logo

Nytt ambisiøst studium:

Master i skatte- og avgiftsrett

I august 2009 starter Handelshøyskolen BI i samarbeid med Skattedirektoratet et nytt deltidsstudium - master i skatte- og avgiftsrett. Studiet vil være åpent for alle interesserte som har minst to års yrkespraksis med skatte- og avgiftsrett. Det må anses som ideelt for revisorer som arbeider mye med skatt og avgift.

Master i skatte- og avgiftsrett starter i august 2009. Det er modulbasert og vil omfatte ni hele undervisningsdager hvert semester pluss egne studiedager og oppgaveskriving. Det vil være krevende, men kan kombineres med fulldagsstilling med litt forståelse fra arbeidsgiver.

Ambisiøst og krevende studium

Studiet er meget ambisiøst. Norge har aldri tidligere hatt et så omfattende og videregående studietilbud i skatte- og avgiftsrett. I dag er landets mest avanserte undervisning i skatte- og avgiftsrett Høyere Revisorstudium (Master i regnskap og revisjon) med 90 undervisningstimer (slik studiet er ved Handelshøyskolen BI). Master i skatte- og avgiftsrett vil kreve at en student tar 432 timers undervisning fordelt over tre år. Med to valgfrie kurs, skal Handelshøyskolen BI levere 576 timers undervisning i skatte- og avgiftsrett - på høyt nivå.

Det nye Master i skatte- og avgiftsrett er utvilsomt store nok støvler for BIs - og landets - akademiske fagmiljø innen skatte- og avgiftsrett. Visstnok finnes intet tilsvarende undervisningsopplegg i Europa. Det er mastere innen EU-skatterett og internasjonal skatterett, men ingen opplegg med en slik bredde og basert på samarbeid mellom akademia og skattemyndigheter. I tillegg er det altså et åpent studium. For Handelshøyskolen BI og skatteetaten representerer MSA et enestående kvalitetsløft innen skatte- og avgiftsrett. Det vil antagelig heve nivået på faget nasjonalt.

Studiet ledes av professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI som også ledet de første seks år da Høyere Revisorstudium startet opp ved BI. Master i skatte- og avgiftsrett vil trekke på mange av Norges fremste ressurspersoner innen faget, samt ledende internasjonale fagfolk. Studiet vektlegger dybdeforståelse av problemstillinger som særlig utfordrer skattepraktikeren i hverdagen. Sentralt står omstruktureringer, finansielle instrumenter, internasjonale transaksjoner og internprising. Merverdiavgiftsundervisningen er omfattende, til sammen 144 timer, for dem som velger begge moduler her. Deltagerne kan også velge ikke å følge merverdiavgiftsmodulene, men ta to andre moduler i stedet. Generelt fokuserer studiet på regnskapsforståelse, verdsettelse og en bred innsikt i den forretningsmessige tenkning som ligger bak næringslivets disposisjoner. Det legges vekt på selskaps- og næringsbeskatning, ikke personbeskatning.

Nasjonal nettverksbygging for praktikere med ambisjoner i skatte- og avgiftsrett

Studiet vil ha mange deltagere fra skatteetaten. Det er åpent for alle kvalifiserte. De tre årene med deltidsstudier på Master i skatte- og avgiftsrett vil representere et unikt møtested, nettverksbygging og dialog mellom praktikere fra offentlig forvaltning og privat sektor. Det kan bli det stedet der man treffer andre jurister, økonomer og revisorer med ambisjoner innen skatte- og avgiftsrett. Fra privat sektor vil nok det nye masterstudiet særlig tiltrekke seg revisorer som arbeider med skatte- og avgiftsrett, og advokater som spesialiserer seg på dette området. Man behøver ikke ha en annen master fra før. Studiet vil dermed være åpent for registrerte revisorer. Men det vil utvilsomt også ha meget å gi statsautoriserte revisorer.

Det nye studiet passer for personer som arbeider med skatte- og/eller avgiftsrett til daglig, har en grunnleggende og bred forståelse av faget, er sterkt engasjert i skatte- og avgiftsretten, ønsker en vesentlig kompetanseheving, trives med utfordringer og er motivert for ekstrainnsats. Man må minst ha en bachelor innen økonomisk/administrative eller juridiske fag og minst to års yrkeserfaring der skatte- og avgiftsrett inngår.

90 studiepoeng - 6 moduler

Master i skatte- og avgiftsrett dekker 90 studiepoeng. Det er 6 moduler med 15 studiepoeng hver. Til sammen blir det 54 undervisningsdager over tre år pluss egne lesedager og eksamener.

