Innførselsmerverdiavgiften: Unødvendig norsk pengeflytting.

Kommentar til artikkel i RR 3–2013

Advokat Kjerstin Ongre har en artikkel i Revisjon og regnskap nr. 3–2013 hvor overskriften i relasjon til innførselsmerverdiavgiften gir en indikasjon på hovedbudskapet. Jeg er ikke enig i Ongres vurderinger.

Seniorskattejurist

Stein Carlsen

Rettsavdelingen, avgift Skattedirektoratet

Innbetalingen av merverdiavgift til tollvesenet ved innførsel av varer fra registrerte næringsdrivende er ifølge Ongre en unødvendig pengeflytting i og med fradragsretten for inngående merverdiavgift.

Ongre ser for seg at den avgiften som blir innbetalt til tollvesenet av registrerte næringsdrivende senere blir tilbakebetalt, og at statens eneste fordel av arrangementet er rentefordelen den tid staten har hånd om beløpet. Det kan nesten synes som om Ongre mener at det helt konkret renner penger inn og ut av statskassen i samme omfang som en registrert næringsdrivende benytter seg av fradragsretten for inngående merverdiavgift.

Hun skriver på ulike steder i artikkelen:

«Ved innførsel til Norge betales det i dag innførselsmerverdiavgift til tollvesenet. Den samme avgiften vil de avgiftspliktige næringsdrivende trekke fra i omsetningsoppgaven til avgiftsmyndighetene.... Den avgiftspliktige næringsdrivende får den samme avgiften tilbake fra avgiftsmyndighetene, via fradragsretten, når omsetningsoppgaven leveres...»

«Dagens ordning med betaling av innførselsmerverdiavgift for varer vil i praksis si at det en etat krever inn av merverdiavgift, må en annen etat betale tilbake.»

Vedrørende statens likviditetsfordel av innførselsmerverdiavgiften: «Dette er ikke en avgiftsinntekt som vedtas av Stortinget, men en inntekt i form av «avkastning» ved at innbetalt innførselsavgift er «innom statskassen» i gjennomsnitt 35 dager før merverdiavgiften tilbakebetales til importøren / momsregistrert næringsdrivende.»

«Ved å se på pengestrømmen i én transaksjon mellom to næringsdrivende i kjeden, blir inntektene null for staten. Merverdiavgiften går inn og ut av statskassen gjennom de avgiftspliktiges rapportering,...»

Merknader til tolldirektørens og tollvesenets uttalelse om at merverdiavgiften ved innførsel ga statskassen inntekter på henholdsvis 115mrd og 105 mrd i 2011 og 2010: «Dette er en myte siden de fleste importører i all hovedsak har rett til å fradragsføre det som er betalt inn av merverdiavgift til tollmyndighetene.»

Jeg er ikke enig i Ongres vurderinger.

Avgift blir ikke tilbakebetalt

Når en registrert næringsdrivende betaler merverdiavgift til tollmyndighetene ved vareinnførsel, blir avgiften ikke tilbakebetalt til den næringsdrivende gjennom avgiftsoppgjøret med skattekontorene. Jeg ser her bort fra tilfeller hvor det blir levert restitusjonsoppgaver. Normaltilfellet er levering av positive oppgaver. Den næringsdrivende vil i tillegg til å betale inn til tollmyndighetene også betale inn til skattekontoret. Pengestrømmen går kun én vei. Den går inn til statskassen begge steder. Det foretas ingen utbetalinger fra statskassen til den næringsdrivende. Den næringsdrivendes avregning av inngående avgift mot skyldig utgående avgift innebærer i seg selv ingen slik utbetaling og har heller ikke noen slik utbetaling som resultat.

