logo

Store fremtidige utfordringer

Siste FEE-møte i Lisboa var viet fremtiden for revisjonsbransjen. Veien frem til 2020 ble diskutert, og det kan trygt sies at bransjen står overfor mange utfordringer i årene som kommer.

Verdipapirisering og bruk av finansielle instrumenter har gjort det mulig å begå det mange betrakter som gigantiske misligheter. Hele 64 000 verdipapirer, der innholdet var gjeldspapirer av dårlig kvalitet, ble for eksempel gitt høyeste rating - trippel AAA. De globale kredittratingselskapene, som i gjennomsnitt fikk seks millioner amerikanske dollar for hver ratingjobb, saksøkes derfor i dag for enorme beløp.

Politikere verden over er svært opptatt av å forhindre at vi i fremtiden unngår en ny finanskrise av det omfanget verden nå opplever. Mange mener derfor også at revisorene må gis en enda større rolle i oppgaven med å gjenskape tillit i kapitalmarkedet.

Diskuterer fair value

Bruken av fair value og betydningen av dette regnskapsprinsippet i gode og dårlige tider diskuteres også inngående. Spesielt innenfor bankvesenet er det mange som ønsker endringer. Dette kan resultere i at bankene fremover kan sette av for forventede tap på utlån. Det er imidlertid ikke enkelt å utarbeide et sett av forståelige prinsipper som knytter seg til en slik tapsmodell, noe som er en viktig forutsetning for eventuell innføring av en slik modell i banksektoren.

Styrk revisors uavhengighet

At det gjennomføres en kvalitetsmessig god revisjon, er av stor samfunnsmessig betydning, og mange mener derfor at reglene for revisors uavhengighet må ytterligere styrkes. En måte å gjøre dette på er at rådgivningshonorarene holdes nede hos revisjonsklientene og i større grad rettes mot det markedet der man ikke også er i rollen som revisor. Tilsvarende synspunkt er tidligere fremkommet i et rådgivningstilsyn vi har hatt i Norge. Samtidig mener mange at revisor i fremtiden må ta et større ansvar for å avdekke misligheter.

Styrk kompetansen

Revisors kompetanse må styrkes gjennom krav til mer etterutdanning. Finanskrisen viser at ekspertuttalelser ikke alltid er til å stole på. Revisor må ha en egenkompetanse som gjør det mulig å lese disse uttalelsene med et kritisk blikk. De mange kompliserte, finansielle instrumentene med sin flotte innpakning, hedgefond med vanskelige matematiske beregninger og andre kompliserte produkter må altså i fremtiden bli gjenstand for mer revisjon!

Konkurranse og erstatningsansvar

Mange politikere og myndighetspersoner snakker om at konkurransen er for liten siden det bare er fire store globale revisjons- og rådgivningsselskaper. Til enhver tid vil det da også være risiko for at en av disse fire store forsvinner, noe som gjør det ekstra viktig å få et femte alternativ. For å oppnå dette er det imidlertid av stor betydning at revisors erstatningsansvar begrenses, siden slike forsikringsprogrammer er svært kostbare og dermed også konkurransehemmende.

I Revisorforeningen mener vi at revisorene ikke bare har en viktig oppgave med å bidra til å gjenskape tillit i kapitalmarkedet, men også med å sikre pålitelige regnskaper i næringslivet generelt. Dette for å beskytte både eiere, ansatte, kreditorer og andre interessenter. For å kunne gjøre dette er det nødvendig at revisorene besitter den nødvendige kompetansen, og at brukerne av regnskapsinformasjonen har tillit til at revisor utfører sine oppgaver på et objektivt vis.