logo

BFU 7/16:

Konsernfusjon med delt vederlag

Ifølge en fersk bindende forhåndsuttalelse kan ikke en konsernfusjon med delt vederlag gjennomføres ved å skrive opp pålydende på aksjene i morselskapet.

Dette innebærer i så fall krav til verdsettelse av både det overdragende selskapet, det overtakende selskapet og det over­takende selskapets morselskap og at det må utstedes nye aksjer ved fusjonen. Forhåndsuttalelsen fortjener noen kommentarer.

Konsernfusjon med delt vederlag

«Konsernfusjon med delt vederlag» er en fusjon som kombinerer en konsernfusjon med vederlagsaksjer i morselskapet og en regulær fusjon med vederlagsaksjer i det overtakende selskapet. Dette er særlig aktuelt når det overtakende selskapets morselskap eier aksjer i det overdragende selskapet. Ved konsernfusjon («trekant­fusjon») skal vederlagsaksjene utstedes av det overtakende selskapets morselskap, men morselskapet kan jo ikke utstede aksjer til seg selv. Vederlagsaksjene som skal tilfalle morselskapet må derfor utstedes av det overtakende datterselskapet.

Konsernfusjoner med delt vederlag kan gjennomføres skattefritt, jf. bl.a. BFU 31/03.

Saksforholdet i BFU 7/16

Den bindende forhåndsuttalelsen gjaldt et tilfelle der en personlig aksjonær eier 18 % av aksjene i Formue AS. De resterende 82 % blir eid av Holding AS, et selskap der den personlige aksjonæren eier samtlige aksjer. Aksjonæren ønsker å samle eierskapet slik at Holding AS blir eier av alle aksjene i Formue AS. Dette skal skje ved at Formue AS fusjoneres inn i et nystiftet datterselskap der Holding AS eier samtlige aksjer.

Fusjonen skal gjennomføres som konsernfusjon med delt vederlag, dvs. at vederlaget som skal tilfalle Holding AS utstedes av Nystiftet Datter AS, mens vederlaget som skal tilfalle den personlige aksjonæren utstedes av Holding AS.

Skattyter ønsket at vederlaget skulle utstedes ved å skrive opp pålydende på aksjene i henholdsvis Nystiftet Datter AS og Holding AS. Ved fusjon med oppskrivning av pålydende er det lagt til grunn at det ikke er nødvendig å beregne bytteforhold ut fra virkelige verdier av selskapene, jf. BFU 17/11. I slike tilfeller slipper man altså å verdsette selskapene.

Skattedirektoratets konklusjon

Skattedirektoratet konkluderte med at konsernfusjon med delt vederlag ikke kan gjennomføres ved oppskrivning av pålydende til bokført verdi. Begrunnelsen var at eierforholdene ikke var det samme i det overdragende selskapet og de overtakende selskapene. Dette selv om eierforholdene reelt sett er identisk pga. det indirekte eierskapet.

I begrunnelsen viste Skattedirektoratet særlig til Finansdepartementets brev til Den norske Revisorforening datert 16. mars 2015 som bl.a. gjaldt spørsmål om det er krav til å verdsette selskapene og beregne bytteforhold ved fusjon med oppskrivning av eksisterende aksjer til pålydende. I brevet skriver departementet bl.a.:

«I ligningspraksis er det etter dette lagt til grunn at slike transaksjoner også kan gjennomføres uten skatteplikt når eiersammensetningen i det overdragende og det overtakende selskapet er den samme. Det er videre lagt til grunn at kapitalforhøyelsen ikke må bygge på et bytteforhold i slike tilfeller.»

Departementet uttalte seg ikke spesielt om konsernfusjoner med delt vederlag i ­brevet.

Fusjon med oppskrivning av pålydende

Det sentrale vilkåret for skattefrihet ved fusjon er at fusjonen skjer med skattemessig og eiermessig kontinuitet. Med eiermessig kontinuitet menes at det ikke må skje noen verdiforskyvning verken mellom aksjonærene eller mellom aksjer eid av samme aksjonær som følge av fusjonen. Det er for å ivareta dette kravet at det må gjennomføres verdsettelse av selskapene og utstedes nye vederlagsaksjer etter et korrekt bytteforhold ved de fleste fusjoner.

Dersom eierforholdene er de samme i det overdragende og i det overtakende selskapet, kan imidlertid fusjonen gjennomføres ved oppskrivning av pålydende på aksjene i det overtakende selskapet. Eierforholdene er de samme slik at det ikke er risiko for verdiforskyvning mellom aksjonærene. Kontinuiteten på aksjenivå ivaretas ved at inngangsverdier mv. på aksjene i det overdragende selskapet videreføres på de oppskrevne aksjene i det overtakende selskapet. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å verdsette selskapene i forbindelse med fusjonen. Kontinuiteten ivaretas uansett hvilket beløp aksjene skrives opp med. Å slippe verdsettelse innebærer en betydelig forenkling av fusjonsprosessen og reduksjon av kostnadene, samtidig som risikoen for kritiske feil reduseres.

Tilsvarende gjelder for konsernfusjoner der eierforholdene er de samme i det overdragende selskapet og det overtakende selskapets morselskap, men da er det pålydende på aksjene i morselskapet til det overtakende selskapet som skrives opp.

Er det risiko for verdiforskyvning?

Siden det er to selskaper som skal utstede vederlag, mener Skattedirektoratet at det er risiko for verdioverføringer dersom fusjonen skjer ved oppskrivning av pålydende. Direktoratet forklarer ikke nærmere hva denne risikoen består av og hvilke verdi­overføringer som kan skje. Jeg greier ikke å skjønne hva som skiller denne fusjonen fra andre fusjoner med oppskrivning av pålydende når det gjelder risiko for verdioverføringer. Jeg er derfor redd konklusjonen i forhåndsuttalelsen bygger på en feilslutning.

Holding AS skal motta vederlag fra sitt heleide selskap, Nystiftet Datter AS for sine 82 % av Formue AS og den personlige eieren skal motta vederlag fra sitt heleide selskap, Holding AS for sine 18 % av Formue AS. Dette skal skje ved kapitalforhøyelser i henholdsvis Nystiftet Datter AS og Holding AS. Jeg kan ikke se hvordan oppskrivning av pålydende skulle innebære noen økt risiko for verdiforskyvninger mellom de tidligere eierne av Formue AS i forhold til om det utstedes nye aksjer i selskapene som skal utstede vederlag etter en verdsettelse av selskapene.

Ettersom Holding AS eier samtlige aksjer i Nystiftet Datter AS og den personlige aksjonæren eier samtlige aksjer i Holding AS, må begge kapitalforhøyelsene kunne gjennomføres ved oppskrivning av pålydende. Det kan ikke være større risiko for verdiforskyvning mellom aksjer eid av samme aksjonær i dette tilfellet enn ved hvilken som helst annen fusjon med økning av pålydende på eksisterende aksjer.