Fjernleverbare tjenester

Kjøpt markedsføringstjenester fra Google Ads, Facebook e.l.?

Skatteetaten har over tid erfart at mange virksomheter ikke er kjent med at de selv skal innberette og betale utgående merverdiavgift når de kjøper markedsføringstjenester eller andre fjernleverbare tjenester fra utlandet.

Executive Master of Management i skatte- og avgiftsrett
Olav Veflen

Seniorrådgiver Skatteetaten, Brukerdialog – Innland

Seniorskattejurist
Eivind Bell Saxegaard

Skatteetaten, Innsats – Fokusområder

Vilkårene for å bli omfattet av denne plikten følger av merverdiavgiftsloven § 3-30.

Plikten til å innberette kjøp fra utlandet

Må være fjernleverbare etter sin art

Tjenestene som er kjøpt, må for det første være fjernleverbare etter sin art; det vil si tjenester der utførelsen eller leveringen etter tjenestens art ikke, eller vanskelig, kan knyttes til et bestemt fysisk sted.

Eksempler på fjernleverbare tjenester er:

  • Markedsføring via plattformer som Google Ads, Facebook, Instagram mfl.

  • Rådgiving/konsulenttjenester fra utenlandske tilbydere

  • Programvare og lisenser

  • Utvikling av nettsider og leie av domener

  • Juridisk rådgiving (kan stille seg annerledes når slike tjenester leveres i forbindelse med rettsprosess)

  • Arkitekttjenester

Må være avgiftspliktig etter norske regler

Tjenestene må for det andre være avgiftspliktige etter norske regler hvis de hadde blitt omsatt mellom to aktører i Norge. Dersom tjenesten hadde vært avgiftspliktig etter norske merverdiavgiftsregler ved salg i Norge, ville den tilsvarende tjenesten bli avgiftspliktig ved kjøp fra utlandet. Dette sikrer konkurransenøytralitet mellom norske og utenlandske tilbydere/selgere. Eksempelvis foreligger det ikke plikt til å betale merverdiavgift ved kjøp av formidlingstjenester av forsikringer eller finansielle instrumenter fra utlandet, fordi slike tjenester omfattes av unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven.

Veilederen om kjøp av tjenester fra utlandet finner du på www.skatteetaten.no/mvafjernleverbar

Må være kjøpt av en næringsdrivende eller offentlig virksomhet

For det tredje må tjenesten være kjøpt av en næringsdrivende eller offentlig virksomhet. Det betyr at reglene ikke omfatter privatpersoner som kjøper tjenester fra utlandet.

Dersom alle tre vilkårene er oppfylt, betyr dette at den enkelte næringsdrivende eller offentlige aktør som kjøper fjernleverbare tjenester fra utlandet, får en plikt til selv å innberette og innbetale merverdiavgift for disse kjøpene etter merverdiavgiftsloven § 11-3.

Plikten til å innberette merverdiavgift på kjøp fra utlandet gjelder alle næringsdrivende og offentlige virksomheter, uavhengig av om de er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og uavhengig av eventuell fradragsrett for anskaffelsen.

Fradragsrett for inngående merverdiavgift på kjøp av fjernleverbare tjenester?

Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, vil i neste omgang måtte ta stilling til om det foreligger fradragsrett for den samme merverdiavgiften etter merverdiavgiftsloven § 8-1:

  • Virksomheter som kun har omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven (eksempelvis; helse, finans, undervisning, kunst og kultur mfl.), vil ikke ha fradragsrett for merverdiavgiften som påløper ved kjøp av tjenester fra utlandet. Disse virksomhetene må da innberette og innbetale avgiften på en egen kvartalsmelding (RF-0005).

  • Virksomheter som både har avgiftspliktig og unntatt omsetning, kan få fradrag for merverdiavgift på kjøpene fra utlandet hvis de helt ut er til bruk i den avgiftspliktige delen av næringen. Dersom tjenestekjøpet er en fellesanskaffelse, det vil si at tjenesten er til bruk i både avgiftspliktig og til andre formål, vil virksomheten kunne få forholdsmessig fradrag for merverdiavgiften.

  • Fullt ut avgiftspliktige virksomheter vil ha fradrag for den beregnede merverdiavgiften på kjøp fra utlandet så fremt de anskaffede tjenestene fullt ut er til bruk i den regist-rerte aktiviteten.

Veiledning fra Skatteetaten

Markedsføring via plattformer som blant annet Google Ads, Facebook, Instagram, regnes som fjernleverbare tjenester.

Skatteetaten har avholdt mange kontroller innenfor denne tematikken. Det siste året har Skatteetaten også gjennomført flere intervjuer med næringsdrivende og deres rådgivere. Gjennom arbeidet har vi funnet ut at det er mange som ikke er klar over plikten til å innberette og innbetale merverdiavgift på kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet. Regelen i merverdiavgiftsloven § 3-30 er med andre ord ikke godt kjent for aktørene som er omfattet av den.

Dette gjelder særlig blant næringsdrivende som kun har omsetning som er unntatt fra merverdiavgiftsloven, eksempelvis aktører som utfører helsetjenester, undervisningstjenester, finansielle tjenester, omsetning av fast eiendom og kunst/kultursektoren.

Skatteetaten ønsker å veilede de nærings-drivende til å gjøre det riktig, og har utarbeidet flere informasjonstiltak den siste tiden, blant annet en egen veileder om kjøp av tjenester fra utlandet. Veilederen finner du her:

www.skatteetaten.no/mvafjernleverbar

Ved å svare på opptil seks spørsmål knyttet til bestemmelsene i merverdiavgiftsloven § 3-30 om kjøp av fjernleverbare tjenester fra utlandet, ledes man gjennom vilkårene for denne og får en konkret veiledning på hvordan man skal forholde seg til slike kjøp.

Vi oppfordrer alle som kjøper tjenester fra utlandet til virksomheten sin, eller som har klienter som gjør dette, til å prøve veilederen.

«www.skatteetaten.no/mvafjernleverbar»