige rapporteringsstandarder og ikke minst den lovpålagte standarden for noterte små- og mellomstore foretak (LSME) for å oppnå en fullstendig modulær byggesteinstilnærming på tvers av det europeiske systemet for bærekraftsrapporteringsstandarder.

Derfor ble byggesteinstilnærmingen konseptuelt integrert i utformingen av utkastet til både den lovpålagte og den frivillige rapporteringsstandarden i starten av 2023. På styremøtet i EFRAG i januar 2023 vedtok EFRAGs eget bærekraftsstyre å:

  1. starte med rapporteringsstandarden for noterte SMBer (LSME)

  2. holde LSME tilpasset til små og mellomstore virksomheter og vurdere typiske SMB-utfordringer knyttet til bærekraftsrapportering

  3. vurdere VSME (inkl. gjeldende utkast) fra et konsistens- og ytterligere proporsjonalitetsperspektiv først når LSME-grunnlaget er stabilisert;

  4. vurdere å slå sammen LSME og VSME hvis det synes relevant.

  5. ha et overordnet formål om å gjøre tilgjengelig en standard for de to populasjonene (børsnoterte og ikke-børsnoterte SMB) i samme tidsramme.

EFRAG planlegger p.t. å sende både den frivillige og den obligatoriske standarden for SMBer på høring innen utgangen av desember 2024. Innen den tid skal EFRAG ha workshops og rettede samtaler med relevante aktører. Begge standardene skal også ha en lingvistisk språkvask slik at ordlyden i standardene gjøres forståelig. Revisorforeningen følger dette arbeidet nøye og er med i en ekstern ekspertgruppe som kommer med innspill til arbeidet.

Ordliste

SMB: Små- og mellomstore bedrifter

EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group, faglig rådgiver til EU-kommisjonen og utvikler av de europeiske bærekraftsrapporteringsstandardene.

VSME: Frivillig bærekraftsrapporteringsstandard fra EFRAG. Målgruppen for denne standarden er små- og mellomstore virksomheter utenfor omfanget av den lovpålagte standarden.

LSME: Rapporteringsstandard tilpasset små- og mellomstore foretak notert på et regulert marked. Mer omfattende enn den frivillige VSME-standarden.

CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive: Det europeiske bærekraftsrapporteringsdirektivet.

ESRS: European Sustainbility Reporting Standards. De europeiske standardene for bærekraftsrapportering som utvikles av EFRAG.

PTF: Project Task Force. Tidvis benyttet navn på arbeidsgrupper i EFRAG.