logo

Trygd og Brexit

Storbritannia vil bli behandlet som et EU-medlem frem til 31. desember 2020. Det betyr at dagens gjeldende trygdekoordineringsregler vil gjelde ut året.

Norge har gitt en erklæring om at det aksepteres en overgangsperiode for Norges avtaler med EU. I denne perioden vil Storbritannia også bli behandlet som om de var et EØS-medlem. EØS-avtalens trygdedel, rådsforordning 883/2004 og gjennomføringsforordning 987/2009, vil dermed fortsatt gjelde mellom landene.

I en overgangsperiode som varer fra 1. februar til 31. desember 2020, vil Norge starte forhandlinger om vårt fremtidige forhold til Storbritannia.

Fire hovedprinsipper

Siktemålet med reglene på trygdeområdet er å sikre at personer som ønsker å benytte seg av muligheten til fri bevegelighet for å arbeide, ikke skal hindres i å flytte fra et land til et annet fordi de taper trygderettigheter eller utsettes for forskjellsbehandling. Reglene skal sikre trygderettigheter opparbeidet i forskjellige land og sørge for at de ikke går tapt ved flytting. Den praktiske koordineringen foretas ut fra fire hovedprinsipper.

Likebehandling

Det skal være likebehandling av egne og andre EØS-lands statsborgere som er bosatt på et EØS-lands territorium. Dette fremgår av artikkel 4 i forordningen. Et land kan ikke ha andre og gunstigere regler for egne statsborgere enn for borgere av de øvrige EØS-landene.

Sammenlegging av trygdetid

Artikkel 6 gir fastslår at trygdetid eller opptjeningstid i de enkelte landene som hovedregel skal legges sammen hvis det er nødvendig for å oppfylle vilkårene i et lands lovgivning om en minste trygde- eller opptjeningstid for å åpne rett til en ytelse.

Proratisering

I dette ligger at det skal tilstås delpensjoner fra hvert land hvor det er opptjent rettigheter.

Eksport

Opptjente kontantytelser skal utbetales uavhengig av i hvilket land den berettigede oppholder seg. Prinsippet fremgår av artikkel 7.

Overgangsperiode

Overgangsperioden vil vare fra 1. februar til 31. desember 2020, med mulighet for forlengelse dersom EU og Storbritannia blir enige om det. I overgangsperioden vil Norge starte forhandlinger om vårt fremtidige forhold til Storbritannia. Norge vil trenge en ny trygdeavtale med britene, fordi Storbritannia også går ut av EØS-avtalen. Hva som blir utfallet av forhandlingene gjenstår å se, men det antas at de nevnte prinsippene blir videreført.