logo

Kvalitetskontroll revisjon 2019

Ved årets kvalitetskontroll ble 71 % av de kontrollerte godkjent uten vesentlige feil og mangler. Dette er et svakere resultat enn de siste årene.

Resultatene de siste årene har vært svært gode og en høy andel har fått godkjent ved førstegangskontroll. For 2019 har dette bildet endret seg noe ved at andelen som får «Ikke godkjent – ny kontroll», er økende. Også antall saker som oversendes Finanstilsynet, har økt noe sammenlignet med tidligere.

Omfanget av kontroller

Kvalitetskontrollordningen for oppdragsansvarlige revisorer omfattet 783 oppdragsansvarlige revisorer for 2019, mot 816 i 2018. Det ble gjennomført 122 ordinære kontroller i 2019, mot 167 i 2018. I tillegg ble det gjennomført elleve oppfølgingskontroller etter kvalitetskontrollen for 2018.Etter utsendelse av varsel om kontroll varslet tretten kontrollobjekter om avvikling eller avhending av virksomhet.

Fokusområder ved kvalitetskontrollen av oppdragsansvarlige revisorer i 2019 var:

 • Virksomheter underlagt særlovgivning

 • Fortsatt drift/Hendelser etter balansedagen

Resultatet av kontrollene

Totaloversikt utførte kontroller av oppdragsansvarlige revisorer

2017

2018

2019

Godkjent

119

89 %

153

88 %

94

71 %

Ikke godkjent, ny kontroll

9

7 %

11

6 %

26

20 %

Ikke godkjent, oversendes styret

6

4 %

10

6 %

13

9 %

Totalt utførte kontroller

134

174

133

Totaloversikt ordinære kontroller

2017

2018

2019

Godkjent

113

92 %

146

89 %

88

72 %

Ikke godkjent, ny kontroll

9

7 %

11

7 %

26

21 %

Ikke godkjent, oversendes styret

1

1 %

7

4 %

8

7 %

Totalt utførte kontroller

123

164

122

Totaloversikt oppfølgingskontroller

2017

2018

2019

Godkjent

6

55 %

7

70 %

6

55 %

Ikke godkjent, oversendes styret

5

45 %

3

30 %

5

45 %

Totalt utførte kontroller

11

10

11

Av årets kontroll ble totalt tretten saker oversendt Finanstilsynet. Fem av disse på bakgrunn av oppfølgingskontroll. For fire av disse er årsaken at revisjonsutførelsen fremdeles ikke anses tilfredsstillende, mens den siste skyldes at kontrollobjektet ikke stilte seg tilgjengelig for kontroll. De øvrige oversendte sakene er basert på ordinære kontroller. I to av sakene skyldes oversendelsen mangler ved etterutdanningen, i fem som følge av svakheter og mangler ved revisjonsutførelsen og én oversendelse skyldes egne forhold.

26 revisorer får oppfølgingskontroll i 2020 som følge av mangler ved revisjonsutførelsen.

Oppsummert for kontrollene som er gjennomført i 2019, ser det ut til at revisjonsprosessen i mange tilfeller ikke tar nok hensyn til den enkelte revisjonsklients egenart og at en tilstrekkelig virksomhetsforståelse ikke er lagt til grunn for revisjonen. Dette fører ofte til svak risikovurdering og mangler ved planleggingen av relevante revisjonshandlinger. I kontrollene kommer dette ofte til uttrykk gjennom manglende rød tråd i revisjonen, og i revisjonshandlinger som ikke er relatert til identifiserte risikoer. I tillegg er det funnet enkelte tilfeller der avdekkede funn/svakheter ikke i tilstrekkelig grad har blitt fulgt opp i revisjonen.

Ved årets kontroller er det avdekket at flere av revisjonsvirksomhetene har forbedringspotensialer rundt organiseringen og oppfølgingen av det nye hvitvaskingsregelverket. I etterkant av kvalitetskontrollen har Revisorforeningen gitt ut veiledning og eksempler knyttet til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. I tillegg har Finanstilsynet kommet med et oppdatert rundskriv. På bakgrunn av dette vil etterlevelse av hvitvaskingsregelverket være et av fokusområdene ved kvalitetskontrollen 2020. Det andre fokusområdet vil være virksomhetsforståelse og risikovurdering.

Kommentarer rundt årets fokusområder

Virksomheter underlagt særlovgivning

Resultatet av gjennomførte kontroller viser at dette ikke er et område med vesentlige svakheter, men at det fortsatt er rom for forbedringer når det gjelder forståelsen av ulike bransjer og lover og regler som de er underlagt. Kontrollen avdekket at revisor generelt har gjennomført de handlingene som kreves der revisor har vært oppmerksom på særbestemmelser, men at det er mangler ved risikovurderingen av de særbestemte forholdene. Det kan derfor være mangler i dokumentasjonen rundt sammenhengen mellom risikovurderingen og de handlingene som er utført.

Revisjonen av virksomheter som oppbevarer klientmidler eller som er underlagt risikostyringsforskriften, er i hovedsak godt ivaretatt.

Fortsatt drift/Hendelser etter balansedagen

Det er ikke avdekket vesentlige feil på dette fokusområdet, men for enkelte av de kontrollerte oppdragene er det avdekket enkelte svakheter i dokumentasjonen av de utførte handlingene og revisors vurderinger.

Andre forhold

Av de avdekkede manglene som synes å omfatte flere av de utførte kontrollene utover svakheter ved virksomhetsforståelse, planlegging og risikovurdering kan nevnes:

 • Svakheter ved revisjon av inntekter

 • Mangler ved gjennomførte analyser – uten forventning og tolererbart avvik

 • Manglende tilstedeværelse ved varetelling

 • Manglende eller mangler ved engasjementsbrev

 • Signerte ligningsskjemaer til tross for avvikende beretning på forholdet.

 • Avgitt revisjonsberetning før innhenting av fullstendighetserklæring

 • Svake spor av oppdragsansvarlig revisor i revisjonsmetodikken

Kvalitetskontrollen 2020

Med bakgrunn i erfaring fra gjennomførte kontroller i 2019 har kvalitetskontrollutvalget foreslått følgende fokusområder for kvalitetskontrollen 2020:

 • Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

 • Virksomhetsforståelse og risikovurdering