Internasjonal skatt og avgift

Sidene er utarbeidet av advokatfullmektigene Linda Hjelvik Amsrud og Morten Rivelsrud, begge Deloitte Advokatfirma AS.

Fransk budsjettlov er vedtatt

Frankrikes forfatningsdomstol publiserte 29. desember 2012 sin avgjørelse vedrørende den foreslåtte finansloven 2013. I avgjørelsen konkluderes det med at de foreslåtte skattetiltakene som berører selskaper, er lovlige. Domstolen avskar imidlertid den kontroversielle bestemmelsen som ville pålagt velstående personer i Frankrike å betale en inntektsskatt på 75 % av profesjonell inntekt over 1 million euro. Beslutningen baner vei for ikrafttredelse av finansloven 2013 og den tredje reviderte finansloven for 2012.

De mest betydningsfulle tiltakene i de to lovene er den nye globale begrensningen i fradrag for kredittkostnader, ytterligere restriksjoner for bruk av fremførbart underskudd og sammenstilling av investeringsinntekter og fortjeneste med ordinær inntektsskattegruppe.

Engangsmulighet til å få refundert IRES i Italia

Italienske selskaper og filialer har i et begrenset tidsrom anledning til å anmode om refusjon av tidligere for mye betalt inntektsskatt (IRES). Dette gjelder der selskapene ikke har hatt anledning til å fradragsføre en viss andel av sine forpliktelser til å betale regional skatt på produksjonsaktiviteter (IRAP) for inntektsskatteformål. Det kan anmodes om refusjon for de siste fire inntektsår (kalenderårene 2007–2011). Krav om refusjon må sendes innen 60 dager fra den opprinnelige innsendingsdatoen i perioden 18. januar 2013 til 15. mars 2013. Frist for anmodning om refusjon utgår derfor mellom 19. mars og 15. mai 2013.

Portugals budsjettlov for 2013 sendt til endelig godkjenning

Portugals budsjettlov for 2013 er sendt til øverste domstol for endelig godkjenning. Ved godkjenning vil lovens bestemmelser få generell virkning fra 1. januar 2013. Blant viktige endringer kan nevnes økning av toppskatt for selskaper ved at terskel for inntreden av toppskatt reduseres fra 10 millioner euro til 7,5 millioner euro. Videre kan nevnes at det er foreslått en begrensning i fradragsrett for netto finansielle kostnader, samt en økning av kildeskatt fra 15 % til 25 % på royalties, provisjonsinntekter, honorar og formuesinntekt ervervet av aktører som ikke anses hjemmehørende i Portugal.

Nye regler for fakturering i EU

Som følge av nye regler for fakturering i EU, tidligere omtalt i denne spalten, har avgiftsmyndighetene i en rekke EU-land publisert fortolkningsuttalelser som presiserer hvordan det nye regelverket skal forstås. I tillegg til en formell likestilling mellom elektroniske og papirbaserte fakturaer, vil den mest substansielle endringen være at en rekke EU-land ikke lenger vil anføre at forskuddsbetalinger representerer en transaksjon for avgiftsformål.