Internasjonal standard for revisjon av SMB på høring

Et utkast til en internasjonal standard for revisjon av små og mindre komplekse virksomheter er sendt på høring med høringsfrist 31. januar 2022. Revisorforeningens fagdirektør Kai Morten Hagen har ledet arbeidsgruppen i IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) som har utarbeidet utkast til standard.

Redaktør
Alf Asklund

– Standarden er ikke laget for at det skal gjøres mindre eller dårligere revisjon, men for å få en standard tilpasset kvalitetsmessig revisjon av små og mindre komplekse virksomheter, sier fagdirektør Kai Morten Hagen i Revisorforeningen.

Her kan du finne høringsutkastet og annen informasjon om standarden: www.revisorforeningen.no/lce

Skreddersydd standard

Små og mindre komplekse virksomheter spiller en viktig rolle i verdens økonomi. Trenden i regelverks- og standardutviklingen har den siste tiden vært økt grad av detaljregulering og med et fokus på store og komplekse virksomheter. Den foreslåtte standarden er tilpasset revisjon av små og mindre komplekse virksomheter med samme kvalitet og grad av sikkerhet som ved bruk av de internasjonale revisjonsstandardene (ISAene).

Arbeidet med tilpassede standarder har vært noe Revisorforeningen og de øvrige nordiske revisorforeningene lenge har vært pådrivere for. I 2015 lanserte Revisorforeningen sammen med Nordisk Revisorforbund (NRF) et forslag til en egen standard for revisjon av små foretak. Dette ble gjort fordi vi mener at revisjon er en verdifull tjeneste også for små foretak, forutsatt at det lages standarder som er tilpasset og er mer relevante for revisjon av disse selskapene. Denne høringen viste at det var behov for en internasjonal standard for å kunne lykkes.

Arbeidet med tilpassede standarder fortsatte, men gikk over i en ny fase. Fokuset skiftet til å forsøke å få IAASB til å sette temaet på sin agenda. Dette arbeidet lyktes og har nå resultert i høringen av en egen internasjonal standard.

Fokus på det viktigste

– Standarden er ikke laget for at det skal gjøres mindre eller dårligere revisjon, men for å få en standard tilpasset kvalitetsmessig revisjon av små og mindre komplekse virksomheter. Ved å ta bort krav som ikke er relevante for revisjon av disse virksomhetene, vil det bli mer fokus på hva som er viktig ved revisjonen og bidra til at revisjon fortsatt oppfattes å være en verdifull tjeneste også for små virksomheter, sier Hagen.

Ved utarbeidelse av standarden har det vært lagt vekt på å lage en standard som er frittstående fra ISA-ene og lede frem til en revisjonsberetning med samme grad av sikkerhet som ved ISA-ene. Videre kan det nevnes at standarden bygger på de samme underliggende konseptene som ISA-ene. Det vil si at det er en risikobasert, prinsippbasert standard, men fokuset har vært på lage en standard som fokuserer mer på forventet resultat og som er skrevet på en mer direkte og mer forståelig måte, sier han.

Hvem kan benytte standarden?

Selv om dette er ment å være en global standard, vil det være opp til hvert enkelt land å bestemme om den skal kunne anvendes. Standarden er laget som et alternativ til ISA-ene for små og mindre komplekse virksomheter, og for å være proporsjonal til behovene for å revidere disse virksomhetene. I standarden er det beskrevet noen typer enheter som ikke kan benytte standarden, men i tillegg må det på det enkelte oppdraget gjøres en vurdering om virksomheten som skal revideres faktisk ikke er kompleks.

Standarden kan ikke bli brukt ved revisjon av noterte selskaper eller for revisjon av foretak som har egenskaper/likheter med foretak av allmenn interesse.

– Nasjonalt må det gjøres en vurdering av regulerende myndigheter om det er behov for å gjøre tilpasninger nasjonalt for hvilke revisjoner standarden skal kunne anvendes for, sier Hagen.

Ønsker tilbakemeldinger

Dette prosjektet og standarden har blitt utviklet som et svar på tilbakemeldingene om at ISA-ene ikke lenger er fit-for-purpose for denne typen revisjoner. Det er viktig at revisorene nå benytter muligheten til å gi tilbakemeldinger på den foreslåtte standarden. IAASB ønsker tilbakemeldinger på hele standarden og innholdet fra alle som på en eller annen måte kan bli påvirket av den.

Områder som det ønskes spesielt tilbakemeldinger på inkluderer:

  • Hva som er inkludert i standarden og hva som ikke er inkludert.

  • Struktur og flyt, inkludert navn

  • Hvem kan bruke standarden?

  • Hva er eventuelle hindringer for å bruke standarden?

  • Er det riktig å ekskludere revisjon av konsern og motsatt – hvis konsernrevisjon skal tillates – hvordan bør det inkluderes i standarden?

  • Tilbakemeldinger om det er behov for ekstra materiell for implementering av standard og overgang fra annen standard.

Mer informasjon kommer

Hagen opplyser at det på www.revisorforeningen.no/lce også vil bli lagt ut informasjon om det videre arbeidet med standarden og at foreningen også vil lage et informasjonswebinar for å presentere standarden. Den vil også bli et tema på en medlemsmøter som vil bli avholdt fysisk flere steder og digitalt.

Overgangsregel avskrivningstid for goodwill og FOU

Finansdepartementet har fastsatt overgangsregler til de nye reglene i regnskapsloven om at dersom den økonomiske levetiden for goodwill/FOU ikke kan anslås pålitelig, skal goodwill/FOU avskrives over maksimalt ti år. Reglene skal forstås slik at gjenværende avskrivningsperiode pr. 1. juli 2021 (lovens ikrafttredelsestidspunkt) ikke kan overstige ti år.

Finansdepartementet har tidligere avklart at disse lovendringene vil gjelde fra regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere, dvs. fra og med 2022 for selskaper som har kalenderåret som regnskapsår. Dermed vil overgangsreglene heller ikke få virkning før regnskapsåret 2022.

Forskrift om elektronisk rapporteringsformat – ESEF

Finanstilsynet har fastsatt forskrift om elektronisk rapporteringsformat (ESEF). Det nye rapporteringsformatet gjelder børsnoterte foretaks rapportering for regnskapsår som startet 1. januar 2021 eller senere.

ESEF innebærer at hele årsrapporten skal utarbeides i et XHTML-format. Dette kravet gjelder alle nevnte utstedere uavhengig av regnskapsspråk.

Reglene gjelder utstedere på regulert marked med Norge som hjemstat som har krav om å utarbeide årsrapporter etter verdipapirhandelloven kapittel 5. Det vil i hovedsak si utstederforetak notert på Oslo Børs hovedliste og Euronext Expand.

IFRS-tilpasning av årsregnskapsforskrifter og IFRS 17

Finansdepartementet foreslår endringer i årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaper knyttet til innføring av IFRS 17 Forsikringskontrakter. Endringene foreslås å tre i kraft for regnskapsåret 2023.

Over 500 påmeldt praktisk prøve for revisor

Da fristen for påmelding utløp 9. september hadde over 500 meldt seg opp. Det er en dobling i forhold til det som har vært normalen de siste årene. Praktisk prøve avholdes tirsdag 9. november 2021.