logo

Deltakerlignede selskaper:

Føring av utdeling og arbeidsgodtgjørelse

Kontroller har avdekket en del gjennomgående feil i utfyllingen av ligningsoppgavene til selskapene. Skatteetaten ønsker derfor å redegjøre for hvordan utdelinger og arbeidsgodtgjørelse skal føres i ligningsoppgavene til de deltakerlignede selskapene.

Feilaktig føring innebærer at skattekontorene, i samarbeid med regnskapsførere/selskap, ofte må bruke mye tid på å få klarlagt de faktiske forholdene som ligger til grunn for oppgavene. Feil i selskapets oppgaver fører normalt også til feil i deltakernes oppgaver, noe som vil medføre endring av ligningen hos deltaker og mulig sanksjonering med tilleggsskatt.

Føring av arbeidsgodtgjørelse til deltakerne

I næringsoppgaven (RF-1167/RF-1175) skal den totale arbeidsgodtgjørelsen til deltakerne føres som en driftskostnad i post 5600.

Dette innebærer for eksempel at arbeidsgodtgjørelse ikke skal føres som en negativ korreksjon av skattemessig resultat på næringsoppgave 2 side 4.

Beløpet i næringsoppgaven post 5600 fordeles i sin helhet på deltakerne i deltakeroppgavene (RF-1233) postene 1125 og 1162.

Utdelt beløp som behandles som arbeidsgodtgjørelse, skal ikke føres som utdeling i privatkontoen (RF-1175 post 2079/RF-1052 post 450) eller i deltakeroppgavene (RF-1233) post 201/203.

Føring av annen utdeling til deltakere

Summen av utdelinger til deltakerne som ikke behandles som arbeidsgodtgjørelse, skal fremgå av privatkontoen i næringsoppgave 1 (RF-1175) post 2079 eller i skjema for avstemming av egenkapital (RF-1052) post 450 dersom det benyttes næringsoppgave 2 (RF-1167).

Utdeling skal ikke føres som et negativt kontantinnskudd eller som en negativ egenkapitalkorreksjon. Det er videre viktig at det er kontinuitet mellom utgående egenkapital i selskapet pr. 31.12. i det foregående inntektsåret og inngående egenkapital i selskapet pr. 1.1. i det inneværende inntektsåret.

Hele beløpet i privatkontoen i næringsoppgave 1 (RF-1175) post 2079 eller i skjema for avstemming av egenkapital (RF-1052) post 450 skal fordeles på deltakerne i deltakeroppgavene (RF-1233) post 201 og/eller post 203. Dette gjelder også deltakeroppgavene til upersonlige deltakere som ikke omfattes av skatteloven §?10–42.

Hvis (deler av) utdelingen behandles som tilbakebetaling av innbetalt kapital, må det tas hensyn til dette i deltakeroppgaven (RF-1233) postene 205 og 630 kolonne I og II. Behandling av utdeling som tilbakebetaling av innbetalt kapital forutsetter at deltaker har positiv innbetalt kapital på andelen tilsvarende den delen av utdelingen som behandles som tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Det må videre foretas en fullstendig beregning av tillegg i alminnelig inntekt i deltakeroppgavene til personlige deltakere. (Se deltakeroppgavens avsnitt II, III, IV og V, samt post 1143.) Det er altså ikke tilstrekkelig å føre det utdelte beløpet i deltakeroppgavene, postene 201/203.

Inngangsverdi og innbetalt kapital på deltakers selskapsandel

Skatteetaten vil også presisere at det er viktig at inngangsverdi og innbetalt kapital på den enkelte deltakers selskapsandel ajourholdes hvert inntektsår (RF-1233, postene 605–639 kolonne I og II). Videre må det være kontinuitet mellom inngangsverdi og innbetalt kapital pr. 31.12. i det foregående inntektsåret (RF-1233, post 640 kolonne I og II) og 1.1. i det inneværende inntektsåret (RF-1233, post 600 kolonne I og II).

Deltaker må levere riktig og fullstendig deltakeroppgave (RF-1221)

Skatteetaten minner avslutningsvis om at alle deltakere har plikt til å levere en riktig og fullstendig deltakeroppgave (RF-1221) til sin selvangivelse, og at deltakeren som utgangspunkt selv er ansvarlig etter ligningsloven kapittel 4 for riktigheten og fullstendigheten av de opplysningene om inntekter og formue fra selskapet som deltakeren oppgir i sin selvangivelse med vedlegg.

FEIL Kontroller har avdekket feilaktig føring i ligningsoppgavene.