logo

ØKOKRIMs virksomhet

Siden ØKOKRIM ble etablert for 16 år siden, har enheten etablert seg som en sentral aktør i kampen mot økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Artikkelen beskriver hva ØKOKRIM egentlig er, og hvilke oppgaver etaten er pålagt å løse.

ØKOKRIM - Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet - ble opprettet i 1989. Hovedformålet med opprettelsen var å styrke politiets evne til å bekjempe alvorlig økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. ØKOKRIM har også blitt en kjent «merkevare», ifølge en undersøkelse foretatt av MMI på høyde med Coca-Cola og Donald Duck. Likevel kan nok kunnskapen om hva ØKOKRIM egentlig er og hva man holder på med, bli bedre. Denne artikkelen tar sikte på å gi leseren et lite innblikk bak den gule mursteinsfasaden på C.J. Hambros plass 2B i Oslo.

Hva er ØKOKRIM?

ØKOKRIM er en sentral og landsdekkende enhet som skal bidra i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. ØKOKRIM er kompetansesenteret i politiet og påtalemyndigheten for bekjempelse av disse kriminalitetsformene.

ØKOKRIM er både et statsadvokatembete med nasjonal myndighet og et sentralt politiorgan. Som statsadvokatembete er ØKOKRIM underlagt Riksadvokaten. Som sentralt politiorgan er ØKOKRIM administrativt og budsjettmessig underlagt Politidirektoratet (POD).

ØKOKRIMs ansvarsområder

Innenfor områdene økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet har ØKOKRIM til oppgave å

 • avdekke, etterforske, påtale og føre for retten egne saker

 • bistå nasjonale og utenlandske politi- og påtalemyndigheter

 • heve politiets og påtalemyndighetens kompetanse og drive opplysningsvirksomhet

 • drive kriminaletterretning og utarbeide trusselvurdering

 • være rådgivende organ for sentrale myndigheter

 • delta i internasjonalt samarbeid

ØKOKRIMs saker

ØKOKRIM etterforsker store, komplekse, mer alvorlige og/eller prinsipielle saker. Flere av sakene har forgreninger til utlandet. ØKOKRIM behandler prinsipielle saker blant annet for å opparbeide rettspraksis innenfor et bestemt område. ØKOKRIM behandler bare noen få, utvalgte sakskomplekser, og det er ØKOKRIMs ledelse som beslutter hvilke saker som skal tas inn.

Bekjempelse av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet er ikke en oppgave for politiet alene. ØKOKRIM og det øvrige politiet samarbeider med kontrollorganene, næringslivet og andre. ØKOKRIM mottar saker blant annet fra

 • kontrollorganer (f.eks. Skatteetaten, Kredittilsynet, Konkurransetilsynet, Tollvesenet, Rikstrygdeverket, Direktoratet for naturforvaltning, Statens forurensningstilsyn)

 • andre offentlige organer

 • lokalt politi/lokal påtalemyndighet

 • Riksadvokaten

 • bostyrere

 • private

ØKOKRIM kan også starte etterforskning på eget initiativ eller på grunnlag av meldinger om mistenkelige transaksjoner.

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet er et paraplybegrep for en rekke vidt forskjellige typer kriminalitet som ofte er nært knyttet til næringslivet og annen organisert virksomhet i privat og offentlig sektor. Økonomisk kriminalitet defineres gjerne som profittmotiverte, lovstridige handlinger som begås innenfor eller med utspring i en økonomisk virksomhet som i seg selv er - eller gir seg ut for å være - lovlig.

Økonomisk kriminalitet omfatter blant annet:

 • grove bedragerier

 • misbruk av offentlige støtteordninger (subsidiebedragerier)

 • regnskapskriminalitet

 • konkurskriminalitet

 • skatte-, avgifts- og tollunndragelser

 • kriminalitet knyttet til verdipapirmarkedet

 • konkurransekriminalitet

 • korrupsjon, utroskap og underslag

 • hvitvasking (heleri)

Miljøkriminalitet

Miljøkriminalitet omfatter blant annet:

 • ulovlig forurensning (inkludert håndtering av farlig avfall)

 • naturkriminalitet (f.eks. ulovlig jakt og fangst, ulovlig inngrep i verneområder)

 • kulturminnekriminalitet (f.eks. fjerning eller ødeleggelse av kulturminner og overtredelse av plan- og bygningsloven)

 • arbeidsmiljøkriminalitet (f.eks. manglende opplæring eller feil ved utstyr som kan føre til død eller personskade)

Meldinger om mistenkelige transaksjoner

ØKOKRIM har som oppgave å motta og behandle meldinger om mistenkelige transaksjoner i henhold til hvitvaskingsloven.

