logo

2010 / Utgave 3 / Ordenes opprinnelse
PDF av originalartikkel

Opprinnelsen til ord om økonomisk kriminalitet

Så lenge det har eksistert regler for økonomisk virksomhet, handel og skatt, har det vært noen som har prøvd å unngå disse reglene. Det som er nytt, er kanskje hvor organisert og hvor utbredt internasjonal økonomisk kriminalitet er blitt. Det gjenspeiles i ordforrådet for dette temaet der vi finner ord med opprinnelse i norrønt, latin og gresk, flere lån fra tidligere viktige handelsspråk som italiensk og (middel)lavtysk, og nyere fremmedord fra tysk, engelsk og fjernere språk.

Kriminell og korrupt

Kriminell kommer fra latin criminalis, avledet av crimen, hvis første betydning må ha vært «som bidrar til å sikte» og senere «(rettslig) beslutning, beskyldning, anklage, forbrytelse». Crimen stammer fra latin cernere «skjelne, skille». Gjennom indoeuropeisk# De fleste språkene i Europa, noen språk fra Midt-Østen og mange språk i India og nabolandene stammer fra et felles grunnspråk som forskerne har kalt indoeuropeisk. Gjennom sammenligning av språk og deres utvikling har det vært mulig å rekonstruere det man antar var ordene - merket med * - til våre forfedre da de trolig bodde i nåværende Ukraina og Sør-Russland for 5000 år siden. *krei- «sikte, skjelne» er cernere beslektet med det norske adjektivet rein, ren (det vil si at det som er blitt siktet, er et «rent» produkt»).

Korrumpere er å ødelegge moralsk, bestikke, forvanske og stammer fra latin corrumpere «forderve», sammensatt av cum «med, sammen» + rumpere «bryte». Andreleddet gjenfinner vi i fremmedord som ruptur, rytter, abrupt, erupsjon og bankerott. Det går tilbake til indoeuropeisk *rew- «rive», som også er reflektert i nynorsk rjuva «rive opp, gjøre hull i» og norsk rov (se senere dette ordet).

Juks og bedrag

Juks stammer via tysk fra latin jocus «spøk», som på norsk også har gitt fremmedordene joker, sjonglere og juvel (egentlig «leketøy»). Fuske kommer av tysk pfuschen, dannet til interjeksjonen pfu(t)sch, lydmalende brukt om raketter, deretter om «raskt og dårlig utført arbeid». Svindle er lånt av tysk schwindeln, hvis første betydning var «bli svimmel» og er beslektet med norsk svinne og besvime.

Verbet bedra stammer gjennom dansk fra middellavtysk bedrégen, der andreleddet er blitt påvirket av dansk drage «dra». Bestikke er lånt av tysk bestechen, som kanskje egentlig betyr «stikke/feste (en gave) på mottakerens erme». Hele «gjemme, kjøpe eller hjelpe til med å få omsatt ting som en vet er tyvegods», kommer av lavtysk helen, hvis første betydning er «skjule». Helen går tilbake til germansk *hel- «skjule, dekke», som blant annet foreligger i norsk hylle «innhylle» og trolig også i hall (egentlig «noe som dekker»). Gjennom indoeuropeisk *kel- «skjule» kan hele være beslektet med latin celare «skjule» og cella «lite rom, kammer» (derav norsk celle), og gresk kalúptein «dekke, skjule» (derav norsk apokalypse, som egentlig betyr «avsløring, åpenbaring»).

Smugling

Smugle er lånt av lavtysk smuggeln, beslektet med norsk smyge. En form for smugling er kontrabande, et ord som kommer fra italiensk contrabanda, sammensatt av contra «mot» + banda «forordning». Det vil si at kontrabande egentlig betyr «mot forordningen». Banda har også via italiensk gitt fremmedordene banditt, som egentlig betyr «forvist, bannlyst» og banal (egentlig «påbudt til alminnelig bruk»). Banda er beslektet med norsk bann «fordømmelse; straff i form av utestenging fra den katolske kirken» og bønn. Den indoeuropeiske roten er *bhã- «tale», som vi gjenfinner i flere språk:

  • latin fari «tale», hvorav på norsk blant annet fatal, fatum «skjebne», fabel «fortelling», infantil (av latin infans «barn» eller egentlig «som ikke kan snakke») og infanteri (egentlig på spansk «tropp av unge adelige»),

  • latin fama «rykte», hvorav norsk famøs og infam,

  • latin fateri «bekjenne, tilstå; erklære, bevitne», hvorav norsk konfesjon og professor,

  • gresk phánai «si», hvorav på norsk blamere, blasfemi og profet,

  • gresk phémi «sier», hvorav norsk eufemisme (egentlig «ord med godt rykte»),

  • gresk phoné «stemme», hvorav norsk fonetikk, symfoni og telefon.

