Universum student survey 2013:

Slik er våre studentmedlemmer

Studentmedlemmene i Revisorforeningen er eldre enn andre økonomistudenter, men forventer likevel å tjene mindre. De er opptatt av faglig opplæring og utvikling og ser på de største revisjonsselskapene som de mest attraktive arbeidsgiverne. Dette ifølge Universum student survey 2013.

Redaktør

Alf Asklund

Den norske Revisorforening

Undersøkelsen ble utført av analyse- og konsulentbyrået Universum i perioden januar–mars 2013 og Revisorforeningen var samarbeidspartner i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen. Av de 3713 økonomistudentene som svarte, var 321 medlemmer av Revisorforeningen (heretter benevnt studentmedlemmer). Det utgjør omkring en tredjedel av våre studentmedlemmer.

Svarprosenten var fordelt i forholdet 42/58 mellom menn og kvinner, noe som stemmer godt med medlemsmassens kjønnsfordeling.

Mens gjennomsnittsalderen på de av våre studentmedlemmer som svarte var 28,3, år var gjennomsnittet for de andre økonomistudentene i undersøkelsen 23 år. Våre medlemmers forventede årslønn etter endt studium var 423 184 kroner før skatt, mens andre økonomistudenter forventet 441 112 kroner. Omkring 6 av 10 i begge grupperingene tar en bachelor, mens 4 av 10 tar en master.

Forventningene til lønn er for våre medlemmer omtrent på samme nivå som i fjor, mens andre økonomistudenter forventer en del høyere lønn enn det de gjorde i fjor.

Ser vi på lønnsforventningene hos våre medlemmer fordelt på de som hhv. tar bachelor og master, ser vi at bachelor-studentene nå forventer lavere lønn enn de gjorde i fjorårets undersøkelse, mens master-studentene forventer høyere. Forskjellen i lønnsforventninger hos bachelor- og master studenter har økt fra 36 000 i fjor til 60 000 i år.

I årets undersøkelse forventer de som tar en bachelor en årslønn på i underkant av 403 000 (ca. 412 000 i fjorårets undersøkelse) mens master-studentene forventer en årslønn på 463 000 (ca. 448 000 i fjorårets undersøkelse).

Mest attraktive arbeidssteder

På spørsmål om i hvilke fem virksomheter som studentmedlemmene helst vil jobbe (ideal employer) kommer de store revisjonsselskapene på topp. Store offentlige institusjoner, Statoil og store banker er også populære.

Blant andre økonomistudenter kommer tre av de største revisjonsselskapene på topp 10-listen, men Statoil og DnB topper denne listen.

Virksomheter DnR-medlemmene helst vil jobbe hos

 1. Ernst & Young (45 %)

 2. KPMG (40 %)

 3. PwC (PricewaterhouseCoopers) (34 %)

 4. Skatteetaten (29 %)

 5. BDO (28 %)

 6. Deloitte (28 %)

 7. Riksrevisjonen (16 %)

 8. Statoil (14 %)

 9. DnB (12 %)

 10. Sparebank 1 (9 %)

Virksomheter andre økonomistudenter helst vil jobbe hos

 1. Statoil (24 %)

 2. DnB (24 %)

 3. Ernst & Young (16 %)

 4. Aker Solutions (15 %)

 5. PwC (PricewaterhouseCoopers) (15 %)

 6. McKinsey & Company (14 %)

 7. Norges Bank (12 %)

 8. The Boston Consulting Group (10 %)

 9. KPMG (10 %)

 10. Innovasjon Norge (9 %)

Karrieremål

På spørsmål om hva som er viktigst i forhold til karrieremål (career goals), er følgende faktorer helt på topp:

 1. Å være i en sikker stilling/stabil jobb (to be secure or stable in my job)

 2. Å ha en god balanse mellom jobb og fritid

 3. Å ha en jobb som er intellektuelt utfordrende

Høyt kommer også faktorer som uavhengighet, å være en ekspert/ha ekspertise samt å jobbe med en meningsfull sak/jobbe for fellesskapet.

Foretrukne bransjer

På spørsmål om foretrukne bransjer, der det kunne velges inntil tre alternativ, valgte hele 94 % alternativet revisjon og regnskap, 26 % valgte banker, 13 % valgte konsulentvirksomhet (Management and strategy consulting) mens 12 % valgte offentlig sektor. Ingen andre bransjer ble valgt av mer enn tre prosent.

Attraktive jobber

På spørsmål om hva som får jobber til å fremstå som attraktive, fordelte svarene seg relativt likt på de fire hovedsvaralternativene. 29 % svarte at egenskaper ved jobben var viktigst, mens 26 % prosent valgte alternativet medarbeidere og kultur. Like mange prosent valgte alternativet avlønning og muligheter for forfremmelse. Færrest (19 %) valgte alternativet arbeidsgivers renommé og image.

Innen de forskjellige hovedsvaralternativene var det også mulig å velge underkategorier. En oppsummering av enkeltelementer under hovedsvaralternativet viser hvilke faktorer som gjør jobber mest attraktive for våre studentmedlemmer:

Hva som gjør jobber mest attraktive

 1. Faglig opplæring og utvikling (Professional training and development)

 2. Ledere som støtter min videreutvikling

 3. Et hyggelig arbeidsmiljø

 4. Utfordrende arbeid

 5. Konkurransedyktig grunnlønn

 6. Et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø

 7. En sikker arbeidsplass

 8. Varierte arbeidsoppgaver

 9. Godt utgangspunkt for videre karriere (Good reference for future career)

 10. Viser respekt for sine ansatte

Karriereprofiler

Figuren på forrige side viser karriereprofilen til de av våre medlemmer som har besvart undersøkelsen (stiplet oransje linje) sammenlignet med andre økonomistudenter (heltrukken svart linje).