Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål

I denne spalten gjengis utvalgte spørsmål som er kommet til Revisorforeningens henvendelsessystem. Revisorforeningen har etter beste evne avgitt svar basert på de konkrete saksforhold, men påtar seg ikke rettslig ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller anvendeligheten av de svar som er gjengitt.

Skattefunn og selskap i økonomiske vanskeligheter

Kategori: Skattefunn, skatt, foretaksrett, regnskap

Spørsmål: Et selskap søker om Skattefunn i mars (år 3). Årsregnskapet for foregående år (år 2) er ennå ikke avlagt. Sist avlagte årsregnskap (år 1) viser en aksjekapital på én million kroner, en overkurs på to millioner kroner og et udekket tap på 1,8 millioner kroner. For år 2 kommer selskapets udekkede tap til å reduseres med 0,1 million kroner. Selskapet er ikke del av et konsern.

Kan selskapet få Skattefunn?

Svar: Ja, men selskapet er avhengig av å avlegge årsregnskapet for år 2 eller sette opp en mellombalanse som viser at selskapet ikke er i økonomiske vanskeligheter. Årsregnskapet må være avlagt før forskningsrådets godkjenning. Det samme gjelder balansedato for en eventuell mellombalanse.

Årsregnskapet for foregående år

Søknad om Skattefunn basert på det sist avlagte regnskapet før godkjenningstidspunktet er i dette tilfellet regnskapet for år 1.

Et selskap som har tapt mer enn halvparten av den tegnede kapitalen som følge av akkumulerte tap, er definert å være i økonomiske vanskeligheter etter forordning EU nr. 651/2014 artikkel 2 pkt. 18 og kan dermed ikke motta Skattefunn.

ESA har lagt til grunn at overkurs skal medregnes som tegnet kapital på samme måte som aksjekapital. Av Finansdepartementets brev av 30. oktober 2020 følger at med overkurs forstås overkurs som fremkommer fra det avlagte årsregnskapet.

Basert på sist avlagte årsregnskap (år 1) har selskapet tapt mer enn halvparten av tegnet kapital, og oppfyller derfor ikke vilkårene for å få Skattefunn.

Årsregnskap for år 2

Selskapet kan beslutte å dekke det udekkede tapet pr. 31.12 år 2 på 1,7 millioner kroner fra overkurs, jf. NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak kapittel 5.5. Regnskapet vil da vise en aksjekapital på én million kroner, overkurs på 0,3 millioner kroner og ikke noe udekket tap. Selskapet kan på den måten unngå å bli ansett å være i økonomiske vanskeligheter ved å avlegge årsregnskapet for år 2.

Mellombalanse

Selskapet kan i stedet basere søknaden på en mellombalanse med balansedato før Forskningsrådets godkjennelse. I uttalelsen 30. oktober 2020 gikk ikke Finansdepartementet tilbake på det de skrev i uttalelsen 26. februar 2020:

«Endringer i bedriftens balanse, som inkluderer nedsetting av aksjekapital, vil legges til grunn ved vurderingen. Hvis endringen ikke fremgår av siste avlagte årsregnskap, må det utarbeides en mellombalanse som beskrevet over.»

En mellombalanse med balansedato før Forskningsrådets godkjenning som viser at tapet er dekket mot overkursen, vil innebære at den tegnede kapitalen er i behold. Det stilles ikke krav om at mellombalansen må godkjennes av revisor. Mellombalansen kan ha en balansedato bakover i tid.