logo

Kredittilsynet og internrevisjon

Direktør i Kredittilsynet, Bjørn Skogstad Aamo, har i et innlegg i RR 7/2008 kommentert min artikkel i RR6/2008 «Ekstern revisors bruk av internrevisjonens arbeid.»

I innlegget fremgår det:

«Kredittilsynets klare utgangspunkt er at internrevisjonen er en del av internkontrollen i foretaket, og revisor må forholde seg til internrevisjonen på samme måte som til andre deler av internkontrollen.»

og

«Vi kan ikke akseptere en situasjon hvor revisjonspliktige langt på vei reviderer seg selv.»

Jeg tror Kredittilsynet kan være enig i følgende fakta:

  • Kredittilsynets rolle er ikke å fastsette lover eller god revisjonsskikk, men å føre tilsyn med at revisorene følger lov og god revisjonsskikk. Kredittilsynet kan imidlertid på linje med andre gi høringskommentarer til foreslåtte standarder.

  • Internrevisjonen er, - sett utenfra, en del av internkontrollen i foretaket.

  • Det foreligger likevel forskjellige revisjonsstandarder for å bygge på intern kontroll (RS 315/RS 330) og for å bruke internrevisjonens arbeid (RS 315/RS 610).

  • Revisor må følge de revisjonsstandarder som er relevante for gjennomføringen av revisjonen.

  • Kredittilsynet kan ikke, under utførelse av tilsyn, akseptere at revisor ikke følger god revisjonsskikk, herunder kravene og betingelsene i RS 610 når det er relevant.

  • Kredittilsynet kan føre tilsyn med at skjønnsutøvelsen, når det gjelder effekten av å bruke internrevisjonens arbeid iht. RS 610, er godt dokumentert og ikke er urimelig.

Den «redraftede» ISA 610 «Using the work of internal auditors» ble godkjent og publisert av IFAC i oktober 2008 med det innhold som jeg beskrev i RR 6/2008. Det ble samtidig gjort en endring i ISA 315 (nytt pkt. 22a) som innebærer at revisor skal vurdere om det er sannsynlig at internrevisjonsfunksjonen er relevant for ekstern revisor. Iht. ISA 315 nytt pkt. A96a skal internrevisjonsfunksjonen vurderes som sannsynlig relevant dersom dens aktiviteter er relatert til finansiell rapportering og ekstern revisor forventer å bruke arbeidet for å modifisere eller redusere sine revisjonsprosedyrer. ISA 610 gjelder for de tilfeller der internrevisjonsfunksjonen «is likely to be relevant», og revisor må da forholde seg til internrevisjonen på en annen måte enn til andre deler av internkontrollen.