Internasjonal skatt og avgift

Skatterådgiver
Olav Kregnes

Deloitte Advokatfirma.

Skatterådgiver
Adrian Dobloug Høidahl,

Deloitte Advokatfirma.

Canada – budsjettforslag med økte skatter

8. april presenterte visestatsminister og finansminister i Canada, Chrystia ­Freeland, regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2022. I dette forslaget la hun blant annet frem en ny skatt myntet på større finansinstitusjoner, på ­15 % av skattepliktig inntekt som overstiger én milliard kanadiske dollar i inntektsåret 2021. Forslaget er ment å ramme uforutsett inntekt som følge av COVID19-pandemien. Videre foreslo regjeringen også å øke den føderale satsen for skatt på selskapsinntekt med 1,5 prosentpoeng til 16,5 % for skattepliktig inntekt som overstiger 100 millioner kanadiske dollar. Sistnevnte forslag er ikke tidsavgrenset og innebærer dermed en permanent endring i skattesatsen.

Tyrkia – økning i kapitalinntektsskatten og strengere straff

25. mars introduserte Tyrkia et nytt lovforslag som blant annet innebærer endring i skattlegging av kapitalinntekt i finanssektoren og regelendringer for straffesaker som knytter seg til skattesvik. Forslaget inneholder en økning i skattesatsen for kapitalinntekt, slik at all kapitalinntekt for finanssektoren skattlegges med en sats på 25 %. Videre foreslås å skjerpe soningstiden i saker som omhandler skattesvik, slik at saker som i dag straffes med en strafferamme på tre år forhøyes til fem år, mens strafferammen på fem år forhøyes til åtte år. Samtidig åpner forslaget for at prinsipper knyttet til straffereduksjon som følge av påviselig anger hos den tiltalte også kan benyttes i skattestraffesaker.

Frankrike snevrer inn rentefradrag for aksjonærlån

29. mars oppdaterte det franske finansdepartementet den såkalte TMP-satsen (taux moyen pratiqué), en sats som benyttes av selskaper for å regne ut grensen for deres fradragsrett på aksjonærlån. TMP-satsen justeres kvartalsvis. Selskaper kan fradragsføre renteutgifter knyttet til lån der selskapets aksjonær(er) er kreditor, oppad begrenset til TMP-satsen. For selskaper som avslutter sitt regnskapsår mellom 31. mars og 29. juni 2022 er TMP-raten 1,15 %.

New Zeland og Storbritannia har inngått frihandelsavtale

28. februar offentliggjorde myndighetene på New Zealand at landet har inngått en omfattende frihandelsavtale med Storbritannia, som innebærer eliminering av enkelte tolltariffer og innføring av nye tollfritak. Frihandelsavtalen vil innebære en forenkling og redusert tollbelastning for en rekke vareimportører i begge land, og er forventet å styrke handelen mellom landene.

EU med overordnet skatteplan for 2022

7. mars publiserte EU-kommisjonen en overordnet plan for 2022 med særskilte fokusområder, hvor det blant annet er fremhevet at tollovgivningen skal moderniseres, merverdiavgiftslovgivningen skal tilpasses en digitalisert økonomi og at den innførte e-commerce-pakken skal evalueres. EU-kommisjonens plan for 2022 er oppbygd kvartalsvis, og gir uttrykk for unionens fokusområder gjennom året.

Canada utvider avgiftsplikten på elektroniske tjenester

Myndighetene i British Columbia offentliggjorde22. februar at de vil utvide avgiftsplikten for omsetning av elektroniske tjenester med virkning fra 1. juli 2022, gjennom å pålegge tilbyder av elektroniske tjenester plikt til å beregne lokal avgift (PST) ved omsetning til forbrukere i Canada. Med virkning fra 1. juli 2021 ble det innført plikt til å beregne nasjonal avgift (GST) for tilbydere av slike tjenester og det nåværende forslaget innebærer altså en utvidelse av avgiftsplikten slik at den også omfatter lokalt nivå. Etter forslaget vil avgiftsplikten inntre når omsetningen overstiger eller er forventet å overstige CAD 10 000 (ca. NOK 70 000) i løpet av en tolvmånedersperiode. Forslaget vil være av betydning for alle tilbydere av elektroniske tjenester til forbrukere i British Columbia.