Hver modul går over ett semester og består av tre samlinger over tre fulle undervisningsdager, pluss eksamen og oppgaveskriving. Undervisningen er ved Handelshøyskolen BI i Nydalen, Oslo.

Med en modul pr. halvår vil MSA dekke tre års deltidsstudier. Hvert semester krever ni undervisningsdager og én eksamensdag. Man må regne med minst én dag pr. uke til lesing, forberedelser og oppgaveskriving - i visse perioder kanskje noe mer.

Hver modul krever skriving av en oppgave på 15-20 sider som evalueres på linje med eksamen. Disse ordinære moduloppgaver kan skrives sammen med en medstudent, dvs. i grupper på to.

Oppgavene kan brukes til å utrede spørsmål tilknyttet arbeidsstedet. Skatteetaten vil her få en utredningskapasitet til sin disposisjon. Private arbeidsgivere vil tilsvarende kunne nyttiggjøre seg kursoppgavene til praktisk relevante utredninger.

For ansatte i skatteetaten kan en typisk oppgavemal være:

Gjennomgang av skatteregler innenfor et område, f.eks. utdeling fra kommandittselskap

  • Empirisk undersøkelse

  • Hvor mange feil er det i skattyternes oppgaver?

  • Hva oppdager etaten?

  • Hvilke utslagskriterier kan brukes for å øke kontrollen?

Forslag til endringer i etatens arbeidsrutiner på området, skjemaendringer, opplysningsplikter eller regelverk.

Master eller enkeltmoduler

Moduler kan tas enkeltvis. Man behøver ikke forplikte seg til mer enn ett semesters studium hver gang. Skal man ta hele studiet, er det kostnads- og tidsbesparende å registrere seg for det med en gang.

I alt tilbys åtte moduler som inngår i en tre års syklus. De første åtte moduler avholdes i perioden høsten 2009 til våren 2012. En ny tilsvarende syklus planlegges fra høsten 2011, dvs. ny oppstart hver annet år. Siden det kreves seks moduler for master, kan kandidaten velge bort to av de åtte moduler som tilbys. Alle moduler forutsetter en grunnleggende beherskelse av skatte- og avgiftsretten. Dette studiet omfatter ikke begynnerundervisning!

Det er ingen krav til hvilken rekkefølge man tar modulene. Heller ikke er det noen krav til å ta modulene innen et visst tidsrom. Man vil bli gjort oppmerksom på de forkunnskaper som forutsettes for hver modul. Noen egeninnsats før modulen starter kan være nødvendig hvis man ikke følger en vanlig progresjon gjennom modulene. Handelshøyskolen BI garanterer ikke at studiet opprettholdes over ubegrenset tid.

Master i skatte- og avgiftsrett forutsetter at man har skrevet en selvstendig oppgave. Dette skjer ved at kandidaten i stedet for to av de seks moduloppgavene, skriver en masteroppgave på 50 sider (i tillegg til de fire ordinære moduloppgaver).

Modulplan 2009-12

Høst 2009

Selskapsbeskatning

Vår 2010

Internasjonal skatterett - skatteavtalerett

eller Merverdiavgift - nasjonalt

Høst 2010

Internasjonal skatterett - internprising

Vår 2011

Merverdiavgift - internasjonalt eller

Transaksjoner og omorganiseringer

Høst 2011

Forvaltningsrett - saksbehandling

Vår 2012

Revisjon, analyse og metode

Handelshøyskolen BI vil etter hvert utgi en fyldig brosjyre om det nye masterstudiet. Interesserte vil selvfølgelig også finne mer informasjon på BIs nettsider. Siden studiet er nytt og under utvikling, kan det bli endringer i modulplanen.

Finansiering

Studiet vil ha samme pris pr. modul/semester som andre deltidsmastere ved Handelshøyskolen BI (dvs. ca. kr 60 000 pr. år - to moduler - etter dagens studieavgifter). Som et deltidsstudium med 90 studiepoeng, kan det skattefritt finansieres fullt ut av arbeidsgiver. Kandidaten må ha arbeidet hos denne arbeidsgiver i fulltidsstilling i minst ett år før oppstart. Master i skatte- og avgiftsrett er en selvstendig grad. Selv om samme arbeidsgiver tidligere har finansiert en annen mastergrad, f.eks. Master i revisjon og regnskap, vil samme arbeidsgiver skattefritt kunne finansiere også dette studiet.