logo

Kvalitet er godt håndverk!

Kvalitetskontrollen av revisorer er viktig for å sikre at vi som bransje leverer tjenester av høy verdi. Spesielt viktig er dette i en tid der finanskrisen fester grepet på en rekke bransjer og selskaper i Norge - i en tid der antall registrerte konkurser for første kvartal er det høyeste siden Konkursregisteret ble etablert i 1993.

Investeringsviljen og forbruket er sterkt fallende, og usikkerheten er stor i Norge og andre land. I en verden hvor usikkerhet, kompleksitet, tidspress og forventninger er økende, har revisor en ekstra viktig jobb å gjøre i dette årsoppgjøret.

Kvalitetskontrollen 2009

Årets kvalitetskontroll vil spesielt rettes mot verdsettelser av balanseposter, herunder vurdering av nedskrivninger, etterlevelse av kravene knyttet til avsluttende revisjonshandlinger, hendelser etter balansedagen og fortsatt drift. Alle er viktige områder å få dokumentert tilstrekkelig i den tiden vi er inne i.

I 2009 vil det bli gjennomført 320 kontroller av oppdragsansvarlige medlemmer, som tilsvarer i overkant av 17 % av de oppdragsansvarlige. Kvalitetskontrollen bidrar dermed til å sikre at vi har høy kvalitet i de revisjonstjenestene vi utfører. Krav til kvalitet og tilbørlig aktsomhet pålegger revisor blant annet følgende forpliktelser:

  • Å opprettholde faglig kompetanse og ferdigheter på et nivå som er nødvendig for å sikre at klienter eller arbeidsgivere mottar en tjeneste av den kvaliteten som kan forventes levert av en revisor, og

  • Å opptre aktsomt i samsvar med gjeldende faglige standarder og profesjonsstandarder ved utførelsen av tjenester

God revisjonsmetodikk - en forutsetning

En forutsetning for å sikre seg at gjeldende faglige standarder og profesjonsstandarder følges, er å benytte en god revisjonsmetodikk som for eksempel Descartes. I motsetning til veldig mange andre land i Europa har vi en velutviklet metodikk som sikrer kvalitet i alle faser av revisjonsarbeidet, og at nødvendig dokumentasjon utarbeides. Vi ser av tidligere kvalitetskontroller at kvaliteten blir dårligere når revisjonen baserer seg på egenutviklet metodikk som ikke er oppdatert i forhold til risikostandardene.

Misligheter

Revisjonsnæringen skal bidra til et sunt næringsliv. En viktig del av dette arbeidet er å sikre at vi er kritiske, og at vi gjennomfører de oppgavene og pliktene vi har i forhold til å vurdere misligheter. Misligheter har mange ansikter, og vi vet at antall misligheter øker sterkt i nedgangstider. Medlemmene av revisjonsteamet må for eksempel diskutere i hvilken grad foretakets regnskaper er eksponert for vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter. I dette arbeidet er det stilt egne krav til den oppdragsansvarlige revisoren. Disse aktivitetene er det viktig å få dokumentert. Kvalitetskontrollen legger i likhet med Kredittilsynet og Finansdepartementet til grunn prinsippet om at «det som ikke er dokumentert, er ikke utført». Vi ser av tilbakemeldinger fra tidligere kvalitetskontroller at vi har forbedringspotensial på dette området.