Internasjonal skatt og avgift

Siden er utarbeidet av advokatfullmektig Caroline Svelland Hauge, advokat Johanne Severi Kristiansen og advokatfullmektig Emilie Aslaksen, alle Deloitte Advokatfirma.

Ny EU-dom om filialers adgang til fradrag for mva

24. januar 2019 publiserte EU-domstolen avgjørelse i den såkalte Morgan Stanley-saken (C-165/17) vedrørende filialers fradrag for avgift på anskaffelser helt eller delvis til bruk for hovedforetakets virksomhet.

EU-domstolen bekreftet at dersom filialer pådrar seg avgift som utelukkende er til bruk i hovedforetaket, må en vurdere hovedforetakets virksomhet for å fastslå filialens fradragsadgang.

Videre bekreftet EU-domstolen at dersom filialer pådrar seg avgift som delvis er til bruk i filialen og delvis er til bruk i hovedforetakets virksomhet, må en vurdere hele virksomheten i filialen og i hovedkontoret for å fastslå filialens adgang til fradrag.

Implementering av nye regler for gavekort

Fra 1. januar 2019 skal alle EUs medlemsland ha implementert det nye regelverket for gavekort («vouchers») i landets avgiftslovgivning. Regelverket gjelder for gavekort i hele EU, men merk at rabattkuponger faller utenfor.

Regelverket skiller mellom single-purpose vouchers («SPV») og multi-purpose vouchers («MPV»). SPV er gavekort hvor leveringsstedet for varen/tjenesten og avgiftssatsen er kjent ved utstedelse av gavekortet (eksempelvis gavekort pålydende 25 EURO for drivstoff på bestemte bensinstasjoner i Tyskland). MPV defineres som alle andre gavekort enn SPV, og omfatter følgelig gavekort hvor leveringsstedet eller momssatsen ikke er kjent ved utstedelse (eksempelvis gavekort på hotell som er gyldig i flere land, eller universalgavekort som kan brukes på kjøp av varer/tjenester som er underlagt forskjellige avgiftssatser).

Momsbehandlingen i EU er ulik for SPV og MPV. SPV skal avgiftsbehandles ved utstedelse, mens MPV først avgiftsbehandles når gavekortet inn­løses mot en vare/tjeneste. Dersom MPV ikke innløses, vil det ikke skje en avgiftsbehandling.

I Norge skilles det ikke mellom SPV og MPV, og avgiftsberegningen skjer først når gavekortet blir innløst, slik det er for MPV i EU.

Fradrag for immaterielle eiendeler og goodwill i Storbritannia

Utkast til nye regler om fradrag for avskrivninger på goodwill under Storbritannias «Intangible Fixed Asset regime» har blitt offentliggjort (en restriksjon har vært gjeldende for goodwill og relaterte eiendeler ervervet etter 8. juli 2015).

Forslaget innebærer at det skal gis fradrag for «relevante eiendeler» (hovedsakelig kunderelasjoner og relaterte eiendeler) ervervet/oppstått etter 1. april 2019 som en del av et virksomhetsoppkjøp med sterk tilknytning til IP.

Fradraget foreslås å bli gitt som en fast avskrivning med en sats på 6,5 % pr. år, oppad begrenset til seks ganger verdien av de kvalifiserende IP-eiendelene i den ervervede virksomheten. Kvalifiserende IP-eiendeler inkluderer patenter, opphavsretter etc., men ikke varemerker og know-how.

Endringene utgjør et positivt grep for å fremme investeringer i britiske selskaper, på et tidspunkt hvor mange multinasjonale konserner, som en følge av internasjonale skatteendringer (herunder den amerikanske skattereformen), vurderer sin lokalisering av immaterielle eiendeler (IP).

Flere EU-land innfører «Digital Service Tax»

I høst publiserte både Spania og Storbritannia lovforslag om skatt på inntekter fra digitale tjenester. Nå har også Frankrike, Østerrike, Italia og Tyskland foreslått eller varslet forslag om skattlegging av digitale virksomheter, da landene ikke er villige til å vente på enstemmighet blant medlems­statene i EU. Forslagene tar utgangspunkt i EU-kommisjonens forslag om «digital service tax», som innebærer 3 % bruttoavgift på ulike digitale tjenester. Reglene om skattlegging av digitale tjenester er foreslått som midlertidige nasjonale løsninger på problemet med skattlegging av digitale virksomheter.