logo

Endringer på tollområdet i 2020

Det skjer flere endringer på tollområdet fra 2020 som vil få innvirkning på import av varer og for bokføringen av selskapers regnskap. Fjerning av 350 kr-grensen, forenkling ved import av klær/tekstiler under 3000 kr og innføring av den standard regnskapsrapporteringen SAF-T.

Fokus på tollbehandling

I en artikkelserie vil vi sette søkelys på spørsmål knyttet til tollbehandling av varer. Artiklene vil blant annet omfatte import- og eksportprosedyrer, regelverket knyttet til frihandelsavtaler, særavgifter og tiltak i forbindelse med Brexit. Forfatterne er tollrådgivere ved BDO Advokater AS.

Fra 1. januar 2020 ble 350-kronersgrensen for næringsmidler avviklet og fra 1. april 2020 fjernes 350-kronersgrensen for øvrige varer samtidig med ikrafttredelse av forenklet registrerings- og rapporteringsordning.

Sjokolade, godteri og mineralvann kjøpt på nett fra utlandet avgiftsbelegges derfor fra første krone.

Avviklingen av 350-kronersgrensen for næringsmidler mv.

Næringsmidler, restriksjonsbelagte varer, alkohol og tobakk omfattes ikke av forenklet registrerings- og rapporteringsordning. Næringsmidler er «enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker». For slike varer vil det være ordinær tollbehandling, dvs. at mottaker er ansvarlig for å beregne og betale både merverdiavgift, særavgifter og toll fra første krone ved innførsel. Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter vil kunne fradragsføre importmerverdiavgiften i sin Skattemelding for mva hvis varene er til bruk i deres avgiftspliktige virksomhet, slik reglene også er i dag.

For import av næringsmidler vil det derfor fortsatt være viktig å deklarere korrekt tarifferingsnummer og fremlegge korrekt opprinnelsesdokumentasjon for å kunne oppnå redusert preferansetoll for de importerte næringsmidlene. I utgangspunktet er det høye tollsatser for slike varer.

Godteri – fra 98 til 500 kroner

For eksempel vil ett kilo godteri til 98 kroner som du har bestilt i Sverige, få et tillegg på rundt 61 kroner i toll og avgifter. I tillegg kommer fortollingsgebyret som transportselskapet tar for å fortolle varene for deg, dette kan være på flere hundre kroner. Med transport kan din totalpris derfor kunne komme over 500 kroner.

Brus fra 300 til 1300 kroner

Tilsvarende vil tre kasser brus som i dag koster 300 kroner med frakt, få et påslag på 764 kroner i avgifter før transportørens gebyr blir lagt til. Totalprisen for brusen vil da kunne komme over 1300 kroner. Disse regnestykkene gjelder når du bestiller på nettet og varene blir sendt til Norge.

Forenkling for betaling av import-mva

Det opprettes en forenklet registrerings- og rapporteringsordning for beregning og betaling av merverdiavgift, der ansvaret legges på den utenlandske selgeren eller e-handelsplattformen som tilbyr varer til norske forbrukere.

Nettbutikker og netthandelsplattformer i utlandet, for eksempel eBay og Amazon, skal registrere seg og bli ansvarlige for at merverdiavgiften blir betalt til Norge. Ordningen heter VOEC – Vat On E-Commerce. Merverdiavgiften på 25 % inkluderes da i beløpet du betaler til en VOEC registrert nettbutikk eller netthandelsplattform hvis du kjøper varer for under 3000 kr. Dette er i samsvar med OECDs retningslinjer for internasjonal handel og systemet som skal innføres i EU fra 2021.

Den utenlandske tilbyderen oppkrever merverdiavgiften

Avviklingen av 350-kronersgrensen innebærer at utenlandsk tilbyder oppkrever merverdiavgift i den forenklede VOEC-ordningen. Næringsmidler, restriksjonsbelagte varer, alkohol og tobakk holdes utenfor den forenklede ordningen, og for slike varer vil oppkreving av avgifter og toll skje ved grensepassering som i dag. Tilbydere som omfattes, kan ikke være hjemmehørende eller ha forretningssted i Norge, og skal bare beregne og betale VOEC-merverdiavgift.

VOEC-nummer er legitimasjon

Den forenklede ordningen innebærer at det ikke oppkreves merverdiavgift eller toll ved grensepassering. Informasjon om at det er en VOEC-vare som innføres, må gis til speditør. VOEC-nummeret utgjør legitimasjon for at innførselen er omfattet av VOEC-ordningen.

For forbrukere innebærer ordningen at merverdiavgiften er inkludert ved selve kjøpet. Når varene kommer til grensen, kan varene passere uten beregning og betaling av avgifter og toll. Den forenklede ordningen legger til rette for lavt gebyr for forbrukere ved import, og at forbrukere får oversikt over den totale prisen inkludert avgift når de handler hos registrerte tilbydere. Vi har ikke fått noen informasjon om hva dette gebyret vil være.

Forhåndsmelding/manifest vil i denne forenklede ordningen erstatte tolldeklarasjon. Det vil være fortolling av VOEC-varer hvis tollvesenet finner avvik/regelbrudd.

Tolletatens kontrollregime skal ikke endres når det gjelder manifest og forhåndsmelding som opprettholdes.

VOEC-nummer må kunne formidles elektronisk der det er mulig eller kunne refereres til/merkes på pakken der det ikke er mulig. Denne ordningen med forenkling og frigjøring av varer er ikke mulig uten VOEC. Refusjoner av VOEC-varer håndteres av VOEC-tilbyder. Det vil kunne bli endringer når EU innfører SRD-Super Reduced Dataset.

Forenkling for toll på import av klær/tekstiler inntil 3000 kr

Som et forenklingstiltak fritas varer som håndteres i ordningen for toll for import av tekstiler og klær inntil kr 3000. Næringsmidler, det vil si mat og drikke, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer, holdes utenfor ordningen. Med disse grepene slipper utenlandske selgere og e-handelsplattformer å forholde seg til norsk regelverk for toll og særavgifter. Ordinær toll på klær/tekstiler er som oftest 10,7 % av tollverdien av de importerte varene som man nå i denne ordningen vil slippe.

Dette er et nytt system, og aktørene trenger derfor tid til å gjennomføre nødvendige endringer. Det tas derfor sikte på at denne forenklede ordningen kan innføres 1. april 2020.

For import av mat, drikke, alkohol, tobakk og restriksjonsbelagte varer skal særavgifter, mva og toll beregnes ved grensepassering fra første krone siden 350-kronersgrensen er fjernet.

Opprinnelsessertifikat gir tollreduksjon

For øvrige importører av tekstiler/klær vil det fortsatt være mulig å oppnå tollreduksjon helt ned til 0 kr ved fremleggelse av opprinnelsessertifikat for EØS – opprinnelse og Form A med opprinnelse i utviklingsland, fra såkalte GSP-land som er med i ordningen om tollnedsettelse for import av tekstiler/klær til Norge. Denne ordningen er knyttet opp til hva slags klær/tekstiler dette er og om tarifferingsnummeret på varen er inkludert i ordningen om nedsettelse av toll.