Dansk erklæringsstandard for SMB-markedet

Danske SMB-virksomheter kan nå velge å få sine regnskaper vurdert etter en såkalt erklæringsstandard fremfor full revisjon. – Når vi har gjort oss noen erfaringer med erklæringsstandarden, tror jeg flere land vil følge etter, sier adm. direktør Charlotte Jepsen i den danske revisorforeningen, FSR – danske revisorer.

Redaktør

Alf Asklund

Hvorfor har dere utarbeidet en slik erklæringsstandard?

– Det er fordi behovet for revisjon ikke nødvendigvis er det samme i en lokal håndverksvirksomhet som i et stort internasjonalt konsern. Den nye erklæringsstandarden vil være til stor nytte for de selskapene som ønsker en uttalelse om regnskapet, men som ikke krever samme høye grad av sikkerhet som ligger i en revisjon. Danske virksomheter med inntil åtte millioner kroner i omsetning er blitt fritatt for lovpålagt revisjon. Erklæringsstandarden kan for denne gruppen av virksomheter være med å bidra til å opprettholde forholdet mellom revisor og kunder som ikke omfattes av revisjonsplikten, sier Jepsen.

Har det vært vanskelig å få støtte (blant revisorer etc.) for å utarbeide en slik standard?

– Nei, tvert imot – under hele prosessen har det vært sterk støtte blant medlemmene for den nye standarden. Vi må huske at den lovpålagte revisjonen er under massivt press i hele EU. Derfor er det også en anerkjennelse blant våre medlemmer at differensierte produkter vil kunne sikre at revisor fortsatt får innpass hos virksomhetene. Dette er også en erkjennelse våre politikere har kommet frem til. Politikere ønsker jo både å redusere reguleringen slik at det blir det enklere å drive virksomhet samtidig som en balansert kontroll opprettholdes, sier hun.

Hva er de største forskjellene mellom en uttalelse om regnskapet og en revisjon?

– Den nye erklæringsstandarden er basert på ISRE 2400 (revidert) om «review» av regnskaper samt noen få andre spesifikke handlinger. Omfanget av handlinger i en utvidet gjennomgang er vesentlig mindre enn en revisjon som er i samsvar med internasjonale standarder, men så er jo også erklæringsstandarden beregnet for selskaper som er mindre komplekse.

Hvordan forventer dere at etterspørselen vil bli etter en erklæringsstandard sammenlignet med revisjon?

– Det er det vanskelig å svare på. Vi tror at mange fortsatt vil etterspørre revisjon fordi deres bank vil kreve det eller fordi revisjon har betydning for virksomhetens omdømme, dets partnere eller aksjonærer. Andre har ikke samme behov for en fullstendig revisjon og kan derfor nøye seg med en gjennomgang basert på den nye standarden. Hvis du ser på de erfaringene vi har i Danmark når det gjelder lempingen av lovpålagt revisjon, så er det fortsatt veldig mange som velger å få sine regnskaper revidert, selv om de ikke er forpliktet til å gjøre det. De danske finansinstitusjoner har signalisert at de vil legge standarden til grunn når det gjelder utlån til små og mellomstore bedrifter som er mindre komplekse og uten vesentlige risikoer, sier hun.

Hva forventer dere at prisen for en erklæringsstandard vil bli sammenlignet med revisjon?

– Det blir mindre arbeid med en utvidet gjennomgang etter den nye standarden enn ved en revisjon. Kostnader i forbindelse med opplæring, kvalitetssikring og kvalitetskontroll vil imidlertid være de samme. Det vil bli markedet som til sist fastsetter prisen for en slik utvidet gjennomgang, og prisen på våre medlemmers ytelser er noe vi som bransjeorganisasjon ikke har lov til å ha en mening om, opplyser Jepsen.

STØTTE: Under hele prosessen har det vært sterk støtte blant medlemmene for den nye standarden, forteller Charlotte Jepsen i danske FSR.

Dersom prisen på en erklæringsstandard blir vesentlig lavere enn revisjon: vil ikke etterspørselen etter revisjon forsvinne for virksomheter med omsetning på opp til 72 mill.?

– Jeg tror ikke nødvendigvis at prisen blir avgjørende, men mer det behovet virksomhetene har for sikkerhet i forhold til sine regnskaper. Det vil alltid være etterspørsel etter høy sikkerhet, både blant virksomheter og banker, investorer og andre brukere av regnskapet. Det er jo snakk om to forskjellige produkter.

Dersom prisen på en erklæringsstandard ikke blir vesentlig lavere enn revisjon: vil det da bli noen etterspørsel etter den?

– Jeg har egentlig det samme svaret på det som ovenfor. Selv med en mindre besparelse kan det ha betydning i dagens økonomiske klima, og hvis en virksomhet ikke har behov for revisjon, kan selv en mindre besparelse gjøre at virksomheten velger utvidet gjennomgang fremfor revisjon.

Forventer dere at andre land vil utvikle et lignende produkt? EU-kommisjonen har fulgt arbeidet med standarden nøye, og har også luftet tanker om en ny standard for SMB-segmentet. Med erklæringsstandarden har vi i Danmark gått noen skritt videre enn det andre land i EU har gjort. Jeg tror at man også i andre land der små virksomheter blir revidert, følger med på det som skjer i Danmark. Når vi har gjort oss noen erfaringer med erklæringsstandarden og de viser seg å være positive, tror jeg flere vil følge etter. I og med at standarden er basert på ISRE 2400, er grunnsteinen lagt, avslutter Jepsen.