logo

Revisjonskvalitet og kostnader:

Ny revisjonsberetning i Storbritannia har gitt positive resultater

Fire amerikanske forskere publiserte i august 2015 en rapport om Storbritannias erfaringer med endrede krav til revisorenes og revisjonskomiteenes rapportering. Omfattende nye krav er blitt diskutert internasjonalt, blant annet i USA, men uten at man har hatt forskningsbasert kunnskap om virkningene på revisjonskvaliteten.

Forskerne fant at det nye rapporteringsregimet i UK har gitt høyere revisjonskvalitet, målt som betydelige reduksjoner av unormale avsetninger (i absolutte tall) og redusert tilbøyelighet til akkurat å treffe eller overgå analytikernes resultatanslag.

Det viste seg at revisjonshonorarene økte marginalt etter rapporteringsendringene, men at disse økningene ikke var signifikant forskjellige fra tidligere års økninger. Det kan tyde på at økningen ikke skyldtes rapporteringsendringene.

Forskerne kunne ikke dokumentere noen signifikant endring i retning av at det tar mer tid å ferdigstille revisjonen.

Totalt sett viser studien at de nye rapporteringskravene som stilles til revisor og revisjonskomiteen, gir signifikant forbedring i revisjonskvaliteten uten at det er avdekket kostnadsøkning av betydning.

Undersøkelsen kan bestilles her: www.complianceweek.com/blogs/accounting-auditing-update/study-shows-better-audit-reports-lead-to-better-audits#.Vjsj3k2FPkj

Ønsker større åpenhet

Både i USA og internasjonalt er det i senere tid blitt foreslått endringer i revisorenes og revisjonskomiteenes rapportering for å få større åpenhet rundt revisjonsprosessen. I USA foreslo Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) i 2013 en ny rapporteringsmodell som krever at revisor drøfter «Critical Audit Matters (CAMs)», varigheten av revisjonsoppdrag og revisors uavhengighet i revisjonsberetningen. Securities and Exchange Commision (SEC) har i 2015 publisert en «concept release» for å forbedre revisjonskomiteenes rapporter og arbeid. Hva dette vil bety for revisjonens kvalitet og kostnader, er ikke kjent. PCAOB har uttalt at erfaringer fra andre land vil være verdifulle for å anslå konsekvensene.

Forskerne som står bak den omtalte studien ovenfor, hadde dette som bakgrunn for sin undersøkelse om virkningen av de nye rapporteringskravene i UK. Dette gjelder virkningen på revisjonens kvalitet av Financial Reporting Councils (FRCs) endringer i UKs Corporate Governance Code, veiledningen for revisjonskomiteer, samt i International Standards on Auditing (UK. and Ireland), som trådte i kraft for regnskapsår som avsluttes pr. eller etter 30. september 2013. Disse endringene krever at rapportene fra revisjonskomiteene skal inneholde vesentlige regnskapsuttalelser som er blitt vurdert av komiteen, samt en drøftelse av hvordan forholdene ble håndtert. Videre krever FRCs endringer i International Standard on Auditing 700 (UK. and Ireland) at revisorene skal ta med en drøftelse av følgende i revisjonsberetningen: (1) anslåtte risikoer for vesentlig feilinformasjon, (2) vesentlighetsgrensen på oppdraget, og (3) revisjonens innhold (the scope of the audit).