Internasjonal skatt og avgift

Sidene er utarbeidet av advokatfullmektigene Linda Hjelvik Amsrud og Morten Rivelsrud, begge Deloitte Advokatfirma AS.

Danmark foreslår reduksjon i selskapsskattesats

Den danske regjeringen har lagt frem lovforslag om tiltak for å tiltrekke seg utenlandske investorer og for å stimulere danske selskaper.

Det mest betydningsfulle forslaget er en gradvis reduksjon av den danske inntektsskattesatsen, fra nåværende 25 % til 24,5 % i 2014, 23,5 % i 2015 og 22 % fra 2016. Selskapsskattesatsen vil ikke bli endret for selskaper innen olje- og gassindustrien. Videre vil spesialavgiften på lønn i finansielle foretak bli gradvis økt for å utligne reduksjonen i selskapsskattesatsen.

Sveitsisk selskapsskattereform øker internasjonal skattekonkurranseevne

Regjeringen i Sveits har avgitt en rapport som går under tilnavnet «Swiss Corporate Tax Reform III». Rapporten er delvis foranlediget av krav fra EU-kommisjonen for å sikre at Sveits overholder sine forpliktelser etter EU-avtalen, og av et ønske om å sikre og styrke Sveits sin konkurranseevne og attraktivitet som internasjonal lokasjon for selskaper.

Blant rapportens viktigste forslag kan nevnes avløsning av holdingregime og «mixed and domiciliary company tax regimes» i løpet av de neste fem til syv år. Skatteregimene vil bli avløst av flere tiltak som allerede tilbys av flere medlemsstater i EU. Blant tiltakene kan nevnes opprettelse av et såkalt «licence box»-regime samt fradrag for «notional interest». Dette for å sikre lik beskatning av rentebærende gjeld, ikke-rentebærende gjeld samt egenkapital.

Skatteendringer på Malta

17. mai 2013 godkjente parlamentet i Malta følgende skatteendringer:

  1. Overskudd fra filial – Malta opererer med fullt fritak for utbytte og kapitalgevinst fra kvalifiserende subjekter. For å sikre overensstemmelse med EU-loven utvides fritaksregimet til å inkludere overskudd og gevinster utledet fra et maltesisk selskap med et fast driftssted beliggende utenfor Malta, eller ved overføring av et slikt fast driftssted. Inntekter og gevinster skal beregnes som om det faste driftsstedet er et uavhengig selskap som opererer med lignende vilkår og til armlengdes prinsipp.

  2. Varemerke royalty – Malta opererer med fullt skattefritak for royalty utledet fra registrerte patenter og opphavsrett. Endringene utvider fritak for royalty utledet fra kvalifiserende varemerker.

Forhøyet beløpsgrense for registrering og avregistrering for avgiftsformål i UK

Med virkning fra 1. april 2013 har omsetningsgrensen som gjelder for selskapers plikt til å søke merverdiavgiftsregistrering i UK blitt forhøyet fra 77 000 til 79 000 GBP. Endringen er relevant for selskaper som driver omsetning av varer og tjenester som etter sin art er avgiftspliktige i UK. Likeledes har beløpsgrensen som gjelder for selskapers rett til å søke avregistrering blitt forhøyet fra 75 000 til 77 000 GBP.