Attestasjon av bærekraft på Oslo Børs

Revisorforeningens årlige kartlegging av attestasjon på Oslo Børs, med utgangspunkt i selskapene som inngår i Oslo Børs Benchmark Index, viser en moderat økning i attesterte bærekraftsrapporter fra regnskapsåret 2020.

Indeksen består nå av 68 ulike selskaper, fordelt på 69 ulike instrumenter. Av disse selskapene hadde 26 av dem en form for tredjeparts attestasjon knyttet til deler av eller hele sin publiserte bærekraftsrapport. Ett selskap viste til uavhengig tredjeparts attestasjon av utslippstall som ikke var inkludert i selskapets bærekraftrapport eller tilgjengelig på selskapets nettsider. For å få tilgang til denne tok vi kontakt med selskapets nyopprettede avdeling for bærekraftsrapportering. Av nevnte attestasjonsuttalelse, fra et ikke-revisjonsforetak, var det liten tvil om at foretakets klimagassregnskap var verifisert av en kompetent tredjepart – likevel ble det utelatt fra selskapets bærekraftsrapport når dette sannsynligvis ville økt brukernes tillit til rapporten. Kanskje vil et økt omfang av bærekraftsattestasjoner også gjøre foretak og brukere mer bevisst på forskjellen mellom øvrig, ikke-revidert informasjon i en årsrapport og opplysninger som er verifisert av en uavhengig, kompetent tredjepart.

ISAE 3000 dominerer

Den klart mest brukte standarden for attestasjon av bærekraft, i Norge og internasjonalt, er ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av

historisk finansiell informasjon. Utover ISAE 3000 er ISAE 3410 Attestasjonsoppdrag om klimagassrapporter, som er særskilt utformet for og begrenset til attestasjon av klimagassregnskap, benyttet i noen grad. En klar tendens i vår kartlegging er at revisor typisk ikke benytter standardene ISAE 3000 og ISAE 3410 samtidig. I attestasjoner som begrenser seg til en gjennomgang av foretakets rapportering på klimagassregnskap, benyttes typisk ISAE 3410, men i de tilfellene hvor attestasjonen går utover dette, benyttes som oftest ISAE 3000, også for å attestere på klimagassregnskap i samme oppdrag.

Attestasjoner på Oslo Børs 2021 2020

Selskaper på OSEBX

68

66

Bærekraftsrapporter attestert

27

20

ISAE 3000 (revidert)

22

17

ISAE 3410

5

2

Annen attestasjon

1

1

% av bærekraftsopplysninger attestert

40 %

30 %

Andel attestasjoner etter ISAE 3000

81 %

85 %

I vår gjennomgang av bærekraftsattestasjoner ser vi at det er stor variasjon i hva attestasjonsuttalelsen dekker, men også stor variasjon i hvor tydelig den som attesterer angir hva som er attestert. Nær samtlige selskaper med attesterte bærekraftsopplysninger har benyttet Global Reporting Initiative-rammeverket (GRI). Innenfor GRI-rammeverket er det angitt en indeks av ulike komponenter, som henviser til mer eller mindre standardiserte komponenter i den aktuelle rapporten, med henvisning til hvor i rapporten man kan finne komponenten. Ved gjennomgang av attestasjonsuttalelsene er det i flere tilfeller usikkerhet rundt hvorvidt attestasjonen omfatter selve tabellen med sine henvisninger eller de ulike komponentene oppført i tabellen. I flere av uttalelsene nevnes klimagassregnskap spesifikt, mens andre uttalelser henviser til de konkrete GRI-elementene i rapporten som er dekket av revisors attestasjonsuttalelse, og i hvilken grad opplysningene er gjennomgått. Sistnevnte gjør det enkelt for brukerne av rapporten å gjøre seg opp en mening om hva som faktisk er attestert av en tredjepart, og hvilke deler av rapporten man kan ha et større nivå av tillit til.

Tilsvarende som i kartleggingen av Oslo Børs finner IFAC at revisor som hovedregel benytter ISAE 3000 i sine bærekraftsattestasjoner.

Attestasjon av bærekraft i et større bilde

28. juli lanserte International Federation of Accountants sin tidligere nevnte tilstandsrapport på bærekraftsrapportering, The State of Play in Reporting and Assurance of Sustainability Information, med utgangspunkt i 2020-rapportering. Rapporteringen til 1400 selskaper verden over er gjennomgått og noen momenter peker seg ut. Andelen selskaper som får sine bærekraftsopplysinger attestert, øker stadig, fra 51 % for 2019 til 58 % for 2020. Til sammenligning er tilsvarende tall fra vår kartlegging av Oslo Børs en økning fra 30 til 40 %.

Tilsvarende som i kartleggingen av Oslo Børs finner IFAC at revisor som hovedregel benytter ISAE 3000 i sine bærekraftsattestasjoner, dette til tross for at det i en del tilfeller bare var klimagassdata som ble attestert. Undersøkelsen tar nemlig for seg de tre hovedelementene som utgjør det stadig mer utbredte bærekraftsbegrepet «ESG», og som det i arbeidet med bærekraftsrapportering er dannet konsensus om at er en hensiktsmessig kategorisering av de ulike aspektene ved bærekraftig virksomhet. Environmental, social og governance – forhold som vedrører miljø/klima, sosiale forhold og foretakets virksomhetsstyring. De ulike standardene som sammen vil utgjøre det nye rammeverket ESRS, følger også denne kategoriseringen. Hvilken informasjon som attesteres, må antas å ha sammenheng med først og fremst tre ting:

  1. hvilke opplysninger er relevante for brukerne

  2. hvor ressurskrevende vil det være for det rapporterende selskapet å dokumentere sine påstander og

  3. hvor ressurskrevende vil det være for den som attesterer å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for påstandene som legges frem.

Av attestasjonene i IFAC-undersøkelsen omfattet 95 % foretakets klimagassregnskap, 78 % av attestasjoner omfattet andre forhold innen miljø og klima, mens de mer kvalitative områdene sosiale forhold og virksomhetsstyring bare inngikk i henholdsvis 68 % og 43 % av uttalelsene. EUs bærekraftsdirektiv vil med andre ord kreve at revisors attestasjon omfatter forhold som flertallet så langt har valgt å holde utenfor bærekraftsattestasjon.