logo

Kontrollfokus i Skatt øst:

Uttak fra norsk beskatningsområde

Skatt øst har erfart at mange selskaper feilaktig krysser av for at det er foretatt uttak etter skatteloven § 9-14 på selvangivelsen side 1 eller selskapsoppgaven side 1. Det er få som leverer skjema RF-1109, som er pliktig vedlegg til selvangivelsen hvis det foreligger uttak fra norsk beskatningsområde.

Ved presisering i lovteksten fra 2012 er det klart at bestemmelsen omfatter uttak av eiendeler og forpliktelser eid indirekte gjennom deltakerlignede selskaper. Det antas at bestemmelsen kan få økt aktualitet fremover.

Opplysninger i ligningspapirene

Skatt øst har fokus på uttak av eiendeler mv. fra norsk beskatningsområde. Det gjelder også uttak av underliggende eiendeler og forpliktelser eid gjennom deltakerlignet selskap. Selskaper og revisor anmodes om å ha fokus på å opplyse om slike uttak ved innsendelse av ligningspapirene. Ved utflytting av eiendel eller forpliktelse benyttes skjemaet RF-1109 «Uttak fra norsk område for skattlegging».

Utflytting av eiendeler og forpliktelser eid gjennom deltakerlignet selskap

Formål og anvendelsesområde

Skatteloven § 9-14 har som formål å beskytte det norske skattefundamentet, slik at gevinster som er opparbeidet i Norge, skattlegges her.# Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) pkt. 8.1. Bestemmelsen ble innført i 2008.# Lov av 12. desember 2008 nr. 99. Forarbeider er Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) og innst. O. nr. 1 (2008–2009). Norsk beskatningsområde er ikke et fysisk eller geografisk begrep, men en rettslig betegnelse på at inntekter/gevinster er skattepliktige og tap fradragsberettigede.# Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) pkt. 8.2.2. Eiendeler og forpliktelser som er eid av person eller selskap med alminnelig skatteplikt# Jf. skatteloven § § 2-1 og 2-2. til Norge, er innenfor norsk beskatningsområde når Norge ikke har fraskrevet seg beskatningsretten ved skatteavtale basert på unntaksmetoden.# Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) pkt. 8.2.2. Videre er personer/selskaper som ikke er bosatt/hjemmehørende i Norge, skattepliktige hit for inntekt av virksomhet som vedkommende utøver eller deltar i og som drives i eller bestyres herfra.# Jf. skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b. Det gjelder i tilfeller der skatteavtalen ikke begrenser slik skatteplikt. Ved uttak fra norsk beskatningsområde har skattyter som er bosatt/hjemmehørende i Norge eller EØS, fradragsrett for tap, men det gis ikke fradrag for tap som har kommet til fradrag i en annen stat.# Jf. skatteloven § 9-14 sjette ledd. For nærmere beskrivelse av reglene vises det til rettledningen RF-1110 og opplysninger i Lignings-ABC.

EIENDELER: Skatt øst har fokus på uttak av eiendeler mv. fra norsk beskatningsområde.

Det ble i 2012# Lov av 22. juni 2012 nr. 40. Forarbeider er Prop 112 L (2011-2012) og Innst. 370 S (2011–2012). presisert at utflytting av eiendel og forpliktelse eid indirekte gjennom deltakerlignet selskap# Jf. skatteloven §§ 10-40 flg. omfattes av skatteloven § 9-14.# Nytt fjerde til sjette pkt. i skatteloven § 9-14 andre ledd. Omsetning av aksjer i et aksjeselskap har ingen betydning for om Norge har beskatningretten for selskapets inntekter mv. I stedet er norsk beskatningsrett knyttet til om selskapet har alminnelig# Jf. skatteloven §§ 2-1 eller 2-2. eller begrenset skatteplikt# Jf. skatteloven § 2-3. til Norge. Et deltakerlignet selskap er ikke et eget skattesubjekt.# Jf. skatteloven § 2-2 andre ledd. Deltakerne lignes for sin andel av selskapets formue og inntekt.# Jf. skatteloven § 2-2 tredje ledd jf. skatteloven §§ 4-40 og 10-40 til 10-45. Om Norge har beskatningsrett for inntektene som eiendelene mv. i det deltakerlignede selskapet genererer, er knyttet til deltakernes skattepliktige status. I motsetning til salg av aksjer i et aksjeselskap, kan norsk beskatningsrett for underliggende eiendeler og forpliktelser eid gjennom deltakerlignet selskap opphøre ved salg av andel i selskapet. Når en deltaker med alminnelig skatteplikt til Norge# Jf. skatteloven § 2-1/§ 2-2. selger eller på annen måte overfører sin andel til en utenlandsk deltaker som ikke er skattepliktig hit, anses underliggende eiendeler/forpliktelser i det deltakerlignede selskapet tatt ut forholdsmessig tilsvarende den overførte andelen.# Jf. skatteloven § 9-14 andre ledd fjerde pkt. bokstav a jf. femte og sjette pkt. Alternativt kan eiendelen/forpliktelsen miste sin tilknytning til norsk beskatningsområde «på annen måte».# Jf. bokstav b.