Etter hvitvaskingsloven § 7 foreligger undersøkelsesplikt ved mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller til forhold som rammes av straffeloven § 147 a eller § 147 b (terror/terrorfinansiering). Dersom undersøkelsene ikke avkrefter mistanken, skal den rapporteringspliktige av eget tiltak oversende opplysninger til ØKOKRIM om den aktuelle transaksjonen og om de forhold som har medført mistanke. Disse pliktene gjelder blant annet for finansinstitusjoner (f.eks. banker, meglerforetak og forsikringsselskaper), advokater, eiendomsmeglere, revisorer, regnskapsførere, spillevirksomheter og forhandlere av dyre gjenstander som mottar kontant betaling på 40 000 kroner eller mer.

ØKOKRIM og det øvrige politiet benytter meldingene som etterretningsinformasjon eller sporsted i etterforskning av ulike straffesaker.

Noen kjente ØKOKRIM-saker de siste årene

 • Finance Credit

 • OVDS

 • Statoil

 • T5PC

 • Unicef-saken

 • Røde kors-saken

 • Jervedrapsaken

ØKOKRIMs organisasjon

ØKOKRIM har en flat organisasjonsstruktur. Ledelsen består av ØKOKRIM-sjef og assisterende ØKOKRIM-sjef. Ledelsen får bistand i det daglige arbeidet av en stab, som består av administrasjonssjefen, sjefen for informasjonsavdelingen, en politiinspektør, en seniorrådgiver med revisorbakgrunn og en førstestatsadvokat.

Etterforskningen foregår i faste, tverrfaglige team. Hvert enkelt team har et hovedansvar for bestemte fagområder, for eksempel konkurs, skatt- og avgift eller korrupsjon, jf. ØKOKRIMs organisasjonskart. De fleste teamene har som hovedoppgave å etterforske og aktorere egne straffesaker. Bistandsteamet yter bistand til politidistriktene. Også andre team - særlig Miljøteamet og Utbytteteamet - yter bistand på sine fagområder. Hvitvaskingsteamet mottar og behandler meldinger om mistenkelige transaksjoner og annen etterretningsinformasjon.

Et etterforskningsteam består normalt av:

 • førstestatsadvokat

 • politiadvokat

 • spesialetterforskere med politifaglig bakgrunn

 • spesialetterforskere med økonomifaglig bakgrunn (revisorer, økonomer)

 • teamkonsulent

Selv om hvert etterforskningsteam er tildelt et særskilt ansvar for spesielle sakstyper, skal alle team (bortsett fra Miljøteamet, som har et klart avgrenset saksfelt) i prinsippet kunne behandle enhver sak innenfor ØKOKRIMs ansvarsområder.

Nærmere om ØKOKRIMs revisorer

Som nevnt er ØKOKRIM tverrfaglig bemannet. Ved ØKOKRIM arbeider således økonomer og revisorer med etterforskning og iretteføring av straffesakene, i et samarbeid med politiutdannet personell, jurister og administrativt personell.

Mange lurer på hvordan revisorene ved ØKOKRIM arbeider i straffesakene. Kort fortalt er disse stillingene spesialetterforskerstillinger. Gjennom den utdannelse og erfaring man har som revisor (ØKOKRIMs revisorer har en variert og ulik erfaringsbase), kombinert med intern opplæring blant annet innen avhørsmetodikk, utgjør man et sentralt element i et etterforskningsteam som har sin «egen» saksportefølje. Man planlegger etterforskningsskritt (taktisk og operativt), foretar innsamling av dokumentbevis (blant annet gjennom ransaking og beslag) og man foretar politiavhør av vitner, mistenkte og siktede i inn- og utland. Videre gjennomgår man regnskaper og annen dokumentasjon, gjerne avtaler, korrespondanse, notater eller lignende. Andre helt sentrale oppgaver er analyse, både av økonomisk og annen informasjon, samt utredning av underliggende sivilrett for eksempel på regnskaps-, revisjons- eller skatteområdet. ØKOKRIMs revisorer deltar også regelmessig ved iretteføring av straffesakene for domstolene, både under forberedelsene og i retten under selve hovedforhandlingen.

ØKOKRIM har i dag flere stillingshjemler for spesialetterforskere med økonomifaglig bakgrunn på samtlige team.

