Nå kan Tollvesenet ilegge overtredelsesgebyr

Fokus på tollbehandling

I en artikkelserie vil vi sette søkelys på spørsmål knyttet til tollbehandling av varer. Artiklene vil blant annet omfatte import- og eksportprosedyrer, regelverket knyttet til frihandelsavtaler, særavgifter og tiltak i forbindelse med Brexit. Forfatterne er tollrådgivere ved BDO Advokater AS.

Fra 1. januar 2017 fikk tollvesenet hjemmel til å ilegge overtredelsgebyr for overtredelser av tolloven. Tollvesenet har oppdatert sin veileder om ileggelse og utmåling av overtredelsgebyr og hvilke forhold som tollvesenet vil kunne ilegge gebyr for. Fra 1. februar 2022 vil tollvesenet også kunne ilegge gebyr for å ikke medvirke ved en eventuell kontroll.

Tollrådgiver
Helene Hval

Senior Manager, BDO Advokater

Tollrådgiver
Cato Huseby

Senior Manager, BDO Advokater

Bakgrunn for ileggelse av overtredelsesgebyr

Bakgrunnen for å kunne ilegge overtredelsesgebyr er at ansvaret for å forvalte innførselsmerverdiavgift ble overført fra tollvesenet til Skatteetaten fra 2021. Tollvesenet ila tidligere administrativt tillegg ved feil deklarering av innførselsmerverdiavgift, og det ble derfor nå innført en mulighet for å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på plikter i tolloven for å stimulere til overholdelse av dette regelverket.

Hvem kan ilegges overtredelsesgebyr

Tollvesenet kan ilegge flere aktører overtredelsesgebyr. I tillegg til den som står oppført som deklarert mottaker eller deklarert eksportør/avsender, kan for eksempel også både speditøren, transportøren og tollagerholder ilegges overtredelsesgebyr hvis tolloven ikke overholdes. Det kan også ilegges flere overtredelsgebyr for samme forhold hvis flere aktører har brutt tolloven, for eksempel hvis transportør av varene ikke overholder deklarasjonsplikten og varene tas i bruk av importør før varene er tolldeklarert. Da vil både importør og transportør kunne ilegges overtredelsesgebyr. Hjemmelen for ileggelse av overtredelsesgebyr er toll-loven §16-17-19.

Hvilke forhold kan ilegges overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr kan ilegges for brudd på tolloven. Det kan dreie seg om alt fra manglende eller ufullstendig fremleggelse av tolldokumenter, mang-lende melding om ankomst av transportmiddel, manglende deklarering av varer ved innførsel eller utførsel, feil ved opprinnelsesbevis, brudd på forsendelsesregelen, feil deklarering av tariffnummer og tollverdi, med eller uten betydning for toll/særavgifter, og manglende tollagerregnskap. Se nærmere informasjon om de ulike tollovbruddene som det kan ilegges overtredelsesgebyr for.

Tollvesenet kan også ilegge overtredelsesgebyr selv om også Skatteetaten kan ilegge tilleggsavgift, hvis handlingene består av to separate handlinger.

Hvis for eksempel importør er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal importmerverdiavgift posteres i Skattemelding for Mva. Ved feil tolldeklarering kan tollvesenet ilegge overtredelsgebyr med hjemmel i tolloven, mens Skatteetaten kan ilegge tilleggsavgift for feil ved postering av import-mva i Skattemeldingen for Mva når lovbruddene består av to separate handlinger.

Overtredelsesgebyrets størrelse

Tollvesenet har fastsatt faste satser for de ulike overtredelsene av tolloven. Overtredelsesgebyret blir fastsatt i rettsgebyr (R). Pr. 1.1.2022 er rettsgebyret (1R)1223 kroner og ilegges ved første gangs overtredelse. Satsen for rettsgebyret reguleres som regel årlig 1. januar. Ved gjentagelse ilegges det dobbelte av rettsgebyret ved første gangs overtredelse og ved tredje gangs overtredelse ilegges det dobbelte av andre gangs ileggelse. Nye overtredelser av samme tilfeller skal ikke ilegges som gjentagelser hvis det er mer enn 12 måneder siden forrige overtredelse.

Overtredelsgebyrene ved første gangs overtredelse er hovedsakelig fastsatt fra 1R til 10R etter bruddets alvorlighetsgrad.

Imidlertid kan tollvesenet ved manglende medvirkning til kontroll ilegge overtredelsgebyr fra 10-30R ved første gangs overtredelse avhengig av hva hindringen til kontrollen består i, hvilket forhold det gjelder og om det gjelder en virksomhet eller privatperson.

Tollvesenet kan ilegge overtredelsgebyr for overtredelser av tolloven.

Overtredelsgebyr anses som straff etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK). Hvis det derfor er hjemmel for å ilegge også andre sanksjoner enn overtredelsgebyr, må EMK vurderes så det ikke ilegges dobbelt straff for samme forhold.

Tollvesenet har laget en utmålingstabell med overtredelsessatsene for de ulike overtredelsene.