logo

2020 / Utgave 2 / Internasjonal skatt og avgift
PDF av originalartikkel

Internasjonal skatt og avgift

Siden er utarbeidet av advokat Caroline Svelland Hauge, advokat Johanne Severi Kristiansen og advokatfullmektig Heidi K. Skovdahl, alle Deloitte Advokatfirma.

MVA-oppdateringer i EU

EU: I den forenklede rapporteringsportalen for salg av elektroniske tjenester B2C i EU (MOSS), er det nå åpnet for at EU-stater kan publisere gjeldende mva-satser for slike salg. Når MOSS utvides til å gjelde e-commercesalg fra 2021, vil det også åpnes for å publisere mva-satser for salg ved netthandel B2C og for andre B2C-tjenester.

Storbritannia: Den øverste administrative skatteklagenemnden har avgjort at digitale utgaver av aviser, i likhet med papirutgaver, er avgiftsfritatt og dermed skal beregnes med 0 % mva. Nullsatsen for elektroniske aviser har hatt virkning i Norge siden 2016.

Ungarn: Fra 1. juli 2020 reduseres fristen for å utstede faktura fra 15 dager til åtte dager. Fra samme dag vil det bli obligatorisk å inkludere det ungarske mva-nummeret til kunder som er etablert i Ungarn, uavhengig av fakturaens beløp.

Polen og Luxemburg: Skattemyndighetene i både Polen og Luxemburg har fått ny bankkonto for betalinger av skyldig mva-beløp fra mva-registrerte virksomheter etter 1. januar 2020.

Belgia: Fra og med 2020 inntrer ytterligere rapporteringsforpliktelser for fellesregistrerte selskaper når den årlige omsetningen til fellesregistreringen overstiger 15 millioner euro. Fristen for første kvartal er 20. april 2020.

Fra 1. januar 2020 er det mulig for nyetablerte virksomheter å få tilbakebetalt mva på månedlig basis i virksomhetens første to år.

Nederland: Det er ikke lenger adgang for juridiske virksomheter til å levere årlige mva-meldinger i Nederland. Virksomhetene må i stedet rapportere mva kvartalsvis. Privatpersoner og partnerskap bestående av privatpersoner kan fortsatt levere mva-meldingene årlig. Endringen trådte i kraft 1. januar 2020.

Fra samme dato er det innført innenlandsk omvendt avgiftsplikt («domestic reverse charge») for sertifikater på fornybar energi. Endringen innebærer at kjøpere av slike sertifikater, er forpliktet til å beregne og betale mva på anskaffelsen.

Manglende implementering av DAC6-direktivet

Flere EU-land har ikke tilstrekkelig implementert DAC6-direktivet. DAC6-direktivet innebærer en endring av eksisterende direktiv 2011/16/EU om obligatorisk automatisk informasjonsutveksling i grenseoverskridende forhold. Som følge av manglende etterlevelse har EU-kommisjonen sendt ut brev til 15 land, omfattende blant annet Spania, Frankrike og Belgia. Det er ikke klart hvilke forhold ved implementeringen EU-kommisjonen ikke er fornøyd med.

Skattefordeler for tiltak mot spredning av Corona-viruset

Kinesiske myndigheter har innført en rekke midlertidige skattefordeler for å forebygge og hindre spredning av Corona-viruset. Unntakene innebærer:

  • fritak fra merverdiavgift og andre importavgifter på varer donert til forebygging og kontroll av Corona-viruset

  • virksomheter som produserer nøkkelprodukter mot utbrudd av alvorlige sykdommer som utvider sin produksjonskapasitet, får fradrag for kostnadene direkte

  • hoteller, restauranter og øvrig turisme som har lidt tap, får fremføre sitt underskudd i åtte år i stedet for fem år

  • transport av varer til forebygging av Coronaviruset er unntatt fra merverdiavgift. Ubrukt merverdiavgift opptjent fra slutten av desember 2019 refunderes;

  • donasjoner i kontant eller naturalia til forebygging av coronaviruset er fullt ut fradragsberettiget i beregnet skatt på virksomhetsinntekt og inntekt hos privatpersoner. Donasjoner til sykehus av selvlagde eller andre varer er fritatt fra merverdiavgift og andre avgifter

  • bonuser og tilleggsbetalinger i henhold til offentlige standarder som mottas av helsepersonell og andre innen forebygging og kontroll av coronaviruset, er unntatt fra inntektsskatt. Naturalfordeler som medisiner, medisinske produkter og forebyggende hjelpemidler mottatt fra arbeidsgiver er ikke skattepliktig inntekt.

De to første fordelene gjelder i perioden 1. januar til 31. mars 2020, mens de øvrige gjelder på ubestemt tid fra 1. januar 2020.