logo

2018 / Utgave 2 / Revisjon
PDF av orginalartikkel
Hvordan få flere kvinner i ledende stillinger?

Må legge forholdene til rette

Revisjonsbransjen rekrutterer like mange kvinner som menn, men et mindretall av kvinnene blir partnere eller har oppdragsansvar. – Skal vi få flere kvinner i ledende stillinger, må bransjen se på systemene for opprykk og hvordan det bedre kan legges til rette for en god balanse mellom jobb, fritid og familie, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Andel kvinner/menn i forskjellige stillinger

Selskap

Kvinnelige partnere

Kvinnelige styremedlemmer*

Daglig leder/adm. dir.

EY

9 %

1 av 6 = 17 %

Mann

PwC

13 %

1 av 7 = 14 %

Mann

Deloitte

15 %

1 av 3 = 33 %

Kvinne

KPMG

18 %

1 av 6 = 17 %

Mann

BDO

13 %

3 av 7 = 43 %

Mann

7 mellomstore selskaper

19 %

19 %

100 % menn

* Eiervalgte styremedlemmer

Status i bransjen

Våre tall er delvis hentet fra vårt medlemsregister, dels fra rekrutteringsundersøkelsen 2017 som henter data fra de 30 største revisjonsselskapene, fra bransjeundersøkelsen 2017 og supplerende tall innhentet fra et tilfeldig utvalg mellomstore firmaer. Samlet mener vi at disse dataene gir et godt bilde av situasjonen i bransjen.

Flest kvinner i medarbeider- og seniorstillinger – få i toppledelsen

I de fem største revisjonsselskapene er det et flertall av kvinner i medarbeider- og seniorstillingene med ­henholdsvis 52 % og 54 %, ifølge rekrutterings­undersøkelsen.

Deretter faller andelen til 38 % blant managerne og 14 % blant partnerne. Det er variasjoner mellom selskapene. På partnernivå er eksempelvis kvinneandelen 9 % i EY, mens den er 18 % i KPMG.

I de største revisjonsselskapene varierer kvinneandelen fra 14 % til 43 %. Blant de fem selskapenes daglige ledere er fire av fem menn. Deloitte er eneste selskap med ­kvinnelig leder.

Vi har også innhentet data fra en del mellomstore ­revisjonsselskaper. I gjennomsnitt har de en høyere kvinneandel blant partnerne enn de fem største (19 % mot 14 %), mens de har en litt lavere kvinneandel i styrene (19 % mot 25 %). Daglige ledere i gruppen mellomstore revisjonsselskaper er alle menn.

Hvorfor er det slik?

Kvinnene dominerer i dag høyere utdanning i Norge, også på mange av de studiene som revisjonsbransjen rekrutterer fra. Bransjen rekrutterer omtrent like mange kvinner som menn. I de største revisjonsselskapene er det et flertall kvinner på medarbeider- og seniornivå. På manager- og partnernivå er det imidlertid flest menn.

I bransjeundersøkelsen 2017 spurte vi medlemmene i Revisorforeningen om hvorfor det er slik. Hele 82 % svarte at det skyldes den enkeltes egne prioriteringer av arbeid i forhold til familie og fritid. Kvinner og menn er tilnærmet samstemte i dette.

Nær 40 % svarte at en lønns- og avansementsmodell som premierer en veldig høy arbeidsbelastning, er en viktig årsak. Andelen kvinner som mener dette er høyere enn andelen menn – 49 % mot 40 %.

Hva kan gjøres?

Blant tiltakene som fremheves i bransjeundersøkelsen for å få flere kvinner inn i ledende stillinger er:

  • Holdningsendring i firmaene

  • Flere kriterier enn antall timer bør kunne kvalifisere til ­opprykk

  • Løfte frem gode rollemodeller

Det må en holdningsendring til i firmaene. Dette mener 57 % av kvinnene og 40 % av mennene. Tilsvarende forskjell ser vi i spørsmålet om flere kriterier enn antall timer bør telle for karrieremessig opprykk. 59 % av kvinnene mener dette, mot 36 % av mennene.

En 50/50 deling av fødselspermisjonen er det få som har tro på, særlig blant kvinnene. Kun 7 % av kvinnene og 15 % av mennene tror dette vil føre til at flere kvinner søker seg til lederposisjoner i bransjen.

Andel kvinner blant Revisorforeningens medlemmer

Kvinneandelen har vært svakt stigende over tid og i dag er 37 % av Revisorforeningens medlemmer kvinner.

Hva Revisorforeningens medlemmer mener er årsaken til skjev kjønnsbalanse i ledende posisjoner

Hvordan få flere kvinner i ledende stillinger