logo

Er kjøreskolenes mva-krav foreldet?

Da kjøreskolene ble tatt ut av avgiftsområdet i 2002, ble de pålagt å tilbakebetale en forholdsmessig del av fradragsført merverdiavgift på kjøp av personbiler. Høyesterett har nå slått fast at loven pålegget bygget på var i strid med Grunnloven. De kjøreskolene som kan ha krav på tilbakebetaling av merverdiavgift som følge av Høyesterettsdommen, bør fremsette krav overfor fylkesskattekontoret så raskt som mulig.

Kjøreskolene var avgiftspliktige i et halvt år fra 1. juli til 31. desember 2001. I denne perioden hadde kjøreskolene fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av personbiler til bruk i den avgiftspliktige kjøreskolevirksomheten. Da kjøreskolene ble tatt ut av avgiftsområdet, ble de kjøreskolene som hadde ført til fradrag merverdiavgift på personbiler kjøpt i den perioden skolene var avgiftspliktige, pålagt å tilbakebetale en forholdsmessig del av denne merverdiavgiften. Nå har Høyesterett slått fast at pålegget var ugyldig da loven pålegget bygget på var i strid med Grunnloven § 97 om at ingen lover skal gis tilbakevirkende kraft (se dom av 10. mars 2006).

Dersom kjøreskolene solgte, tok ut eller på annen måte omdisponerte bilen til bruk som ikke ville ha gitt fradragsrett, før det hadde gått 36 måneder etter at kjøretøyet ble registrert, skulle en forholdsmessig del av den fradragsførte avgiften tilbakeføres (se forskrift nr. 90 til mval.). Det ble bestemt ved lov at også det at kjøreskolene ble unntatt merverdiavgift skulle medføre en forholdsmessig tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift. Kjøreskolene skulle få fradrag med 1/36 del for hver hele måned bilen hadde vært registrert i perioden regnet fra tidspunktet for registreringen av kjøretøyet. Dersom bilen ble registrert på kjøreskolen 1. august 2001 og all inngående merverdiavgift på kjøpet ble ført til fradrag i omsetningsoppgaven for 4. termin 2001, så måtte skolen i omsetningsoppgaven for 6. termin 2001 tilbakeføre 31/36 deler av den fradragsførte merverdiavgiften. Fristen for å betale skyldig merverdiavgift kunne utsettes til 10. desember 2002 dersom kjøreskolene tilbakeførte merverdiavgiften på en tilleggsoppgave til 6. termin 2001.

Kan kjøreskolene kreve tilbake den innbetalte merverdiavgiften?

Etter Høyesteretts avgjørelser i Hunsbedt- og Porthuset-sakene er det fremmet en rekke krav fra avgiftspliktige om tilbakebetaling av merverdiavgift. Det er i disse sakene reist spørsmål om kravene er foreldet# Se Christiansen og Rabben Merverdiavgift i kultur og idrett (2006).. Partene er uenige om en rekke spørsmål i den forbindelse. Hvordan avgiftsmyndighetene vil stille seg til krav fra kjøreskolene etter Høyesteretts avgjørelse i Trafikkskole-saken, er ikke avklart.

I utgangspunktet foreldes krav på fradrag for merverdiavgift etter tre år, jf. foreldelsesloven (fl.) § 2. Foreldelsesfristen regnes fra den dag da fordringshaveren tidligst har rett til å kreve å få oppfyllelse, jf. foreldelsesloven § 3 første ledd. I et brev av 7. desember 2005, om foreldelse i saker etter Hunsbedt- og Porthuset-dommene, har Finansdepartementet valgt å knytte foreldelsesfristens utgangspunkt til oppgavefristene i merverdiavgiftsloven. Dersom avgiftsmyndighetene legger et tilsvarende synspunkt til grunn i disse sakene, vil utgangspunktet for foreldelse for krav for 6. termin 2001 være 10. februar 2002 som var fristen for å levere inn omsetningsoppgaven.

Selv om kjøreskolenes krav er eldre enn tre år, kan skolene søke avgiftsmyndighetene om frafall av statens foreldelsesinnsigelse. Tidligere unnlot staten å påberope foreldelse i de tilfellene kravet var betryggende dokumentert og det verken var tvil om sakens rettslige eller faktiske side. I ovennevnte brev varslet Finansdepartementet en endring av praksisen med umiddelbar virkning og vil nå bare i helt spesielle tilfeller frafalle foreldelsesinnsigelse. Det er ikke avklart om Finansdepartementet vil frafalle foreldelsesinnsigelse overfor kjøreskolene.

Foreldelsesloven har imidlertid en tilleggsfrist som utsetter foreldelsen dersom fordringshaveren ikke har gjort fordringen gjeldende fordi han manglet nødvendig kunnskap om fordringen eller skyldneren. I så fall foreldes fordringen tidligst ett år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om fordringen eller skyldneren, jf. fl. § 10 første ledd. Med denne tilleggsfristen kan foreldelsesfristen forlenges med til sammen ti år, jf. fl. § 10 tredje ledd.

Etter disse reglene er det mulig kjøreskoler har krav på tilbakeført inngående merverdiavgift på personbiler kjøpt i den perioden kjøreskolene var avgiftspliktige. Foreldelsen må avbrytes innen ett år etter at man fikk eller burde ha skaffet seg kunnskap om kravet. Tidspunktet for domsavsigelsen i Høyesterett i Arves Trafikkskole-saken kan være skjæringspunktet for når tilleggsfristen på ett år begynte å løpe. Det er ikke avklart om avgiftsmyndighetene vil akseptere at kjøreskolene har en slik tilleggsfrist i disse sakene.

Ifølge avgiftsmyndighetene er det å fremsette et krav for fylkesskattekontoret ikke tilstrekkelig til å avbryte foreldelsesfristen. Det betyr at foreldelse må avbrytes ved at kravet presenteres i form av et søksmål. Løper det en tilleggsfrist og det er domsavsigelsen i Arves trafikkskole-saken som er utgangspunktet for når tilleggsfristen begynte å løpe, må kravet presenteres i form av søksmål før 10. mars 2007 med mindre fylkesskattekontoret har akseptert kravet og utbetalt merverdiavgiften før den tid.

Ovennevnte viser at kjøreskolene bør fremsette krav overfor fylkesskattekontoret snarest mulig og følge opp henvendelsen for å unngå at kravet foreldes under saksbehandlingen. På merverdiavgiftens område gjelder forvaltningsloven og etter § 11 skal fylkesskattekontoret forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom fylkesskattekontoret ikke kan besvare brevet i løpet av en måned etter at det er mottatt, skal fylkesskattekontoret gi et foreløpig svar.