Internasjonal skatt og avgift

Skatterådgiver
Olav Kregnes

Deloitte Advokatfirma.

Skatterådgiver
Adrian Dobloug Høidahl,

Deloitte Advokatfirma.

Nederland – budsjettforslag med økte skatter

Nederland foreslår å skjerpe skattenivået i budsjettforslaget for 2022. Av endringene som er foreslått implementert, er bl.a. en reduksjon av innslagspunktet for toppskatt for bedrifter. Fra og med inntektsåret 2022 vil inntekt som overstiger EUR 200 000 bli skattlagt med en skattesats på 25,8 %. Videre vil inntekt fra «betydelige aksjebeholdninger» (dvs. aksjebeholdning/-stemmerett på 5 % eller mer) bli skattlagt med en særegen sats på 26 % for inntekt opp til EUR 67 000, og 29,5 % for inntekt som overstiger dette beløpet. En rekke flere endringer er presentert. Endringene har som mål å øke statens inntekter som følge av budsjettunderskudd tidligere år.

Ukraina – avskaffing av skatteavtale

22. mai vedtok det ukrainske parlamentet å si opp skatteavtalen med Russland. Avtalen mellom de to landene ble signert i 1995 og trådte i kraft i 2000. Den har til hensikt å unngå dobbeltbeskatning med hensyn til skatter på inntekt og formue.

Tyskland – reduksjon i drivsstoffavgift

Den tyske lovgivende forsamling Bundesrat vedtok 20. mai et lovforslag om reduksjon i energiavgift på drivstoff. Formålet med forslaget er å minske de kortsiktige økonomiske og sosiale konsekvensene av økende drivstoffpriser. Avgiftene etter reduksjonen ligger på minimumsnivået innad i EU i tråd med EUs Energiskattedirektiv (2003/96). Som følge av dette reduseres avgiften med EUR 29,55 cent pr. liter for bensin; 14,04 cent for diesel og 12,66 cent for naturgass.

Romania – midlertidig unntak fra lønnsskatt

Romania har innført et midlertidig unntak i lønnsbeskatning for ansatte som tjener minstelønn. Formålet med unntaket er å minske negative sosiale konsekvenser ved økningen i det alminnelige prisnivået. Ansatte med slik inntekt vil ikke bli beskattet for inntekten i perioden 1. juni til 31. desember 2022. De vil heller ikke måtte betale trygdeavgift på denne inntekten i denne perioden.

Sveits – varsler økning av mva-satser

Sveits har i forlengelsen av budsjettforslag for å sikre finansering av offentlig pensjon varslet en økning av mva-satsene med mellom 0,4 og 0,1 prosentpoeng. Forslaget er fortsatt til politisk behandling, men er forventet vedtatt med virkning fra begynnelsen av 2023.
EU-domstolen med viktig avklaring om fast driftssted

EU-domstolen har i avgjørelse av 7. april 2022 mellom Berlin Chemie og skattemyndighetene i Romania kommet med prinsipielle avklaringer for når fast driftssted («fixed establishment») skal anses å foreligge for mva-formål. Spørsmålet i saken var om et selskap hjemmehørende i Tyskland hadde fast driftssted for mva-formål i Romania, som følge av at selskapet hadde et datterselskap i Romania som omsatte nødvendige tjenester til morselskapet for at det skulle oppfylle sine kontraktsforpliktelser i Romania. Følgelig var det et spørsmål om datterselskapet pliktet å beregne lokal mva på omsetningen til morselskapet.

Av EU-domstolens avgjørelse følger at utgangspunktet er at stedet hvor et selskap er hjemmehørende, er bestemmende ved vurderingen av hvor tjenesten skal anses omsatt («place of supply»), og at det kun er unntaksvis at andre beskatningskriterier kan bli lagt til grunn. Et slikt tilfelle kunne etter rettens oppfatning foreligge dersom et selskap som ikke er hjemmehørende, disponerer tilstrekkelige ressurser til å kunne benytte innkjøpte tjenester til bruk for lokal avgiftspliktig omsetning. EU-domstolen vurderte deretter den konkrete saken og slo fast at et datterselskap i seg selv ikke gir tilstrekkelig etablering for å ha et fast driftssted, og at det i foreliggende sak ikke var særlige omstendigheter som gjorde at utgangspunktet måtte fravikes.

Spørsmålet har også vært stilt i norsk rett, og grensene for når et utenlandsk selskap skal anses å ha fast driftssted i Norge, fremstår fortsatt uavklart. Selv om merverdiavgiftsdirektivet i EU ikke er en del av EØS-avtalen, er det likevel nærliggende at det vil kunne ses hen til Berlin Chemie-dommen også ved tilsvarende vurderinger av merverdiavgiftsloven.