Opplysninger om samfunnsansvar i årsberetningen

Regjeringen fremmet i desember et lovforslag for Stortinget om at store foretak skal rapportere om hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar i årsberetningen eller i en egen samfunnsansvarsrapport.

I denne spalten vil jeg kommentere aktuelle temaer relatert til rapportering av bedriftenes samfunnsansvar. Samfunnsansvarsrapporter har mange navn, blant annet bærekraftsrapport, miljø­rapport og CSR-rapport, og de kan dekke ulike formål. Vi snakker om integrert rapportering når informasjon om miljø­på­virkning, sosiale forhold og foretaksstyring gis sammen med finansiell informasjon.

Cand. jur.

Espen Knudsen

Fagsjef rammebetingelser Den norske Revisorforening

Forslaget

Lovforslaget ble fremmet i Prop. 48 L - 2012–2013 på bakgrunn av en hø­ring som ble avsluttet i januar 2011. Etter forslaget skal foretakene årlig gi en redegjø­relse om samfunnsansvar, enten i årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig dokument som det henvises til i årsberetningen.

Redegjø­relsen skal dekke følgende temaer:

  • Menneskerettigheter

  • Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

  • Miljø

  • Korrupsjonsbekjempelse

Redegjø­relsen skal inneholde opplysninger om retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder foretaket benytter for å integrere disse hensynene i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Hvis foretaket ikke har retningslinjer, skal det opplyses om dette.

Foretak som har retningslinjer skal:

  • Opplyse om hvordan foretaket arbeider for å omsette disse til handling

  • Gi en vurdering av resultatene som er oppnådd

  • Opplyse om forventninger til dette arbeidet fremover

Rapporteringskravene skal gjelde for børsnoterte foretak, allmennaksjeselskaper, banker, finansieringsforetak og morselskap i finanskonsern – de foretakene som regnes som store foretak etter regnskapsloven.

Det kan gis forskrifter om at rapportering under FNs Global Compact eller i henhold til the Global Reporting Initiative (GRI) kan erstatte redegjø­relse om samfunnsansvar etter regnskapsloven.

Datterselskaper er unntatt fra rapporteringskravet når morselskapet har gitt en redegjø­relse for konsernet som dekker datterselskapet.

Styret og daglig leders underskrift på årsberetningen skal anses å omfatte samfunnsansvarsrapporten. Revisors konsistenssjekk av årsberetningen og uttalelsen om dette i revisjonsberetningen, skal også omfatte samfunnsansvarsrapporten. Med tanke på samfunnsansvarsrapportering på internett der opplysninger kan oppdateres lø­pende, kan det fastsettes forskrifter som presiserer hvilken rapportering underskriftene på årsberetningen og revisors uttalelse dekker.

Ikrafttredelse er ikke besluttet ennå. Antakelig vil de nye kravene bli gjort gjeldende med virkning fra og med regnskapsåret 2013.

Hva kan vi forvente?

Erfaringene med de gjeldende kravene til å rapportere om miljø og likestilling i årsberetningen er ganske varierende også i store foretak. Dermed er det kanskje ikke grunn til å ha så store forventninger til at de nye bestemmelsene vil løfte foretakenes samfunnsansvarsrapportering så mye. Det vil sikkert være en del som vil tilpasse seg «billigst mulig», men kanskje uten å måtte opplyse at de ikke har retningslinjer for samfunnsansvar. Det vil gi mer rapportering, men det må mer til for å oppnå god rapportering.

LOVFORSLAG: Det foreslås at store foretak skal rapportere om hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar i årsberetningen eller i en egen samfunnsansvarsrapport.

Integrering av samfunnsansvar i bedriftens strategi og daglige drift forutsetter engasjement i ledelsen og ressurser til gjennomføring. God rapportering følger da som et resultat av denne prosessen. Stadig flere foretak skjønner betydningen av det, og legger vekt på å arbeide systematisk med samfunnsansvar og åpenhet. For noen må vi tro at de nye bestemmelsene vil være det som skal til for å sette i gang en slik prosess.

Integrert rapportering

Lovregler i tråd med forslaget vil ikke i seg selv medfø­re omfattende rapporteringskrav. Regjeringen velger i stedet å gi et tydelig signal om at store foretak forventes å rapportere åpent om sitt arbeid med samfunnsansvar. Denne tilnærmingen legger til rette for at beste praksis på områ­det kan utvikles blant foretakene, med vekt på god kommunikasjon om forhold som er vesentlige for interessentene. I Revisorforeningen tror vi at fremtiden ligger i mer samlet rapportering fra foretakene om finansielle forhold, foretaksstyring og samfunnsansvar – integrert rapportering.