Spør om arbeidsrett

Spør om arbeidsrett

Håkon Andreassen vil i denne spalten svare på spørsmål knyttet til arbeidsrett. Andreassen er advokat og partner i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) AS. Han rådgir norske og utenlandske virksomheter, offentlige organer og kommuner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, på individuell og kollektiv arbeidsrett, og prosederer saker for alminnelige domstoler og Arbeidsretten. Han er ofte benyttet som foreleser.

Ev. spørsmål kan sendes: hakon.andreassen@sbdl.no

Hjemmearbeid og nye regler fra 1. juli

Spørsmål: Jeg driver en virksomhet og har med tiden vurdert å gå med på en større andel hjemmekontor. Jeg har skjønt at det finnes egne regler for dette, og at reglene har blitt endret mens jeg har summet meg. Hva er status?

Svar: Det er riktig at det finnes egne regler for dette. Som andre arbeidsforhold reguleres hjemmearbeid i all hovedsak av arbeidsmiljøloven, men det er laget en egen forskrift som regulerer enkelte aspekter ved hjemmearbeid som skiller seg litt ut fra det vanlige. Disse reglene er nå vedtatt endret, og endringene trer i kraft fra 1. juli 2022.

For at disse spesialreglene skal komme til anvendelse, forutsettes det at hjemmearbeidet ikke er kortvarig. Dette er samme skjønnsmessige begrensning som i tidligere forskrift, og den innebærer nok som et utgangspunkt at bare noen få dagers arbeid vil falle utenfor forskriften. I tillegg må hjemmearbeidet ikke være sporadisk – skjer det oftere enn bare av og til, kommer forskriften til anvendelse. Med tanke på hvordan du ordlegger deg i spørsmålet, bør du legge til grunn at forskriften vil gjelde.

En noenlunde fast ordning om hjemmekontor krever fortsatt enighet med den ansatte. Enigheten skal nedfelles i en skriftlig avtale om hjemmearbeid som i alle fall skal omfatte omfanget av hjemmearbeidet, arbeidstid for hjemmearbeidet, arbeidstakers tilgjengelighet for arbeidsgiver, ev. tidsbegrensning og/eller oppsigelsesadgang/prøvetid for avtalen om hjemmearbeid, hva som gjelder for eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr, og bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Etter de siste endringene skal enighet og avtale erstattes med informasjon og drøftelse med tillitsvalgte av de samme punktene, hvis hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, slik som de siste årene under pandemien. For ditt tilfelle virker det som avtale blir nødvendig, slik samfunnet ser ut nå.

De spesielle bestemmelsene om arbeidsmiljø i arbeidstakers hjem vil i det vesentlige bli videreført, men heretter er også hensynet til det psykososiale arbeidsmiljøet inkludert. Det medfører at kravene til kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten også gjelder på hjemmekontor. De spesielle kravene og hensynene som gjør seg gjeldende ved hjemmekontor, må hensyntas i virksomhetens systematiske internkontroll- og arbeidsmiljøarbeid. Arbeidstaker har på sin side en plikt til å medvirke og gjennomføre slike tiltak som arbeidsgiver iverksetter.

Spesialtilpasningen av et svært sentralt forhold som arbeidstid, er derimot fjernet for hjemmearbeid etter den oppdaterte forskriften. Heretter gjelder det ikke lenger unntak fra de generelle og sentrale arbeidstidsbestemmelsene, snarere gjelder disse nå fullt ut også for hjemmearbeid. Jeg vil oppfordre deg til å ta en ekstra runde med de oppdaterte kravene, slik at dere er innforstått med hvilke forventninger som heretter stilles til arbeidsgiver.