Piratkopiering og falsifikasjon

Piratkopiering er en meget vanlig form for økonomisk kriminalitet, som særlig rammer luksusvarer. Pirat er gjennom latin lånt av gresk peiratés «(sjø)røver», avledet av peirán «forsøke, angripe», som går tilbake til peíra «forsøk, prøve», som vi gjenfinner i fremmedordet empirisme. Kopi kommer av latin copia «mengde, overflod» (jamfør fremmedordet kopiøs «rikelig») og som i middelalderen fikk betydningen «avskrift». Copia er avledet av ops, opis «kraft; hjelpemidler; rikdom» (jamfør engelsk opulence «rikdom»). Copia er beslektet med opus «arbeid» og gjennom indoeuropeisk med norrønt efni «gods, emne» og norsk avl.

Falsifikasjon og falsifisere kommer av middelalderlatin falsificare «gjøre falsk», av latin falsus «falsk, som bedrar», avledet av fallere «bedra», uten kjent etymologi, som vi gjenfinner i fremmedordene fallitt og falsett.

Ulike måter å stjele på

Stjele stammer via norrønt stela av germansk *stelanan. Ran er et dansk låneord, av gammeldansk rãn (den norrøne formen er rán), avledet av germansk ráhna- av usikker opprinnelse, kanskje gjennom indoeuropeisk beslektet med latin rapere «rive bort, ta med vold» (hvorav engelsk rape «voldta») og raptus «rykk, anfall (av galskap, sinne)».

Rov kommer gjennom middellavtysk rõf av germansk *raubá- «det å rive opp/i stykker; rov, bytte», som også har gitt fransk dérober «rane (blant annet klær)» og norsk robe «selskapskjole» og robbe «røve». Den indoeuropeiske roten er *rew- «rive», som også er representert i latin rumpere «bryte, rive» (som vi gjenfinner i korrumpere).

«Some will rob you with a six gun, and some with a fountain pen» sang Woody Guthrie og tenkte på de fattige som var blitt eksploatert. Det er norsk stavemåte avfransk exploiter, avledet av lavlatin explicitare «utføre; arbeide; dyrke jorden; gjøre gjeldende; fremheve». Dette verbet går tilbake til latin explicare «utfolde; skildre, fremstille» (hvorav fremmedordet eksplisitt «tydelig» og engelsk og fransk explication «forklaring»).

Konsekvenser av økonomisk kriminalitet

En vanlig konsekvens av bedrag og stjeling er manko «underskudd», som liksom mankere «mangle, feile», går via italiensk tilbake til latin mancus «lemlestet» og i overført betydning «mangelfull».

For de som har dratt nytte av svart økonomi, er det er stort problem å bruke gevinsten på en lovlig måte. Pengevasking eller hvitvasking er en oversettelse av engelsk money laundring. En morsom, men falsk, hypotese er at money laundring henviser til den amerikanske mafialederen Al Capone som skal ha prøvd å omsette ulovlig tjente penger i vaskeribransjen!

Prostitusjon

Skitne penger kommer ofte av prostitusjon og ulovlig omsetning av tobakk, alkohol og narkotika. Prostitusjon stammer fra latin prostituere «vanære noe gjennom upassende bruk» eller egentlig «plassere foran, vise», sammensatt av pro- «foran» + en avledning av statuere «plassere, sette». Prostitusjon kan være nær knyttet til menneskehandel eller trafficking, som liksom fremmedordet trafikk, stammer fra italiensk traffico «handel, ferdsel», av omdiskutert opprinnelse, kanskje avledet av katalansk trafegar «helle om, tømme over». Trafegar kan komme fra lavlatin transficare, transfaecar «overføre bunnfallet for å gjøre vinen klarere», sammensatt av latin trans «over » + faex «vinens bunnfall».