ØKOKRIMs visjon og overordnet mål

ØKOKRIMs visjon er vern av viktige verdier. Visjonen er valgt i erkjennelsen av at Norge er et godt land å leve i med mange viktige verdier å verne. Samtidig er kriminalitet en trussel mot disse verdiene og ved å bekjempe kriminalitet innen sine ansvarsområder bidrar ØKOKRIM til vern av viktige verdier i det norske samfunnet.

ØKOKRIMs overordnede mål er i størst mulig grad å bidra til allmennprevensjon og sikre lovlydighet på sine ansvarsområder, økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Allmennprevensjon oppnås mest direkte ved at det gjennom arbeidet med konkrete straffesaker - egne saker og bistandssaker - sendes ut et signal til allmennheten om at det er forbundet med en strafferisiko å overtre reglene på ØKOKRIMs områder. Den største andelen av ØKOKRIMs ressurser brukes på arbeidet med konkrete straffesaker.

Overfor omverdenen og kolleger ved ØKOKRIM skal medarbeiderne ved enheten opptre i henhold til fire kjerneverdier; ærlig, dyktig, engasjert og inkluderende.

ØKOKRIMs bistandsvirksomhet

De fleste saker som gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, etterforskes lokalt. Etter anmodning fra et politidistrikt kan ØKOKRIM yte bistand til den lokale etterforskningen. Bistanden kan variere fra noen få timers rådgivning fra én ØKOKRIM-medarbeider til omfattende etterforskningsstøtte fra flere ØKOKRIM-medarbeidere over mange måneder. Bistand ytes også til påtalemessige vurderinger og unntaksvis til aktorater. ØKOKRIM yter også bistand i andre saker hvor finansiell etterforskning kan være aktuelt, blant annet for å sikre at utbyttet fra den straffbare handlingen inndras. Videre omfatter bistandsvirksomheten oppfølging av rettsanmodninger eller politianmodninger fra utlandet.

ØKOKRIMs bistand til politidistriktene i konkrete saker skal ikke bare bidra til å løse sakene, men også medvirke til at politidistriktene utvikler kompetanse som beholdes og vedlikeholdes, slik at de etter hvert kan behandle flere saker selv. ØKOKRIM har bistått mange politidistrikter med etablering av lokale økoteam.

ØKOKRIMs internasjonale samarbeid

Økonomisk kriminalitet og til dels også miljøkriminalitet skjer i stadig større grad på tvers av landegrensene. Utviklingen viser at de samme kriminelle opererer i flere land og at kriminelle fra flere land samarbeider. I tillegg har den generelle globaliseringen medført større behov for internasjonalt samarbeid fra etterforskende myndigheters side. Etterforskning av komplekse saker med forgreninger til utlandet forutsetter at ØKOKRIM har kontakt og samarbeid med utenlandske politi- og påtalemyndigheter. I praksis innebærer dette en utstrakt etterforskning utenfor landets grenser. I tillegg til samarbeid i konkrete saker, deltar ØKOKRIM i internasjonalt samarbeid av mer generell karakter på en rekke områder, både på organisasjons- og teamnivå.

Omdømmeundersøkelse 2004

I mai 2004 gjennomførte MMI en omdømmeundersøkelse for ØKOKRIM. Resultatet av undersøkelsen viser at:

 • 97% kjenner til eller har hørt om ØKOKRIM

 • 93% tror ØKOKRIMs arbeid bidrar til å forhindre økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og datakriminalitet i noen, ganske stor eller meget stor grad

 • 87% er helt eller delvis enig i at ØKOKRIM gjør en god jobb

 • 82% er helt eller delvis enig i at ØKOKRIM framstår i mediene som seriøs og dyktig

 • bare 40% er helt eller delvis enig i at ØKOKRIM vinner flere saker enn de taper - 39% vet ikke (for ordens skyld gjøres oppmerksom på at korrekt tall for 2004 var 91%, noe som viser et relativt stort gap mellom virkelighet og oppfatning)

Kortfakta om ØKOKRIM

 • etablert i 1989

 • landsdekkende statsadvokatembete og etterforskningsorgan

 • behandler områdene økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet

 • ca. 120 ansatte

 • 10 ulike etterforskningsteam

 • tverrfaglig organisert (blant annet revisorer, økonomer, politi, jurister, administrasjon)

 • budsjett på ca. 87 millioner for 2005

 • rettskraftige økonomiske reaksjoner i form av inndragning, erstatning, bøter og saksomkostninger ca. 130 millioner (2004)

 • ledes av ØKOKRIM-sjef Einar Høgetveit

 • oppklaringsprosent på 91 (2004)

 • domfellelsesprosent på 92 (2004)

 • mer informasjon på www.okokrim.no