Ofte stilte spørsmål

I denne spalten gjengis utvalgte spørsmål som er kommet til Revisorforeningens henvendelsessystem. Revisorforeningen har etter beste evne avgitt svar basert på de konkrete saksforhold, men påtar seg ikke rettslig ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller anvendeligheten av de svar som er gjengitt.

Regnskapsføring av tilskudd fra lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordning 4

Kategori:regnskap, selskapsrapportering, korona

Spørsmål:Både for lønnsstøtteordningen og kompensasjonsordning 4 ble reglene formelt vedtatt i 2022. Skal mottatt tilskudd for tilskuddsperioder i 2021 regnskapsføres i 2021 eller 2022?

Svar:NRS 4 Offentlige tilskudd (god regnskapsskikk) og IAS 20 Regnskapsføring av offentlige tilskudd og opplysninger om offentlig støtte (IFRS) omhandler regnskapsføringen av tilskudd. Tilskuddene fra kompensasjonsordning 4 og lønnsstøtteordningen er driftstilskudd. Driftstilskudd skal i utgangspunktet resultatføres samtidig med en inntekten det skal øke eller kostnaden det skal redusere, men til hvilket tidspunkt regnskapsføringen av tilskuddene kan starte, krever en nærmere vurdering. Etter NRS 4 punkt 3.3 annet avsnitt følger det at:

«Resultatføring av tilskudd kan først skje når det er sannsynlig at betingelsene for tilskuddet er eller vil bli oppfylt.»

Etter IAS 20 punkt 7.7 følger det at:

«Offentlige tilskudd, herunder ikke-monetære tilskudd til virkelig verdi, skal ikke innregnes før det er rimelig sikkerhet for at a) foretaket vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, og b) tilskuddene vil bli mottatt.»

Det er diskutert om det må gjøres en vurdering i to trinn, hvor det først vurderes om tilskuddsordningen er etab­lert med sine betingelser og dernest om de nevnte vilkårene i regnskapsstandardene er oppfylt, eller om det kan gjøres en kombinert sannsynlighetsvurdering. Dette går vi ikke nærmere inn på. Her tar vi kun stilling til om ordningene er etablert i regnskapsåret 2021.

Lønnsstøtteordningen

Selv om lov og forskriftsbestemmelser for ordningen ble formelt vedtatt etter årsskiftet, var det klart uttrykt enighet mellom regjeringspartiene og SV (som til sammen har flertall på Stortinget) før årsskiftet, og de fleste detaljene var offentlig kjent. Se også skisse av ny lønnsstøtteordning på regjeringen.no.#https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/skisse-av-ny-lonsstotteordning/id2892926/. Foretak som hadde permittert ansatte etter 30. november 2021, måtte hente de ansatte tilbake i arbeid senest 23. desember 2021 for å omfattes av ordningen. Samlet sett taler omstendighetene for at ordningen kan sies å være etablert av myndighetene allerede i 2021.

Kravet til sannsynlighetsovervekt under GRS eller «reasonable assurance» (rimelig sikkerhet) under IFRS, må uansett være oppfylt av det aktuelle foretaket for at tilskuddet for lønnsutgifter i desember 2021 skal kunne regnskapsføres i 2021.

Kompensasjonsordning 4

Lov og forskriftsbestemmelser ble formelt vedtatt etter årsskiftet også for kompensasjonsordning 4. Selv om det trolig også i dette tilfellet var enighet mellom regjeringspartiene og SV om hovedtrekkene i ordningen, var det ikke like klart og forpliktende kommunisert.

Videre ble det gjort enkelte endringer av materiell betydning etter årsskiftet (etter høringen av forskriften med frist 4. januar 2022). Blant annet ble beregningsmodellen for maksimalt tilskudd for tilskuddsperiodene november og desember 2021 endret, avkortningen ved underskudd i siste regnskapsår før pandemien ble fjernet (§ 3-1 fjerde ledd i tidligere ordninger), bunnfradraget for tilbakebetaling av overskudd ble endret fra 5000 kroner til 50 000 kroner og underskudd for regnskapsåret 2020 ble tilføyd i modellen for beregning av tilbakebetalingspliktig overskudd.

Samlet trekker dette i retning av at ordningen ikke kan sies å være etablert før årsskiftet, slik at tilskudd i kompensasjonsordning 4 først regnskapsføres i 2022.

Videre gjør vi oppmerksom på at formuleringen av tilbakebetalingskravet ved overskudd i § 3a-2#https://lovdata.no/forskrift/2022-01-28-139/%C2%A73a-2 i forskriften for kompensasjonsordning 4 har som utgangspunkt at tilskuddene for tilskuddsperiodene november og desember 2021 er regnskapsført i 2022.