Grønn finansiering

Miljø- og klimautfordringer truer naturen, samfunnet og bedrifter. Det er derfor en forventning både fra kunder, ansatte og samfunnet at vi som bank setter samfunnsansvar og bærekraft høyt på agendaen. Bærekraft er en naturlig del av virksomheten vår.

Siviløkonom
Kristin V. Kvåle

Head of Societal Impact & Sustainability i Norge, Danske Bank

Grønne obligasjoner bidrar til en mer bærekraftig forvaltning.

Som bank har vi muligheten til å bruke midlene våre, både investeringer og utlån, til grønne formål. På den måten kan vi påvirke samfunnet i en mer bærekraftig retning.

Investorer ser at klimautfordringer kan innvirke på deres langsiktige, finansielle verdier og dette påvirker deres investeringsbeslutninger. Stadig flere investorer inkluderer derfor både miljø- og samfunnsmessige vurderinger i sine investeringsbeslutninger, for eksempel ved ikke å investere i kull, oljesand, kontroversielle våpen, for å nevne noe. Andre investorer har utarbeidet spesifikke mandater for investering i selskaper innen miljø og samfunnsansvar, ut fra vurderingen om at dette sannsynligvis vil sikre og øke investeringen på sikt. Grønne obligasjoner er derfor blitt ettertraktede investeringsobjekter.

For utstederne kan grønne obligasjoner gjøre dem attraktive for flere investorer, i tillegg til at det kan ha en positiv innvirkning på omdømmet. Gjennom grønne produkter skaffes det midler til løsning av miljø- og klimautfordringer, som absolutt trenger kapital.

Hvordan vi jobber vi med grønn finansiering

Som bank har vi satt i gang en rekke tiltak for å bidra til et mer bærekraftig samfunn og blant våre hovedsatsinger er grønne obligasjoner og grønne lån.

Vi har fått på plass et grønt rammeverk som er grunnlaget for at vi kan hente inn «grønne» penger i obligasjonsmarkedet, som er øremerket til grønne formål.

Rammen for grønne obligasjoner definerer lån eller investeringer som kvalifiseres til å bli finansiert med penger fra grønne obligasjoner utstedt av Danske Bank. Den beskriver også prosessen som brukes til å identifisere, velge ut og rapportere om kvalifiserte lån og hvordan pengene fra de grønne obligasjonene håndteres.

Pengene fra disse obligasjonslånene vil bli brukt til å finansiere en låneportefølje som fremmer overgangen til bærekraftige, klimasmarte økonomier med lave CO2-utslipp. Det kan for eksempel være grønne eiendommer og fornybar energi i form av nordiske vannkraftverk eller vindkraftparker på land og offshore. I Danske Bank sitt rammeverk er det definert åtte områder som vil kunne kvalifisere til å få grønne lån hos oss:

  • Fornybar energi

  • Energioverføring og lagring

  • Grønne bygninger

  • Bærekraftig forvaltning av levende naturressurser

  • Forebygging av og kontroll med forurensning

  • Ren transport

  • Bærekraftig vann- og avløpshåndtering

  • Prosjekter knyttet til tilpasning mot klimaendringer

Vi tilrettelegger også grønne obligasjoner for våre kunder slik at de kan hente inn penger i obligasjonsmarkedet som de kan benytte til grønne prosjekter. I 2019 utstedte Danske Bank grønne lån tilsvarende sju milliarder danske kroner til kunder, og vi tilrettela grønne obligasjoner for beløp tilsvarende 104 milliarder danske kroner.

Hva er egentlig grønne obligasjoner?

Grønne obligasjoner er obligasjonslån som finansierer klimavennlige prosjekter. Kvalifiserte grønne prosjekter kan være fornybar energi, energieffektivisering, bærekraftig avfallshåndtering, ren transport eller klimatilpasning. Sett fra investors ståsted, gir grønne obligasjoner mulighet til å investere i selskaper og prosjekter med miljømessige fordeler i tillegg til konkurransedyktig risikojustert avkastning, spredning av investeringer, og oppfyllelse av bærekraftige investeringsforpliktelser. Mange institusjonelle investorer, som pensjonsfond, har mandater for bærekraftige og ansvarlige investeringer, og utarbeider strategier som eksplisitt er rettet mot klima og miljø.

