Ofte stilte spørsmål

I denne spalten gjengis utvalgte spørsmål som er kommet til Revisorforeningens henvendelsessystem. Revisorforeningen har etter beste evne avgitt svar basert på de konkrete saksforhold, men påtar seg ikke rettslig ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller anvendeligheten av de svar som er gjengitt.

Hjemmekontor i Spania

Kategori: Skatt

Spørsmål: Nina bor og oppholder seg normalt i Norge. Hun arbeider for et norsk selskap. Under store deler av året har hun hatt hjemmekontor i Spania. Får dette konsekvenser for Ninas skattemessige forhold og for hennes arbeidsgiver?

Svar: Ja, og dette er (noe forenklet) de forholdene hun må vurdere:

Skatteplikt for Nina

Ettersom Nina fortsatt disponerer bolig i Norge og normalt oppholder seg her, vil hun nok fortsatt være skattepliktig til Norge for lønn opptjent under arbeidsoppholdet i Spania, jf. skatteloven § 2-1 (9).

Lønnsinntekt for arbeid utført i Spania, kan i utgangspunktet også skattlegges i Spania, jf. skatteavtalen artikkel 15. I så fall skal Norge som bostedsland avhjelpe dobbeltbeskatning ved å gi kredit i norsk skatt for skatt betalt i arbeidslandet, jf. skatteavtalen artikkel 24. Så lenge Nina fortsatt arbeider for en norsk arbeidsgiver, kan imidlertid ikke Spania skattlegge lønnsinntekten for arbeidet utført i Spania, forutsatt at oppholdet ikke overstiger 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode og den norske arbeidsgiveren ikke har etablert et fast driftssted (filial) i Spania, jf. skatteavtalen artikkel 15 pkt. 2.

Dersom Nina mot formodning skal anses som bosatt i Spania etter skatteavtalen mellom Norge og Spania, jf. artikkel 4, vil lønnsinntekten for arbeid utført i Spania utelukkende være skattepliktig til Spania. Vi går ikke nærmere inn på problemstillingen.

Trygdetilhørighet for Nina

Det gjelder ulike bestemmelser for om du er utsendt medarbeider for en norsk arbeidsgiver eller om du reiser ut frivillig som Nina.

Vi anbefaler at spørsmålet rettes til fagmyndigheten (NAV). Se også info på nettsidene til NAV: Hjemmekontor i et EØS-land eller Sveits – Arbeid i to eller flere land.

Selskapets plikt til lønnsrapportering og til å foreta forskuddstrekk

Lønnsrapportering

Plikt til å rapportere lønn følger av skatteforvaltningsloven § 7-2. Ansatte med hjemmekontor i utlandet vil i utgangspunktet fortsatt være skattemessig bosatt i Norge. Lønnen skal rapporteres i a-melding.

Det er i forskrift til skatteforvaltningsloven § 7-2-7 gitt nærmere regler for rapportering av lønn til personer som fast eller midlertidig oppholder seg i utlandet. Et av vilkårene for å unnlate rapportering, er at den ansatte arbeidstakeren ikke lenger er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett.

Forskuddstrekk

Arbeidsgiver har plikt til å foreta skattetrekk i skattepliktig lønn mv. om det ikke foreligger særskilt unntak, jf. skattebetalingsloven § 5-4, jf. § 5-6.Arbeidsgiveravgift

Den som plikter å rapportere lønn, plikter også å betale arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2 første ledd.

Det er plikt til å betale norsk arbeidsgiveravgift, med mindre Nina er unntatt fra norsk trygd etter reglene i EØS-avtalen eller trygdeavtale med arbeidslandet. Se ovenfor om trygdetilhørighet. Det må i så fall undersøkes om det skal svares spansk arbeidsgiveravgift.

Foregående års regnskap ikke revidert

Kategori: Revisjon

Spørsmål: Vi ble i 2022 valgt som revisor for et foretak som fravalgte sin tidligere revisor i 2017, og foretaket hadde frem til 2021 ikke revisor. Hvordan skal vi forholde oss til at foregående års regnskap ikke er revidert i revisjonsberetningen?

Svar: Dersom foregående års regnskap ikke ble revidert, skal revisor angi i et avsnitt om andre forhold i revisjonsberetningen at de tilsvarende tallene ikke er revidert, jf. ISA 710 punkt 14 og revisorloven § 9-7 annet ledd bokstav e.

Eksempel på omtale i revisjonsberetning om at foregående periodes regnskap ikke ble revidert:

Andre forhold

Avlagt årsregnskap for foregående periode er ikke revidert og sammenligningstallene er dermed ikke revidert. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

Se også eksempel P7 i Revisorforeningens eksempelsamling med revisjonsberetninger.

Vi minner om at en slik uttalelse fritar ikke revisor for kravet om å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for at inngående balanse ikke inneholder feilinformasjon som i vesentlig grad påvirker den aktuelle periodes regnskap.

Når forrige revisor ikke svarer

Kategori: revisjon

Spørsmål: Jeg har mottatt forespørsel om å påta meg et revisjonsoppdrag. I den forbindelse har jeg bedt om uttalelse fra forrige revisor om hvorvidt det foreligger forhold som tilsier at jeg ikke bør påta meg oppdraget. Forrige revisor har ikke besvart min henvendelse, på tross av at jeg har purret flere ganger. Hva bør jeg gjøre i en slik situasjon?

Svar: Dersom det ikke mottas svar fra forrige revisor, må revisor utføre kompenserende handlinger. Revisor kan for eksempel be selskapet om kopi av nummererte brev og undersøke årsaken til at selskapet ønsker å engasjere ny revisor. For øvrig må revisor innhente den informasjonen som anses nødvendig ut fra omstendighetene, for å vurdere om revisjonsoppdraget er noe revisor kan eller ønsker å påta seg.

Ny revisor må dokumentere hva som er gjort for å forsøke å komme i kontakt med forrige revisor, og hva som er utført av kompenserende handlinger for å sikre at det er forsvarlig å akseptere revisjonsoppdraget.

Forrige revisors plikt til å besvare henvendelsen, gjelder uavhengig av om forrige revisor har fratrådt eller om det er et ordinært revisorskifte.

Manglende svar fra forrige revisor er i strid med revisorloven § 9-2 første ledd og det internasjonale etiske regelverket punkt R320.7. Revisor kan vurdere å varsle Finanstilsynet om forholdet.