logo

Styre og ledelse må være seg sitt ansvar bevisst!

I tider med økonomisk usikkerhet, er det ekstra viktig at styret og ledelsen involverer seg i de verdivurderinger og estimater som må gjøres i forbindelse med den finansielle rapporteringen. Styret og ledelsen har tross alt ansvaret både for at det gjøres grundige vurderinger, og at disse dokumenteres på en tilfredsstillende måte slik at årsregnskapet gir fyllestgjørende informasjon om alle betydelige poster.

Vi, som revisorer, må bevisstgjøre styret og ledelsen om sitt ansvar, samtidig som vi, i det bekreftelsesarbeidet vi gjør, må utvise en profesjonell skeptisk holdning. Det forventer brukerne av bekreftet finansiell informasjon, og det er noe som må gjøres dersom vi skal nå målet om et sunt næringsliv og pålitelige regnskaper.

Flere regnskapsposter enn tidligere krever betydelig skjønnsutøvelse, og det er viktig at styret innhenter en grundig redegjørelse for vurderingene. I mange selskaper skjer det ved at et vurderingspostnotat fremlegges for styret. På denne måten får styret det nødvendige grunnlaget for å etterprøve konklusjonene knyttet til vurderingsposter.

Selskapets ledelse er også ansvarlig for å dokumentere sitt regnskap. Krav til hvordan dette skal gjøres, finnes i bokføringsloven. Her har vi også en oppgave med å bevisstgjøre styret og ledelsen om hvilket ansvar de har for at dokumentasjonen tilfredsstiller de kravene som stilles.

I tider med stor usikkerhet øker også risikoen for misligheter. Revisor skal ha en egen gjennomgang med selskapets ledelse for å vurdere hvordan virksomheten forebygger misligheter og hvordan eventuelle misligheter håndteres. Områder hvor selskapene må være spesielt oppmerksomme, er blant annet overholdelse av lover og regler, inntektsføringsprinsipper, brudd på lånevilkår, budsjettsprekk som skjules, poster utenfor balansen som burde vært i balansen, nærstående parter og riktig prising av transaksjoner mellom partene, verdivurderinger, periode 13-transaksjoner og komplekse konsernstrukturer.

I løpet av denne høsten har det vært en veldig stor volatilitet i ulike markeder og dette har gjort seg utslag i store endringer i markedspriser blant annet for olje, metaller, valuta, rente, motpartsrisiko og aksjer. Nedgangstider er priset inn i mang en aksje selv om resultatene pr. 30. september 2008 var veldig gode. Det er mange faktorer som det er viktig å vurdere for styret og ledelsen. Viktige temaer kan være:

  • Verdsettelse av balanseposter og spesielt immaterielle eiendeler

  • Motpartsrisiko

  • Varelager i tider hvor kjøpekraft bortfaller

  • Igangsatte prosjekter og evne til å gjennomføre disse

  • Eiendomsverdier

  • Finansiering og fortsatt drift-forutsetningen

  • Likviditetsrisiko

  • Inntektsføringsprinsipper

  • Smarte finansielle løsninger

  • Nedbemanning og ledige lokaler

Økonomiske nedgangstider representerer nye og store utfordringer for styret og ledelsen i de forskjellige selskapene, men også for hele revisjonsstanden. Alle brukere av bekreftet finansiell informasjon forventer at vi har en profesjonell skepsis i det bekreftelsesarbeidet vi gjør. Dette er viktigere enn noensinne, og vi må sørge for at de krav som settes til oss, også er forstått av de som har det overordnede ansvaret for utarbeidelse av finansiell informasjon.

Det er god eierstyring og selskapsledelse!