logo

Det enkle er ofte det beste!

I en verden som blir stadig mer regulert, har det vært inspirerende å arbeide med et prosjekt som har hatt som mål å forenkle hverdagen for de aller minste aksjeselskapene. Revisorforeningen har nemlig i over et år arbeidet med å forenkle aksjelov og regnskapslov for de minste selskapene.

Det finnes i dag ca. 85 000 aksjeselskaper som kun har én eier, driftsinntekter og balanse på inntil 5 millioner kroner, og som omfatter inntil fem årsverk. De foreslåtte forenklingene berører derfor svært mange selskaper og vil ha en betydelig effektivitetsgevinst. Vi har anslått at denne kan bli i størrelsesorden 1,2 milliard kroner årlig.

Betydelige forenklinger

Det er betydelige forenklinger som foreslås. De to lovtekstene er redusert med omkring 80 prosent, og det foreslås blant annet at årsberetningen bortfaller, og at årsregnskap skal utarbeides etter skattelovens vurderingsregler. Videre er det foreslått enklere regler og prosedyrer for å skyte inn selskapskapital, utdelinger til selskapseieren, stiftelse via Altinn, forenklede krav til organisering av virksomheten samt et redusert skjemavelde. Kostnadene ved revisjonen i disse selskapene antas i gjennomsnitt å bli redusert med 25 prosent.

De største besparelsene kommer fra forenklinger knyttet til årsregnskap og årsberetning samt effektivisering av revisjonen. Av antatte besparelser på totalt 1,2 milliard kroner årlig, kommer ca. 550 millioner kroner fra forenklinger knyttet til årsberetningen og årsregnskapet, mens besparelsene ved en mer effektiv revisjon er anslått til å utgjøre ca. 210 millioner kroner.

Forslagene har møtt stor interesse blant myndighetene og i de politiske partiene.

Regler om virksomhetsforbud

For å verne om kreditorer er det foreslått regler om virksomhetsforbud. Et slikt forbud inntreffer når et selskap ikke har sendt inn årsregnskap og selvangivelse, eller når selskapet mangler registrert styre eller valgt revisor. I de senere årene har det vært en rask fremvekst av utenlandske selskaper som er organiserte som NUF (Norsk Utenlandsregistrert Foretak), og det er mange useriøse aktører blant disse. De foreslåtte endringene vil være et godt alternativ for næringsdrivende som ellers ville ha etablert virksomhet i et NUF.

Revisjonsplikten viktig

Revisjonsplikten er viktig å videreføre. I den senere tiden har vi sett eksempler på aksjesparelag og andre useriøse aktører som har fått operere uten innsyn fra revisorer eller andre tilsynsorganer. For kreditorer og andre som ønsker å ha kontroll og innsyn, er revisjon et viktig virkemiddel for å unngå at useriøse aktører får fritt spillerom. Som oftest er det kreditorene som har mest å tape hvis selskapet går over ende. Derfor må disse beskyttes. Visjonen til Revisorforeningen er at medlemmene skal bidra til et sunt næringsliv. Vi revisorer utfører således en samfunnsoppgave av høy verdi for å oppnå denne målsettingen.