«Høring –VAT in the Digital Age»

EU-kommisjonen har publisert et høringsinnspill med forslag til modifisering av mva-reglene i tråd med initiativet «VAT in the digital age» som er åpent for forslag frem til 15. april. Et eventuelt lovforslag er tenkt publisert i løpet av tredje kvartal i år.

Master i administrasjon, bachelor i finans og regnskap
Diana Maria Geilhufe

Senior manager i Advokatfirmaet PwC

Master of laws
Maria Lippert

Advokatfullmektig i Advokat­firmaet PwC

Forslagene i høringsinnspillet bygger på initiativet «VAT in the digital Age» og Kommisjonen sin skattepakke «Action Plan for fair and simple taxation supporting the recovery».#https://ec.europa.eu/taxation_customs/package-fair-and-simple-taxation_en Utgangspunktet er at reglene skal stemme bedre overens med dagens digitale utvikling, samtidig som teknologien skal hjelpe medlemsstatene å bekjempe mva-svindel, redusere administrative kostnader og gjøre det enklere for bedriftene å drive handel i EU.

I høringsinnspillet foreslås det å gjøre endringer innenfor tre hovedområder, som det nå søkes innspill på. Disse områdene er:

 1. Forslag til nye rapporteringskrav for elektronisk mva-rapportering og e-fakturering,

 2. Mva-behandling av plattform-økonomi, og

 3. Bruk av én felles mva-registrering i EU.

Formålet med endringene

Den digitale utviklingen skaper nye muligheter, men også nye utfordringer som det er behov for å lovregulere, da mva-reglene fra 30 år siden ikke lenger er dekkende. Endringene skal sørge for at reglene tilpasses et digitalt samfunn og fremveksten av nye forretningsmodeller, slik at avgiftssystemet står godt rustet til å takle fremtidige utfordringer. I EU-kommisjonens konsekvens­utredning er det nevnt at dagens ­problemer primært gjelder grenseoverskridende transaksjoner, og at det derfor er behov for harmoniserte regler for de ulike EU-landene, for å løse problemene. Formålet med endringene er blant annet å:

 1. tilrettelegge og stimulere frihandel i EU, slik at det blir så enkelt som mulig å drive med salg over landegrensene innad i EU, med fokus på salg via internett generelt og salg via plattform-økonomi;

 2. sørge for forenkling av administrativt arbeid og lavest mulige kostnader ved mva-rapportering og betaling av mva (VAT compliance) i EU, slik at det blir enklere og mer attraktivt for bedrifter å drive handel i EU;

 3. beskytte økonomiske interesser, blant annet ved å bruke teknologien til å bekjempe merverdiavgiftssvindel. Merverdiavgift er en stor kilde til inntekt i EU, og ifølge EU- kommisjonens konsekvensutredning, hadde EU et avgiftstap på 134 milliarder euro i 2019, hvor det er estimert at 40-60 milliarder av tapet er et resultat av merverdiavgiftssvindel#https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_en knyttet til grenseoverskridende transaksjoner innad EU.#https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/vat-gap_en

Beskrivelse av forslagene

Nedenfor følger en nærmere beskrivelse av de konkrete forslagene fra Kommisjonen.

 1. Innføring av felles standarder for elektronisk rapportering av mva og e-fakturering

Flere av EU-medlemslandene har innført nasjonale regler for digital rapportering av mva, for å sikre inntekter under og etter COVID-19-pandemien, og ikke minst for å støtte økonomien. Dette har medført større forskjell på reglene i de ulike landene. Den ukoordinerte utviklingen medfører utfordringer i forbindelse med rapportering for bedriftene, det gir økt risiko for fragmentering og hindrer det indre markedets funksjon. Dagens regler åpner heller ikke for muligheten til å innføre obligatorisk bruk av e-faktura.

Digital Reporting Requirements (DRR) er en av tre foreslåtte reformområder som viser til ulike typer rapporteringskrav (f.eks. SAF-T og real-time reporting) og obligatorisk e-fakturering. Dette forslaget baserer seg blant annet på å innføre felles elektroniske rapporteringskrav i EU, slik at det oppnås rettslikhet i alle EU-landene. Forslaget skal enten bare gjelde ved rapportering av grenseoverskridende transaksjoner, eller ved både grense­overskridende og nasjonale transaksjoner. Et alternativ som også er foreslått, er å innføre et krav til oppbevaring av regnskapsmateriale elektronisk i et felles standard format, som kan leveres inn til myndighetene på etterspørsel.

Kommisjonen har uttalt at implementeringsperioden kan komme til å løpe frem til 2030, men at dette avhenger av nivået på sentraliseringen av IT-løsningene.