Hore stammer, liksom hor, «ekteskapsbrudd», gjennom norrønt hór fra germansk *hõra-. Den indoeuropeiske roten er *- «ha kjær, begjære, ønske», som er reflektert i flere språk som:

  • latin carus «kjær, dyrebar», hvorav norsk kjær og kjærlighet, og engelsk caress «kjærtegn», charity «(neste)kjærlighet, veldedighet» og cherish «kjæle for; pleie; holde av»,

  • sanskrit kámah «kjærlighet, ønske», som inngår i navnet til den velkjente indiske boken om kjærlighet og elskov Kamasutra (sammensatt av sanskrit kámah + s ùtra «lærebok «(egentlig «snor av regler», avledet av s ùtram «tråd» og gjennom indoeuropeisk beslektet med norsk sy).

Tobakk og alkohol

Tobakk er gjennom engelsk og spansk tabaco kanskje avledet av et ord på arawak, et indianerspråk fra Haiti, som egentlig betydde «tobakksblad» eller «pipe til å røyke tobakk i». Det er imidlertid blitt påpekt at allerede i 1410 brukte italiensk tabacco og spansk tabaco for «medisinske blad», det vil si lenge før Columbus observerte røyking av tobakksblad blant indianere ved sin første reise til Amerika i 1492. Tabac(c)o kan være lånt av arabisk tabbâq, et ord kjent fra 800-tallet som dekker ulike Typer gras. Det er mulig at spanjolene benyttet et ord de kjente fra før på en nyoppdaget plante fra Amerika. Mer tvilsomt er forslaget om at spansk tabaco stammer fra navnet til den karibiske øya Tobago, som ble oppdaget etter Haiti.

I tobakk finner vi stoffet nikotin, oppkalt etter franskmannen Nicot som gav den franske dronningen en tobakkplante. Av den grunn ble tobakk først også kalt på fransk herbe à la reine «dronningens gress». Tobakk inngår selvfølgelig i sigaretter, diminutiv av sigar, lånt av spansk cigarro. Den videre analysen er usikker. Cigarro kan stamme fra zicar «røyke» på det indianske språket maya, eller fra spansk cigarra «sikade», fordi en sigar kan ligne i form og farge på dette insektet.

Alkohol stammer gjennom middelalderlatin alcohol av arabisk al kohl «fint pulver av antimon eller blyglans (ofte benyttet som sort øyesminke)». I Europa ble betydningen av alcohol utvidet til «essens» og til slutt på 1700-tallet til «sprit av vin eller andre gjærede likører». På engelsk brukes kohl, av arabisk al kohl, om «sort øyensminke».

Narkotika

Blant de mange ord, ofte slangord, som forbindes med narkotika skal vi se på de mest velkjente. Narkotika går tilbake til gresk nárke «stivhet, sløvhet forårsaket av lammelse, kulde eller frykt», som vi gjenkjenner i fremmedordet narkose. Rus er avledet av verbet ruse «storme, styrte» av usikker opprinnelse, kanskje et lydetterlignende ord. Stoff stammer gjennom lavtysk av gammelfransk estoffe (på moderne fransk étoffe) av usikker opprinnelse, kanskje av frankisk *stopfôn «putte, stikke ned, polstre, stoppe» og muligens beslektet med norsk stoppe. Knark er et svensk låneord som egentlig betyr «sup som river i halsen», beslektet med knarra «gi fra seg dempet friksjonslyd», et lydetterlignende ord.

Hamp, eller Cannabis sativa, er en plante av orientalsk opprinnelse som dyrkes som tekstilplante og for fremstilling av hasjisj og marihuana. Navnet cannabis er gjennom norrønt og germansk tidlig blitt lånt fra gresk kánnabis. Det gresk navnet kan stamme fra språket til skyterne eller sumererne. Hasjisj eller hasj kommer av arabisk hai «gress, høy, indisk hamp». Det har lenge vært hevdet at engelsk assassin «morder» skal via fransk og italiensk gå tilbake til arabisk hai fordi medlemmer av en muslimsk sekt på 1100-tallet ruset seg før de skulle utføre et drap for å forsvare seg. Engelsk assassin stammer imidlertid mer trolig av arabisk ‘assãs «voktere». Marihuana er et spansk låneord av usikker opprinnelse, kanskje avledet av malihuana som på indianerspråket nahuatl egentlig betyr «som tar over (en person)».