Når staten oppnår en likviditetsfordel ved registrerte næringsdrivendes innbetaling til tollmyndighetene, er det fordi staten mottar et avgiftsbeløp på et tidligere tidspunkt enn om slik innbetaling ikke hadde funnet sted. Hvis innbetaling til tollvesenet ikke finner sted, vil den næringsdrivendes avgiftsforpliktelse overfor skattekontoret øke tilsvarende. Innbetalingsfristen til denne vil normalt ligge etter i tid, slik at staten likviditetsmessig kommer dårligere ut. Dette er årsaken til statens likviditetsfordel ved innbetaling til tollmyndighetene, ikke som Ongre hevder at staten oppebærer en rentefordel av et beløp som etter en gitt tid skal tilbakebetales den næringsdrivende.

Ovenstående har sammenheng med et av kjennetegnene ved et merverdiavgiftssystem, nemlig spredningen av betalingsforpliktelsen for avgiften. En slik spredning av betalingsforpliktelsen oppnås både ved vareinnførsel og ved ordinær innenlandsk omsetning av varer og tjenester.

Innbetalingen av merverdiavgift

En registrert næringsdrivende skal beregne og kreve opp merverdiavgift av sin omsetning. Avgiften skal innbetales til avgiftsmyndighetene. Dette foregår i et merverdiavgiftssystem på følgende måte:

Den næringsdrivende betaler avgift til sine selgere ved kjøp av avgiftspliktige varer og tjenester. Denne avgiften blir videreinnbetalt til staten av selgerne som deres utgående avgift. Den avgiften som den næringsdrivende selv krever opp fra sine kjøpere, skal innbetales til staten av den næringsdrivende i den grad den overstiger den avgiften som han har betalt til sine selgere. Det avgiftsbeløpet en næringsdrivende skal betale en termin, vil ikke overstige det totale avgiftsbeløpet han selv har krevet opp fra sine kjøpere (pluss eventuelle uttak) i terminen. Dette vil utgjøre hans totale betalingsforpliktelse for avgift i terminen. Hvis han totalt i terminen har betalt avgift til sine selgere som overstiger det beløpet han selv har beregnet av egen omsetning (og eventuelt uttak), vil det overskytende bli tilbakebetalt. En innbetaling av avgift til tollvesenet i forbindelse med vareinnførsel betraktes her på samme måte som betalingen av avgift til selgere ved innenlandske kjøp.

Man ser at betalingsforpliktelsen for den avgiften en næringsdrivende selv krever opp i en termin, gjennom fradragsretten for inngående avgift, blir spredd på alle avgiftspliktige selgere den næringsdrivende har kjøpt varer eller tjenester av i terminen (eller også på tollvesenet hvis han har hatt vareinnførsel i terminen). Forholdet kan enkelt illustreres slik:

Eksempel – skobutikk

Den næringsdrivende som driver en liten skobutikk har følgende kjøp i terminen:

Husleie fra A: 20 000,- pluss mva 5 000,-

Strøm fra B: 5 000,- pluss mva 1 250,-

Telefon fra C: 5 000,- pluss mva 1 250,-

Nye hyller fra D: 25 000,- pluss mva 6 250,-

Sko fra Italia (innførsel) 50 000,- pluss mva 12 500,-

Omsetning samme termin utgjør kr 130 000,-. Beregnet mva: 32 500,-, som utgjør den næringsdrivendes betalingsforpliktelse for avgift i terminen.

Den merverdiavgiften som den næringsdrivende har beregnet av egen omsetning i terminen (32 500,-) vil bli spredt på følgende innbetalinger til staten: 5000,- fra A, 1250,- fra både B og C, 6250,- fra D og ved innbetalingen av 12 500,- til tollvesenet. Det resterende, 6250,- vil bli innbetalt til staten av den næringsdrivende selv iht. avregningen på egen omsetningsoppgave.

Hvis den næringsdrivende i terminen har en omsetning på eksempelvis 75 000,-, vil beregnet merverdiavgift utgjøre 18 750,- som vil være hans totale betalingsforpliktelse for avgift denne terminen. I og med at den næringsdrivende totalt har betalt et avgiftsbeløp til staten via sine selgere og til tollvesenet som overstiger dette beløpet (26 250,-), vil differansen (7 500,-) bli tilbakebetalt.