logo

Bransjens konkurransekraft

Bransjens konkurransekraft er avhengig av vår evne til å tiltrekke oss og beholde de beste samt utvikle ny kompetanse og tjenester som responderer på nye behov i samfunnet. Vår relevans er ferskvare og som bransje står vi overfor betydelige utfordringer for å sikre at vi ikke går ut på dato.

I en tid hvor samfunnet står overfor betydelige utfordringer for å omstille seg til en digital og bærekraftig hverdag, må vi evne å fornye oss i takt med, og helst i forkant av, samfunnsutviklingen.

Menneskene er viktigst

Bransjens viktigste ressurs er menneskene. Vi har i flere tiår vært privilegert som kanskje den mest attraktive bransjen for nyutdannede økonomer. Den gode starten for de fleste, og den gode fortsettelsen for mange. For en som har opplevd hvilken fantastisk utvik-lingsarena revisjon er, er det åpenbart at det må være sånn.

Må være attraktiv for de beste

Fra utsiden er det kanskje ikke like åpenbart. Søknadstallene over tid tyder i hvert fall på at attraktiviteten faller. Bransjen sliter også med stort frafall i et marked hvor det er krevende å rekruttere erfarne. Mulig vi i det korte bildet blir reddet av krisen, men vår konkurransekraft er avhengig av at vi som bransje fortsetter å være attraktiv for de beste og at vi er kjent for å være en arena for kontinuerlig læring og utvikling. Vi skal være en bransje hvor gode folk kan realisere sine ambisjoner for både samfunnet og egen karriere.

Viktigheten av mangfold

I en tid hvor samfunnet står overfor fundamentale utfordringer for å omstille seg, er vi som bransje også helt avhengige av perspektiver, kompetanseområder og ferdigheter som et mangfold representerer. Bransjens konkurransekraft avhenger fremover også av at vi er attraktive for et større mangfold enn vi har i dag.

En transformasjonsreise

Det er ingen grunn til at vi ikke skal lykkes. Jeg skulle i hvert fall ønske at jeg var ved starten av min karriere nå. Vi har akkurat startet på en transformasjonsreise i en bransje som er uunnværlig for et bærekraftig Norge. Her kan du være med på å realisere noe som er større enn deg selv gjennom vår rolle som allmennhetens tillitsrepresentant og næringslivets viktigste leverandør av innsikt og kunnskap.

Vi må tenke nytt!

Relevans og kvalitet skaper konkurransekraft både i rekrutterings- og klientmarkedet kun hvis omverdenen og våre interessenter forstår og anerkjenner verdien av våre tjenester. Det er allment akseptert at revisjon har en stor samfunnsnytte, og det har aldri vært større behov for en uavhengig revisjon. Samtidig må vi erkjenne at vi bekrefter regnskaper hvor relevansen er synkende og tidsriktigheten er litt 1990.

Vi må selv gå foran

Vi må utfordre status quo, gå foran og drive frem utviklingen av både finansiell rapportering og revisjonsfaget. Forhåpentligvis får vi litt drahjelp gjennom utviklingen av nye standarder for mindre komplekse virksomheter.

Regulering kan likevel tendere til å bli hengende bak teknologisk utvikling og vi må derfor invitere til dialog rundt hvordan disse to kan drives frem side om side. Vi må fortsette å investere i det digitale kompetanseløftet og sørge for at medarbeiderne våre har forutsetninger til å utnytte mulighetene som finnes i ny teknologi, samtidig som de kan hjelpe kundene våre på deres digitaliseringsreiser.

En pådriver for åpenhet og tillit

Vi må også utvide tjenestene våre i takt med endrede markedsbehov og -trender. Bærekraft og klima er et slikt område, som ennå ikke er like godt regulert. Å bidra til en bærekraftig utvikling av norsk næringsliv er en naturlig del av revisjonsbransjens samfunnsoppdrag. Her skal vi være en pådriver for åpenhet og tillit til selskapenes rapportering. Gjennom kompetanseoverføring og verifikasjoner kan vi bidra til en nødvendig grønn omstilling. I denne utgaven av Revisjon og Regnskap kan du fordype deg i temaet.

Vi står på beddingen til noe nytt og spennende. Jeg er overbevist om at bransjen kan gjøre en forskjell også fremover. Vi må bare passe på at vi ikke går ut på dato.

God lesning!