logo

2020 / Utgave 2 / Ofte stilte spørsmål
PDF av originalartikkel

Ofte stilte spørsmål

Om ofte stilte spørsmål

I denne spalten gjengis utvalgte spørsmål som er kommet til Revisorforeningens henvendelsessystem. Revisorforeningen har etter beste evne avgitt svar basert på de konkrete saksforhold, men påtar seg ikke rettslig ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller anvendeligheten av de svar som er gjengitt.

Skattefunn og foretak i økonomiske vanskeligheter

Kategori: Revisjon, Skatt

Spørsmål: Jeg reviderer et aksjeselskap som fikk innvilget søknad om Skattefunn i 2019. I årsregnskapet for 2018 er den bokførte egenkapitalen tapt.

I egenerklæringen på skjema RF-1053 for 2019 har foretaket bekreftet at de ikke var i økonomiske vanskeligheter da søknaden ble godkjent. Kan jeg attestere skjemaet?

Svar: Skattefunn-støtte kan ikke gis til foretak som var i økonomiske vanskeligheter på det tidspunktet da søknaden ble godkjent av Norges forskningsråd. SkatteABC 2019/2020 presiserer at vurderingen skal gjøres på grunnlag av siste avlagte regnskap på tidspunktet for godkjennelsen i 2019.

Som foretak i økonomiske vansker regnes ikke bare selskaper som er insolvente etter konkursrettslige regler eller har mottatt krisestøtte, men også selskaper som har tapt mer enn halvparten av den tegnede kapitalen (aksjekapital og overkurs) som følge av akkumulerte tap. Selskap som har fått godkjent Skattefunn-prosjekt i løpet av 2019, må avgi en egenerklæring, (avkryssingsboks i skjemaet RF-1053), for å bekrefte at foretaket ikke var kriserammet da Forskningsrådet godkjente søknaden i 2019.

Revisors oppgave i forbindelse med attestasjon av RF-1053, er etter Finansdepartementets skatteforskrift å attestere kostnadene og prosjektregnskapet samt at kostnadene ikke overstiger rammene for høyest tillatt samlede offentlig støtte etter artikkel 8 i gruppeunntaksforordningen. Forbudet mot å gi offentlig støtte til foretak i økonomiske vansker følger av en annen bestemmelse i gruppeunntaksforordningen, artikkel 1 pkt. 14, jf. artikkel 2 pkt. 18.

Revisors attestasjon omfatter i utgangspunktet ikke egenerklæringen/avkryssingen i RF-1053. Revisor bør likevel se etter at foretaket ikke var kriserammet på tidspunktet for godkjenning, da feilavkryssing vil kunne ha betydelige beløpsmessige konsekvenser for årsregnskapet. Avdekker revisor feil i egenerklæringen, må det følges opp med nummerert brev til foretaket og unnlatt attestasjon av Skattefunn-skjemaet og næringsoppgaven.

Revisjonsklient som bruker kassasystem uten produkterklæring

Kategori: Revisjon, Bokføring

Spørsmål: Jeg er revisor for et selskap hvor kontantsalg er en vesentlig del av virksomheten. Selskapet har et kassasystem som fungerer tilfredsstillende og det foreligger ingen begrensning i utførelsen av revisjonen. Kassasystemet er imidlertid ikke produkterklært i samsvar med kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Hvordan håndterer jeg dette i praksis?

Svar: Fra 1. januar 2019 er det krav om at bokføringspliktige skal benytte et produkterklært kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta, jf. bokføringsloven § 10 a og bokføringsforskriften § 5–3–2.

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om hvorvidt ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger. Attestasjonen av selskapets etterlevelse av bokføringsreglene omfattes av ISAE 3000.

Det er et vesentlig brudd på bokføringsreglene, dersom et selskap hvor kontantsalg utgjør en vesentlig del av virksomheten, ikke benytter et kassasystem som er produkterklært. Avhengig av om forholdet er gjennomgripende eller ikke, avgir revisor en revisjonsberetning med forbehold eller negativ konklusjon knyttet til registrering og dokumentasjon.

Revisor kommuniserer lovbruddet i et nummerert brev, hvor det angis en frist for retting og konsekvens av manglende retting. Dersom selskapet ikke retter opp forholdet, må revisor vurdere å fratre, jf. revisorloven § 7–1 første ledd.

Revisor må også unnlate å signere selskapets Næringsoppgave. Dette følger av SA 3801 punkt 24, jf. også Skattedirektoratets melding nr. 7/2016. Begrunnelsen for manglende signatur må tas opp i nummerert brev, med kopi til skattekontoret.