Revisorene kan redde verden

Revisorforeningen har gjort bærekraft til et strategisk satsingsområde og vil jobbe for å sette FNs bærekraftsmål på agendaen. Medlemmene skal få god og relevant informasjon samt et opplæringstilbud som legger til rette for at vi som bransje kan møte denne utfordringen.

Master i statsvitenskap

Simen Kjøsnes Kristiansen

Rådgiver bærekraft og selskapsrapportering, Revisorforeningen

«Accountants will save the world». Sitatet tilhører Peter Bakker, president i World Business Council for Sustainable Development, og har blitt kampropet for Prince Charles og hans initiativ Accounting for Sustainability. Prince Charles talte til deltakerne på World Congress of Accountants høsten 2018 og gjentok at revisorene kan redde verden. Hva kan revisor bidra med og hvilken rolle kan du ta på dette området på kort og lang sikt?

Skal ta vår del av ansvaret

Revisorene og revisjonsbransjen vil spille en viktig rolle dersom samfunnet skal lykkes med en bærekraftig omstilling. Revisorforeningen har tatt oppfordringen på alvor og gjort bærekraft til et satsingsområde i årene som kommer. Med en nylig opprettet rådgiverstilling i bærekraft og selskapsrapportering, sender Revisorforeningen et klart signal om at norske revisorer og revisjonsbransjen skal ta sin del av ansvaret i arbeidet med bærekraftig omstilling i Norge.

Hvordan revisor kan hjelpe kunden med bærekraft

Bevisstgjøring

Revisor kan bidra til at kunden er bevisst risikoene og mulighetene knyttet til bærekraft. Innsikt, forståelse og kompetanse i bærekrafttematikken er viktig for at kundene skal lykkes i omstillingen.

Prioritering

Revisor kan hjelpe kunden med materialitetsanalyser for å sikre at kunden fokuserer på hensiktsmessige områder i sin aktivitet.

Strategi

Revisor kan etterspørre bærekraftstrategier fra ledelsen og styret. Revisor kan ha oversyn med implementering av strategien.

Måling

Kunden må følge opp strategi og tiltak med måling av effekt. Revisor kan verifisere data og informasjon innhentet gjennom måling.

Rapportering

Resultatene fra målingene må rapporteres offentlig for å sikre ny kunnskap og bevisstgjøring både internt og eksternt. Revisor kan verifisere og kvalitetssikre rapporteringen.

Bærekraftig utvikling og FNs 17 bærekraftsmål

Den mest kjente definisjonen av bærekraftig utvikling stammer fra Brundtlandkommisjonens rapport fra 1987 Vår felles framtid: utviklingen skal imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Dette omfatter både økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn. I våre moderne samfunn, spesielt i rike land som Norge, er økonomi, produksjon og forbruk lite egnet til å ta vare på behovene til kommende generasjoner. Med store utslipp av CO2 og andre klimagasser, uansvarlig utnyttelse av ressurser og råvarer, utryddelse av dyre- og planteliv og store problemer med håndtering av avfall og plast, er utviklingen gått så langt at selve livsgrunnlaget til kommende generasjoner er truet.

Som et svar på disse utfordringene har verdenssamfunnet kommet sammen om et felles sett med mål som definerer hvordan en bærekraftig utvikling kan se ut. FNs 17 bærekraftsmål gir et internasjonalt rammeverk som vi alle kan jobbe innenfor for å være en del av løsningen heller enn problemet. Målene inkluderer temaer som helse, utdanning, fornybar energi, økonomisk vekst og klimaendringer. Bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015 og skal realiseres innen 2030.

I tillegg til disse kommer statlige forpliktelser som Paris-avtalen og Norges klimasamarbeid med EU. Gjennom den norske klimaloven* Lov om norske myndigheters klimaforpliktelse trådte i kraft 1.1.2018. som trådte i kraft januar 2018, er myndighetene forpliktet til å jobbe for at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050, med en reduksjon av klimagasser med minst 40 prosent i 2030.

Nye muligheter

Samtidig åpner denne omstillingen for en rekke muligheter for bærekraftig innovasjon og utvikling. Det vil trengs nye produkter og tjenester som kan oppfylle kravene i et bærekraftig samfunn. Med vårt kompetansenivå og våre ressurser er Norge godt posisjonert til å bygge et lønnsomt næringsliv i tråd med FNs bærekraftsmål.

Revisors rolle i en bærekraftig utvikling

Alle deler av samfunnet må bidra dersom vi skal lykkes i den bærekraftige omstillingen av Norge. Det gjelder ikke minst næringslivet og bedriftene. Omstillingen må være økonomisk lønnsom. Det ser vi mange eksempler på at den vil være. Revisor kan spille en viktig rolle både som revisor og som rådgiver i omstillingen. Tilliten som kundene viser sin revisor, medfører også ansvar og en god mulighet til å påvirke disse i en mer bærekraftig retning. Revisor er i en unik posisjon til å bli hørt av ledelse og styrer og kan være en pådriver for at kundene integrerer bærekraft i sin virksomhet. Revisor er allmennhetens tillitsperson. Dette er ikke bare relevant for finansiell informasjon, og vil kunne inkludere et større samfunnsoppdrag, inkludert bærekraft.

Forbedringer, risikoer og muligheter

Revisorene kan hjelpe bedriftene med å identifisere både forbedringer i egen virksomhet og fremtidige risikoer og muligheter knyttet til bærekraftig utvikling. God bærekraftrapportering blir en viktig del av omstillingen og vil i årene som kommer bli mer etterspurt både fra myndigheter, eiere og investorer. Her har revisorene en viktig jobb med å kvalitetssikre og verifisere informasjon. Dette er områder der norske revisorer har god og relevant kompetanse.

Viktig med en grunnleggende forståelse

Når bedriftene skal integrere bærekraftsmålene i sine virksomheter, er det viktig at revisorene har forståelse for hva disse målene innebærer. Bærekraftsmålene vil være et felles rammeverk som gjør at vi snakker et felles språk og jobber mot felles mål. Dette vil gjelde både i Norge og internasjonalt. En grunnleggende oversikt over bærekraftsmålene vil hjelpe revisorene i møte med kundene.

Klimarisiko vil være et begrep som er viktig også i årene som kommer. Norske bedrifter vil måtte inkludere klimarisiko i sine risikovurderinger for å sikre langsiktig drift og lønnsomhet. Her må revisorene ta et ansvar for å sikre gode klimarisikovurderinger og at relevant informasjon inkluderes og rapporteres.

Vis vei

Arbeidet med bærekraft vil ikke kreve spisskompetanse om miljø og klima. Det er ikke rollen til revisor. I første omgang vil det dreie seg om å vise vei, stille de riktige spørsmålene, skape bevissthet og sette bærekraft på dagsorden for kundene. Slik kan revisor være en pådriver for at bærekraft integreres i norske foretaks virksomhet.