Internasjonal skatt og avgift

Skatterådgiver
Olav Kregnes

Deloitte Advokatfirma.

Skatterådgiver
Adrian Dobloug Høidahl,

Deloitte Advokatfirma.

Siden er utarbeidet av skatterådgiverne Olav Kregnes og Adrian Doubloug Høidahl, begge Deloitte Advokatfirma.

Bulgaria vil gjøre renteinntekter skattefritt for personer

Bulgarias nasjonalforsamling har nylig fremmet forslag om å gjøre renteinntekter skattefritt for personer. Skatteunntaket er foreslått å gjelde for renteinntekter fra banker som er etablert i en EU- eller EØS-stat. Pr. dags dato blir renteinntekter skattlagt med en sats på 8 %. Forslaget må gjennomgå en siste votering i nasjonalforsamlingen før den eventuelt blir vedtatt.

Tyskland – forlenger bedriftsstøtte

I lys av koronapandemien innførte Tyskland i mars 2020 en midlertidig støtteordning myntet på bedrifter som opplevde likviditetsproblemer. Støtten bestod i hovedsak av muligheten til å utsette innbetaling av skattekrav og at forhåndsbetaling av skattekrav bortfalt. Ordningen ble nylig forlenget til 31. mars 2022. Forlengelsen innebærer dessuten at utsettelser kan bli innvilget ved søknad frem til 30. juni 2022. Dersom skattekravet skal betales i avdrag, kan det videre bli gitt utsettelse frem til 30. september 2022.

Polen – ønsker forlenget frist for innlevering av skattemelding og utarbeidelse av regnskap

Polens finansdepartement har publisert et forslag der de går inn for å utsette fristen for innlevering av skattemeldinger og utarbeidelse av regnskap for bedrifter. Forslaget innebærer tre måneders utsettelse av leveringsfristen for skattemeldinger og innbetaling av skattekrav, og tre måneders utsettelse for utarbeidelse av regnskap for bedrifter i privat sektor (med unntak av bedrifter som operer i finansmarkedet), frivillige private nonprofit-organisasjoner (NGOer) og enkeltpersonforetak. Bedrifter som operer i finansmarkedet er foreslått å få én måneds utsettelse. Forslaget er nå ute på høring.

UAE – skatt på forretningsinntekt

Finansdepartementet i de forente arabiske emirater har kunngjort at de vil skattlegge forretningsinntekt. Skattleggingen vil tre i kraft for skattesubjekter med inntektsår som begynner på eller etter 1. juni 2023. Alle inntekter fra forretningsaktivitet vil omfattes, med enkelte unntak, i hovedsak inntekter fra primærnæringer og arbeidsinntekt. Forretningsaktivitet utøvet både av juridiske enheter og individer som har lisens til å drive forretningsaktiviteter, vil være underlagt de nye reglene.

Paraguay – avgiftsplikt på utenlandske selgeres omsetning av elektroniske tjenester

Paraguay har med virkning fra 1. januar 2022 innført avgiftsplikt for utenlandske selgeres omsetning av elektroniske tjenester til Paraguay. Avgiftsplikten omfatter omsetning både til forbrukere (B2C) og virksomheter (B2B). Plikten til å innberette VAT påhviler imidlertid den lokale betalingsfasilitatoren (f.eks. bank eller kredittkortfirma). Selgeren vil dermed ikke bli registreringspliktig med mind-re den har lokal tilstedeværelse i Paraguay.

Polen – midlertidig reduksjon i avgiftssatser

27. januar 2022 vedtok Polen en midlertidig reduksjon i avgiftssatser for omsetning av bestemte varegrupper for å motvirke effekten av høy inflasjon. Lovendringen innebærer bl.a. en reduksjon til 0 % for omsetning av bestemte matvarer, gjødsel og naturgass, reduksjon til 5 % for omsetning av elektrisitet og annen energi for bruk til oppvarming og reduksjon til 8 % for omsetning av drivstoff. Den midlertidige reduksjonen gjelder fra 1. februar til 31. juli 2022 og omfatter både B2B og B2C-omsetning, men omfatter ikke omsetning som rapporteres gjennom «one stop shop».

Luxemburg – elektronisk fakturakrav ved «B2G»-omsetning

18. desember 2021 vedtok Luxemburg et krav til utstedelse av standardiserte elektroniske fakturaer ved omsetning til offentlige myndigheter, såkalt «B2G»-omsetning («Business to Government»). Det er gitt en frist på 15 måneder til å implementere de nye fakturarutinene, hvoretter myndighetene vil kreve at faktureringen skjer i tråd med de standardiserte kravene. Det er samtidig signalisert at tilsvarende fakturakrav vurderes innført også for andre avgiftspliktige selgere på et senere tidspunkt.