Obligasjonslån som finansieringskilde er primært relevant for større selskaper ettersom minimumsbeløp i markedet er relativt høye. Obligasjoner som investering passer normalt best for formuende eller profesjonelle investorer siden standard handle-volum for en obligasjon også er høyt og dette gjør at typiske investorer i grønne obligasjoner er institusjonelle investorer som blant annet pensjonskasser, forsikringsselskaper og fond.

Hvorfor har vi grønne obligasjoner?

Grønne obligasjoner er med på å bidra til en mer bærekraftig forvaltning. Finansbransjen blir stadig mer forpliktet til å finansiere bærekraftige formål og til å bidra til mindre utslipp. Markedet for grønne obligasjoner har potensial til å vokse samtidig som det vil tiltrekke seg flere investorer i obligasjonsmarkedet.

Reduserte utslipp og klimavennlige tiltak er noe mange investorer fokuserer på, og etterspørselen etter grønne obligasjoner skyldes mer enn krav om avkastning. Banken har det siste året merket en økt etterspørsel etter grønne obligasjoner fra investorer, og mange av de store investorene har som nevnt, ofte et krav om at de skal ha viss andel av grønne lån og obligasjoner i sin portefølje. Pris og avkasting er alltid en faktor, men ikke avgjørende. I utgangspunktet vil ikke grønne obligasjoner nødvendigvis ha lavere renter, men hvis tilbudet av slike lån er lavt i forhold til etterspørselen, kan utstederne få gode betingelser.

Hvem får grønne lån?

I 2019 utbetalte vi vårt først grønne lån til finansieringen av kontorbygget «Lysgården» i Trondheim. Dette er et kontorbygg som er et av verdens mest moderne, og det har oppnådd «Breeam Excellent»-sertifisering. Som bank er vi helt er avhengig av at anerkjente, eksterne aktører går god for at prosjektene vi finansierer oppfyller definerte miljøkrav, slik at vi da er helt sikker på at de faller innenfor de forutsetningene som er satt i rammeverket vårt. Dette kan være miljøsertifiseringer som Breeam og Svanemerket, som gir miljøsertifisering til blant annet bygninger og setter krav til materialbruk, energieffektivitet og avfallshåndtering både i byggeprosessen og når bygget er ferdig.

Som bank er det en milepæl for oss å lansere grønne lån til bedrifter, og et viktig steg i riktig retning. Vi og våre kunder har felles interesse i en bærekraftig utvikling, og miljøvennlige eiendommer med tilhørende grønn finansiering er viktige bidrag. Ulike bransjer har forskjellige utfordringer når det kommer til klima og miljø. Vår jobb er å påvirke og støtte våre kunder slik at vi sammen kan bidra til et grønt skifte.

Vi jobber også med å få på plass grønne boliglån til personkundene, og i 2019 testet vi dette sammen med JM Norge. Grønne lån i personmarkedet er gjerne knyttet til kjøp av miljøvennlig bil eller til bolig.

Grønne billån gjelder som oftest ved kjøp av hybrid- og el-biler. Når det gjelder bolig, kan man få et grønt lån hvis boligen kan regnes som miljøvennlig. Det kan den være dersom den er i energiklasse A eller B, eller er Svanemerket. I Danske Banks pilot med JM Norge er det nettopp Svanemerke som er energikravet.

Det kan også være mulig å få grønne lån til energibesparende løsninger som for eksempel etterisolering, varmepumper eller solceller. Dersom man igangsetter tiltak som er miljøvennlige, kan dette også utløse støtte fra Enova. Gjennom Enova-tilskudd kan man få penger tilbake for energitiltak, både ved oppgradering av eksisterende bolig og ved bygging av ny bolig. Det vil være en noe gunstigere rente på grønne lån i personmarkedet ettersom man ønsker å motivere flest mulig til å velge miljøvennlige løsninger.

Grønne lån blir en bransjestandard

En rekke bedrifter har bestemt seg for å bidra til det grønne skiftet og er interessert i å velge grønne lån og obligasjoner. Det siste året har det vært en eksplosjon av denne typen produkter i finanssektoren. Likevel utgjør det fremdeles bare en liten del av markedet. I Danske Bank tror vi at dette bare er starten. I fremtiden vil grønn finansiering være en bransjestandard og ikke et unntak. Vi har alltid dialog med kundene våre om bærekraft og hvordan vi sammen kan hjelpe dem med finansiering som bidrar til det grønne skiftet.