Eksempler på uttak

I forarbeidene# Prop. 112 L (20011–2012) pkt. 2.3.2. er det nevnt tre eksempler på uttak fra deltakerlignet selskap som alle gjelder virksomhet i utlandet:# Prop. 112 L (20011–2012) pkt. 2.3.2.

  • Salg av andel fra norsk hjemmehørende deltaker til deltaker som er hjemmehørende i utlandet.

  • Deltaker som flytter ut.

  • Utflytting av eiendel fra deltakerlignet selskap til land der skatteavtalen angir unntaksmetoden for å unngå dobbeltbeskatning.

Ved salg av andel i det første eksempelet mister eiendelen som brukes i virksomhet i utlandet sin tilknytning til norsk beskatningsområde. Årsaken er at den utenlandske deltakeren ikke er skattepliktig til Norge for inntekt av virksomhet utført i utlandet. Det utløser beskatning av en forholdsmessig andel av urealisert gevinst knyttet til eiendelen.

Ordlyden# Skatteloven § 9-14 andre ledd fjerde pkt. er vid, og eksemplene i forarbeidene på hva som kan utløse uttak, er ikke uttømmende.# Prop. 112L (2011–2012) pkt. 2.3.1. Skattepliktig uttak kan derfor oppstå i andre situasjoner enn de som er nevnt foran. Eksempelvis kan utenlandske deltakere være fritatt for skatteplikt til Norge innenfor internasjonal skipsfart, enten fordi vilkåret for skatteplikt# Jf. skatteloven § 2-3. ikke er oppfylt, eller hvis det foreligger spesielle skattefritak for utenlandske deltakere.# Enten fritak etter intern rett eller i skatteavtale. Slikt fritak er blant annet aktuelt ved drift av eget eller innleid skip i internasjonal fart.# Jf. skatteloven § 2-34 første ledd bokstav a. Når en deltaker som er bosatt/hjemmehørende i Norge, selger sin andel til en utenlandsk deltaker som ikke er skattepliktig til Norge, opphører beskatningsretten for underliggende eiendeler mv., i det deltakerlignede selskapet forholdsmessig tilsvarende den overførte andelen. Urealisert gevinst knyttet til eiendelene/forpliktelsene beskattes, eller det gis fradrag for urealisert tap hvis vilkårene er oppfylt.# Jf. skatteloven § 9-14 andre ledd fjerde pkt.

Utenlandske deltakere i Private Equity fond som er organisert som deltakerlignet selskap, er i praksis sjelden skattepliktige til Norge, fordi det ikke utøves skattepliktig virksomhet her.# Jf. skatteloven § 2-3. Se artikkel av Liv Haneberg Lund­qvist “Beskatning av norske investorer i utenlandske Private Equity fond” Skatterett 2012 (3) s. 221–246. Også i slike tilfeller kan salg av andel fra norsk til utenlandsk deltaker i utgangspunktet utløse uttak etter skatteloven § 9-14.

Hele uttaksgevinsten (/tapet) tilordnes den norske deltakeren som selger sin andel, uten fordeling av gevinsten mellom kjøper og selger.# Jf. skatteloven § 9-14 andre ledd sjette pkt.

Oppsummering

Eksemplene på uttak som er nevnt i artikkelen, er ikke uttømmende. Utflytting av eiendeler og forpliktelser eid gjennom deltakerlignede selskaper kan også oppstå i andre situasjoner. Skattyter oppfordres derfor til å gi informasjon i vedlegg der det er tvil om forståelsen av regelverket. Videre kan skattekontoret kontaktes for veiledning.