logo

2018 / Utgave 6 / Aktuelt
PDF av orginalartikkel

Stor interesse for MRR

Det er fortsatt hard konkurranse om å komme inn på masterstudiene i regnskap og revisjon og på det nye ettårige løpet ved NHH i Oslo måtte søkerne minst ha en gjennomsnittskarakter på 4,19 (inkludert praksispoeng) for å komme inn ved hovedopptaket.

Det var noe lavere krav for å komme inn på NHH i Bergen i år sammenlignet med i fjor både på det toårige og på det ettårige løpet. Mens karakterkravet ved hovedopptaket på det toårige løpet var 4,1 (4,05 etter supplering) i fjor, holdt det denne gangen med et karaktersnitt på 3,95. På det ettårige løpet var karakterkravet ved hovedopptaket i år på 3,56, sammenlignet med 3,75 i fjor (3,42 etter supplering).

En nærliggende forklaring på dette er at NHH Bergen har fått økt konkurranse fra sitt eget ettårige studieløp i Oslo og fra det nye toårige MRR-programmet ved NTNU Handelshøyskolen.

Førsteamanuensis Kjell Ove Røsok som er faglig ansvarlig for MRR i Oslo opplyser at det blir rundt 45 studenter på hver av de ettårige studiene i Bergen og Oslo og på det toårige studiet i Bergen, se tabell for detaljer.

PÅ INTRODUKSJONSSEMINAR: Kristine Møller (til venstre) med bakgrunn fra Handelshøyskolen BI og Maren Berg fra Universitet i Sørøst-Norge på MRR-introduksjonsseminar ved NTNU Handelshøyskolen.

Økt konkurranse i Oslo

BI har tatt opp hhv. 37 og 38 studenter på det ettårige og toårige studieløpet. Skolen har nok merket konkurransen fra NHH Oslo, ikke minst fordi BI tilbyr et betalingsstudium, mens NHHs tilbud nærmest er gratis. Skolen har i tillegg intern konkurranse om studentene som følge av at det i år er opprettet en master med major i Business Analytics og en master med major i Accounting and Business Control.

Til tross for økt ekstern og intern konkurranse har BI ikke senket mini­mums­kravet på 3,50 i gjennomsnittskarakter for å komme inn på studiene. Endelig krav til gjennomsnittskarakter, er først klart senere når alle data for dette opptaket er vurdert. Det var totalt 237 personer som søkte på de 75 studieplassene (ett og toårig løp), opplyser førsteamanuensis Tonny Stenheim ved Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Både det nye toårige MRR-studiet i Trondheim og Universitetet i Stavanger (MRR fra høsten 2016) hadde 169 førsteprioritetssøkere – som kjempet om hhv. 33 og 32 studieplasser. Laveste snitt for å komme inn endte på hhv. 3,3 og 3,25. Ved hovedopptaket lå karakterkravet ved NTNU Handelshøyskolen på 3,7.

Universitetet i Agder (MRR fra 2015) lå på omtrent samme nivå både når det gjaldt antall førsteprioritets søkere (156) og laveste karakterkrav (3,2) som de to ovennevnte studiestedene. Ved hovedopptaket var karakterkravet på 3,4.

Fra Handelshøgskolen ved Nord Universitet har vi fått opplyst at det var 2,5 kvalifiserte søkere pr. studieplass. Opptak forutsetter et karaktersnitt på minimum C (dvs. 3) i opptaksgrunnlaget.

 

Studenter tatt opp

Menn

Kvinner

Antall 1. prior.

Karakterkrav hovedopptak

NHH – toårig

45

66,7 %

33,3 %

120

3,95

NHH – ettårig Bergen

44

63,4 %

36,6 %

102

3,56

NHH – ettårig Oslo

46

56,5 %

43,5 %

146

4,19

BI – ettårig

37

64 %

36 %

 

3,5*

BI – toårig

38

64 %

36 %

 

3,5*

NTNU /toårig)**

33

50 %

50 %

169

3,7

UiA (toårig)**

44

47,7 %

52,3 %

156

3,4

UiS (toårig)**

32

46,9 %

53,1 %

169

3,25

* Minimumskrav

 

 

 

 

 

** Søkere som har fullført en relevant mastergrad eller siviløkonomutdanning kan søke om godkjenning og innpasning av sin tidligere utdanning.

Kjønnsfordelingen

Når det gjelder kjønnsfordeling, viser opptaket at det er tilnærmet kjønnsbalanse på de stedene som sist startet opp med MRR-program, NTNU, UiA og UIS. Vi har ikke opptakstallene for Handelshøgskolen ved Nord Universitet, men det var noen flere mannlige enn kvinnelige kvalifiserte søkere.

På de mer tradisjonelle MRR-studiestedene – NHH og BI – var det en overvekt av menn som ble tatt opp. På NHH var andelen menn på 62 %, mens den var 64 % på BI.

Regnskapsføreres oppdragsansvar – tematilsyn

Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn i 16 regnskapsførerselskaper med 5 til 20 ansatte i november og desember 2017. Til sammen 60 regnskapsføreroppdrag ble kontrollert. Disse var fordelt på 36 oppdragsansvarlige regnskapsførere.

Finanstilsynet oppsummerer med at de ikke er fornøyde med det som ble avdekket i tematilsynet. Det er identifisert vesentlige mangler både i oppdragsutførelsen og i selskapene.

Kontrollområder og funn

  • En fjerdedel av de kontrollerte hadde ikke etablert rutiner på helt sentrale områder i virksomheten.

  • I to tredjedeler av oppdragene var det ikke gjennomført overordnet kontroll av oppdragene i samsvar med kravene.

  • Det var mangler i 62 % av oppdragsavtalene.

  • I 30 % av oppdragene var fullmaktsforholdene ikke i orden.

  • I 17 % av oppdragene var det ikke laget oversikt som viste hva som var mottatt, utlevert eller utført.

  • I 57 % av de kontrollerte oppdragene kan ikke Finanstilsynet legge til grunn at det er gjort en vurdering av oppdragsgivers rutiner i samsvar med det som kreves i henhold til god regnskapsføringsskikk.

  • I halvparten av sakene var det manglende eller mangler i regnskapsmessige avstemminger og/eller avstemmingsdokumentasjon.

  • Det fantes i liten grad dokumentasjon på drøftinger med oppdragsgiver og vurderinger av eventuelle usikre årsoppgjørsposter.

  • I en tredjedel av oppdragene ble det avdekket mangelfull rapportering til oppdragsgiver.

  • I relasjon til oppfølging av hvitvaskingsregelverket, fant Finanstilsynet at det ikke var utført risikoklassifisering i 82 % av oppdragene. Identitetskontroll var ikke tilfredsstillende dokumentert i 50 % av tilfellene.

Ny regnskapsførerlov

Finansdepartementet har sendt Revisor- og regnskapsførerlovutvalgets forslag til ny regnskapsførerlov på høring. Høringsfristen er 20. oktober 2018.

Uenighet om fradrag for merverdiavgift på trans­aksjons­kostnader ved salg av fast eiendom

Skatteklagenemda har gitt skattyter medhold i spørsmålet om det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader som påløper ved salg av fast eiendom som har vært brukt i avgiftspliktig virksomhet.

Vedtakene er omstridte og det er ennå usikkert hvilken betydning disse avgjørelsene har for andre tilfeller.