Amfetamin er et varemerke, basert på en forkortelse av den kjemiske sammensetningen alfa-metyl-beta-fenyl-etyl+ amin. Amin er en nitrogenholdig, organisk forbindelse avledet av ammoniakk, et ord som egentlig betyr «(salt) fra Ammon», en egyptisk gud med tempel i Libya, der sagnet sier at salmiakken opprinnelig kom fra.

Opium er gjennom latin avledet av gresk opós «plantesaft». Kokain utvinnes frakokabusken. Koka er gjennom spansk og inkaenes språk quechua lånt fra kuka på aymara, et beslektet indiansk språk som i dag snakkes i Bolivia og Peru. Heroin stammer fra gresk héros «helt», fordi en heroinbruker kan føle seg like overspent som en helt. Morfin er et nydannet ord etter den greske søvnguden Morpheus, hvis navn egentlig betyr «han som skaper drømmeformer» og er avledet av gresk morphé «form, skapning».

Fra kjeltring til gangster

Det finnes mange ord for uærlige personer som stjeler med eller uten vold. Kjeltring kommer av frisisk keltring «landstryker», avledet av keltern «bruke grove ord». Frisisk er et germansk språk som snakkes fremdeles i Nederland og Tyskland. Friserne var i tidlig middelalder beryktede sjøfarere og sjørøvere. Skurk er lånt av lavtysk schurke og betyr egentlig «utstøtt person» og gjennom germansk er det beslektet med det norske verbet å skure «gnisse hardt mot noe, skrubbe».

Kanalje er gjennom fransk lånt av italiensk canaglia, som opprinnelige betydde «hundepakk». Canaglia er avledet av latin canis «hund», som gjennom indoeuropeisk er beslektet med norsk hund. Tyv kommer via norrønt jófr av germansk *euba- av usikker opprinnelse. Gangster er et engelsk låneord, avledet av gang «bande», hvis første betydninger var «gang, reise; vei». Engelsk gang, som på norsk også har gitt gjeng, er av nordisk opprinnelse og beslektet med det norske verbet å gå.

Siciliansk og japansk mafia

Mafia er en hemmelig forbryterorganisasjon, særlig på Sicilia (men ordet er også blitt benyttet om forbryterorganisasjoner fra andre land). Mafia er lånt fra siciliansk og av meget usikker opprinnelse. At mafia skal stamme fra arabisk mahjas «skryt» er bare et av flere utilfredsstillende forslag. Det er derimot sikkert at det beslektede adjektivet mafioso først betydde «tapper» og senere «tyv, medlem av forbryterorganisasjon». At adjektivet først var positivt ladet skyldes trolig en tidligere glorifisering av banditter med sans for ære og i strid med rike jordeiere og myndigheter oppfattet som fortrykkende eller/og fremmede makter (Sicilia har i tur og orden blitt invadert og styrt av fønikere, grekere, romere, vandaler, østgotere, bysantiner, arabere, normanner, tyskere, franskmenn, spanjoler, napolitanere og norditalienere).

På Sicilia og blant sicilianske innvandrere i USA kalles mafiaen gjerne Cosa nostra «Vår sak» eller Onorata società «Ærede selskap» fordi medlemmene måtte følge strikte æresregler. Mafiaen fra Napoli heter Camorra (godt beskrevet i boken og filmen «Gomorra»), og mafiaen fra Calabria ‘Ndrangheta, to navn av usikker opprinnelse.

Den japanske mafiaen kalles yakuza, et japansk ord som betyr «gangster, gambler, gjeng» og viser til kortstokken sanmai karuta. Kortstokkens navn er sammensatt av sanmai «tre» + karuta «kort» lånt av portugisisk carta (jamfør norsk kort). I denne kortstokken er den dårligste hånden kalt yakuza, et ord sammensatt av ya - forkortelse av yattsu «8» + ku «9» + za - forkortelse av san «3». Dette gir en verdiløs sum på 8 + 9 + 3 = 20, når det maksimale tillatte er 19. Det vil si at yakuza henviser til noe verdiløst.