 1. Mva-behandling av plattformøkonomi og delingsøkonomi

Kommisjonen søker erfaringer fra relevante aktører om problemer som typisk oppstår avgiftsmessig ved transaksjoner som gjennomføres via plattformøkonomi. Dagens regelverk (mva-direktivet) er ofte dårlig rustet til å håndtere avgiftsutfordringer i disse tilfellene, og sikrer ikke rettferdig beskatning. Det foreslås at medlemslandene skal ha en enhetlig tilnærming til:

 1. hvem som anses som tilbyder ved salg via plattformer,

 2. hva som anses som leveringssted,

 3. klassifisering av ytelsene som tilbys, samt

 4. hvordan omsetningen av disse skal rapporteres.

Kommisjonen vil komme med et lovforslag om endring av mva-direktivet i løpet av tredje kvartal i år. Tilbakemeldingene skal brukes til å tilpasse reglene, slik at disse i tilstrekkelig grad regulerer alle slags typer transaksjoner som finner sted via plattformer. Endringene skal også skape rettferdige konkurransevilkår mellom tradisjonelle og «digitale» leverandører.

 1. Endre reglene for mva-registrering i EU

Forslaget til nye regler for mva-registrering i EU er basert på den nylig innførte One-stop-shop-løsningen, som lar bedrifter unngå flere momsregistreringer i EU for utvalgte grenseoverskridende transaksjoner (hovedsakelig salg av varer via nett til private forbrukere). Formålet med One-stop-shop-løsningen er å rapportere mva slik det kreves i ulike EU-land i en kvartalsvis mva-melding. Mva-meldingen rapporteres i identifikasjonslandet i EU basert på de spesifikke reglene i identifikasjonslandet hvor selskapet er registrert for One-stop-shop. Formålet med One-stop-shop løsning er at selger kan deklarere og betale mva i de ulike EU-landene gjennom en enkel, elektronisk mva-melding. Denne mva-meldingen leveres inn kvartalsvis i det medlemslandet hvor selskapet er registrert.

De svært detaljerte forslagene vil gi store forenklinger i reglene for mva-registrering og rapportering gjennom denne løsningen. Dette ved å utvide omfanget av One-stop-shop-ordningen. Forslagene innebærer at:

 1. One-stop-shop også skal gjelde B2C-salg som ikke allerede er omfattet av ordningen (f.eks. salg av elektrisitet, gass, e-mobility), samt at One-stop-shop kan benyttes ved noen eller alle B2B-salg (f.eks. intra-Community-salg av varer over landegrenser i EU mellom næringsdrivende hvor leverandøren ikke er etablert).

 2. One-stop-shop skal gjelde ved forflytning av egne varer (som i dag medfører avgiftsplikt i alle landene som varene flyttes til, såkalt deemed intra-Community-salg og -kjøp av varer). Dette gjør at den næringsdrivende ikke lenger vil ha behov for å registrere seg i alle EU-landene som varene flyttes til.

 3. Omfanget av Import One-stop-shop utvides, ved at grensen på 150 EUR fjernes, og ordningen derfor kan brukes ved innførsel av alle varer (også varer med verdi over dagens grense).

Detaljerte konsekvenser er gjengitt i dette PDF-dokumentet: Call for evidence for an impact assessment.https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age_en

Oppsummering

Forslagene som fremgår av høringen har et stort omfang, både i konsept og i potensielt omfang. Dersom forslagene innføres slik som de står i dag, vil det medføre store regelendringer som bedriftene som driver næringsvirksomhet i EU bør være forberedt på. Reglene er ment å gjøre det enklere for bedriftene å drive med handel i EU, men det er likevel viktig at aktørene setter seg inn i hva endringene potensielt vil komme til å innebære. Blant annet vil én regelendring gi nye regler for bedrifter som driver virksomhet via plattformøkonomi og behov for å foreta en endring i eksisterende regist­reringer. På sikt vil det potensielt også føre til nye rapporteringskrav, samt obligatorisk e-fakturering.

En viktig avsluttende merknad er at dersom Kommisjonens formål med endringene nås, vil det føre til et system som gjør det enklere å drive handel i EU, med mindre administrativt arbeid. Det vil også være et system som bevarer økonomiske interesser.

Ønsker tilbakemeldinger

Implementeringen av endringene vil gi vesentlige forenklinger for foretak som driver næringsvirksomhet i EU. Kommisjonen har derfor bedt om tilbakemelding på disse forslagene, slik at disse kan tilpasses markedet, herunder digitaliseringen på best mulig måte. Forslaget er fortsatt åpent for tilbakemelding i noen dager til, og din tilbakemelding kan registreres ved å svare på spørreskjema som finnes her#https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13186-VAT-in-the-digital-age/public-consultation_en med mulighet til å legge ved tilleggsdokumenter.

Alternativt kan du gjerne ta kontakt med oss, dersom du har innspill eller vil diskutere potensiell innvirkning som forslagene kan medføre for din virksomhet.