logo

En garantist for et sunt næringsliv!

Mange europeiske land sliter med høy gjeldsgrad samtidig som skattemoralen er lav og det finnes mye korrupsjon. I 2010 må landene i Europa låne 11 594 000 000 000 kr ifølge Standard & Poor’s. I de fleste land er fortsatt skattetilgangen lav på grunn av finanskrisen, samtidig som den høye arbeidsledigheten koster landene mange penger. Hellas er at av de landene som sliter veldig med å få endene til å møtes og landet har store problemer med å få en langsiktig statsfinansiering på plass. En viktig årsak til dette, er at skattemoralen i landet er for svak.

Høy skattemoral

I de skandinaviske landene er skattemoralen høy sammenlignet med de fleste andre europeiske landene. Vi har et næringsliv bestående av veldig mange små bedrifter som til nå har hatt revisjonsplikt og hvor revisorene har sørget for kontroll av at skatte- og avgiftsreglene følges. Selv om selskapene enkeltvis er små, er de mange og betydningsfulle for økonomien samlet sett. Kontrollordningen av disse selskapene er basert på revisors arbeid og på det viset kan vi si at revisor er en viktig samfunnsaktør for beskyttelse av skattefundamentet.

Lavere grense

I Sverige og Danmark har det over lengre tid vært diskusjoner om endringer i revisjonsplikten og hvilken grense som skulle settes, tilsvarende de diskusjonene vi har i Norge. I Sverige ble det foreslått å innføre en frivillig revisjonsordning opp til en grenseverdi tilsvarende 83 mill. SEK. Nå har det endelige lovforslaget kommet, og grensene for revisjonsplikt er blitt noe helt annet enn det opprinnelige forslaget. Forslaget er nå at selskaper som har en nettoomsetning mindre enn tre mill. SEK, balanseverdi mindre enn 1,5 mill. SEK og færre enn tre ansatte, kan velge vekk tvungen revisjon hvis de ikke overstiger minst to av kravene.

Samfunnsrollen

De store endringene i utkastet til endelig lovforslag i Sverige skyldes blant annet bekymring for svekkelse av den samfunnsrollen revisor har når det gjelder kontroll av skatterapporteringen og bekjempelsen av svart økonomi. I Danmark har utviklingen vært tilsvarende som i Sverige. Det har vært diskutert svært høye grenser for tvungen revisjonsplikt, men man har endt opp med et forslag om en grense på åtte mill. DKK i omsetning. Dessuten er det fremmet ytterligere krav for selskaper under omsetningsgrensen. Disse vil ha revisjonsplikt hvis de bryter viktige virksomhetsregler. Vi må forvente en avgjørelse på diskusjonen om revisjonsplikt her i Norge til høsten. De nordiske landene har et spesielt næringsliv bestående av svært mange mindre selskaper og hvor revisor spiller en meget aktiv rolle for å kontrollere at skatte- og avgiftsregler overholdes. Derfor er det svært positivt å se at dette har blitt betydelig vektlagt i våre naboland.

Virkelig verdi

Et annet viktig område som vil kreve mer revisorkompetanse fremover, er uavhengig bekreftelse av virkelig verdi i regnskapene. IFRS SME er allerede blitt innført i noen land og vurderes som det fremtidige regnskapsspråket for øvrige selskaper i nærmere 50 land. Revisorforeningen er positiv til å innføre disse regnskapsreglene i Norge så raskt som det er praktisk mulig for alle selskaper som ikke er børsnoterte eller kategoriseres som små etter regnskapsloven. Innføringen gjør at langt flere selskaper må benytte virkelig verdi i sine regnskaper og revisor vil spille en avgjørende uavhengig rolle for å påse at de virkelige verdiene er riktige.

Vi spiller en viktig samfunnsrolle i dag og den blir ikke mindre viktig fremover!