logo

BIs nye HRS master-studium

De første kandidater til BIs nye masterstudium i regnskap og revisjon (Høyere Revisorstudium) ønskes velkommen til BI i Nydalen 22. august 2005. Mastergraden i regnskap og revisjon vil være et masterstudium på linje med andre mastergrader og kunne brukes til langt mer enn en karriere som statsautorisert revisor.

Kandidater fra BIs nye masterprogram for høyere revisorstudium skal møte de mest aktuelle problemstillinger innen de relevante fagområder, undervist på et høyt nivå. Det nye HRS-studiet inngår i den store reformen av høyere utdanning i Norge med overgang til bachelor- og mastertitler. Endringene vil forhåpentligvis øke rekrutteringen til revisorfaget. At studiet er forsøkt gjort så attraktivt som mulig, skal styrke regnskaps- og revisorfagenes konkurranse om landets beste hoder innenfor de økonomisk administrative fagområder. Søknadsfristen er 15. april 2005.

Viktig grunnlag for interessante yrkeserfaringer

Deres studietid blir i utgangspunktet ikke lengre enn tidligere dersom de har fire års høyskoleutdannelse fra før, selv om de får med seg en mastertittel som åpner for flere yrkesveier enn tidligere. I det nye masterstudiet og dermed BIs HRS-studium inngår revisjon og IT-revisjon, regnskap, skatt og avgift, forretningsjus, forretningsforståelse og etikk. Undervisningen i disse fagene er gjenstand for kontinuerlig nyutvikling. Skattereform og internasjonale regnskapsstandarder er bare to av mange stikkord.

BIs masterstudium i regnskap og revisjon er godt forankret i hverdagens problemstillinger for dem som skal praktisere faget. Studietiden skal bidra til den forankring i teori og overordnede perspektiver som kan gjøre en senere yrkeskarriere ekstra engasjerende.

Ulike krav til mastertittel og autorisasjon

Alle kandidater som tilfredsstiller de ordinære eksamenskrav, vil få tittelen Master i regnskap og revisjon. For dette kreves gjennomsnittskarakter minimum C.

For godkjennelse som statsautorisert revisor stiller Kredittilsynet strengere krav. Ingen enkeltkarakterer kan være dårligere enn C. (Lesere med studieerfaring fra utlandet, bør merke seg at det i Norge benyttes en sekstrinns karakterskala - i motsetning til enkelte internasjonale femtrinns karakterskaler. I Norge brukes A-E + strykkarakteren F. I utlandet anvendes ofte bare A-D + F.) For alle andre jobber, som økonomidirektør, innenfor konsulentbransjen osv., er det avgjørende at man har mastertittelen. Fagene svært relevante for alle som skal arbeide med regnskapsvurderinger og internkontroll.

Tradisjonelt har karakterkravene for Høyere Revisjonsstudium vært strenge. Innføringen av bokstavkarakterer og kravet om at ingen enkeltkarakter skal være dårligere enn C, vil lette dette for studentene. Enda flere kandidater vil komme gjennom nåløyet gjennom kontinuasjon. Nå kan kontinuasjonskandidatene nøye seg med å konsentrere seg om de fag der de skal ha en C i stedet for D eller E og slippe å tenke på det tidligere særskilte kravet til gjennomsnittskarakter. BI er i ferd med å justere sine kriterier for hva som kreves for en C slik at det gir evalueringsharmoni i forhold til hva som kreves ved andre tilsvarende undervisningsinstitusjoner og ved andre masterstudier.

Det vil være gunstig for rekrutteringen til bransjen at masterstudiet i regnskap og revisjon ikke fremstår som et så krevende studium at det kan virke avskrekkende.

Flere egenfinansierte studenter

BIs HRS-studium har vært basert på egenbetaling. Det siste kullet etter gammel modell betalte 120 000 kroner. Ingen overraskes over at BI nesten bare har hatt studenter der arbeidsgiver betaler. Arbeidsgiverfinansiert utdannelse er som kjent skattefri når arbeidstaker har arbeidet minst ett år. Man skal tjene nokså mye penger, og arbeidsgiver skal betale atskillig arbeidsgiveravgift, for å kunne stille 120 000 kroner etter skatt.

Det nye masterstudiet blir ikke dyrere enn andre masterstudier ved BI. Det vil koste ca. kr 45 000-55 000 per år - avhengig av om man har bachelor-graden fra BI eller en annen institusjon.

Har man først innstilt seg på et masterstudium ved en privat institusjon, er det ikke en større terskel for å selvfinansiere et HRS-studium enn et annet masterstudium. Selv om HRS ved NHH i Bergen er gratis og derfor har hatt en større andel selvfinansierende studenter, tror BI at vår andel selvfinansierende studenter kan øke. Forskjellen til NHH er betydelig redusert, særlig når hvert enkelt år sees for seg. Selv HRS-studenter holder seg vel lett til den type tidshorisonter når de budsjetterer privatøkonomien.

Ikke lengre tid enn før

Et masterstudium er normert til 120 studiepoeng eller to studieår (et semester er 30 studiepoeng). BI gir imidlertid mange studenter anledning til å fullføre studiet uten å bruke mer tid enn de tidligere har anvendt.

En del av studiet er en masteroppgave (Thesis) som utgjør 30 studiepoeng og er forventet å ta ett semester. Den skrives av to studenter sammen. Siviløkonomstudenter som kommer fra et fireårsstudium der de har utført et tilsvarende thesis-arbeid, får fritak for masteroppgaven. Dermed er studietiden redusert tilsvarende 30 studiepoeng/ett semester. Dette vil også gi seg utslag i studieavgiften. Studenter vil begynne ved BI i august 2005 og planlegges ferdige med alle eksamener i slutten av oktober 2006.

Studenter med 3-årig bachelorutdanning (revisor eller tilsvarende) vil i studiets siste semester arbeide med sin masteroppgave (thesis). Her har studentene mulighet til å velge interessante tema som berører emneområder fra masterstudiet og gjerne knyttet mot det de ønsker å arbeide med når de er i jobb. BI har også forsøkt å legge opp studiet med fleksibilitet for dem som ønsker å strekke studiet utover normert tid. Dette kan for eksempel være ønskelig for å bistå arbeidsgiver under årsoppgjøret. Etter første semester kan studenter velge å utsette en modul med to måneder slik at de først kommer tilbake til studiet i april. Den samme modulen kan så tas fra en tilsvarende dato neste år. Om dette forsøket på å skape et vindu mot årsoppgjøret, blir vellykket, vil tiden vise. Uansett, ingen taper noe på at BI gir de første studentene denne muligheten.

Deler av første semester preges av to parallelle løp (avhengig av studentenes utdanningsprofil) inntil studentene har ervervet seg et mer felles ståsted. Har de bakgrunn som siviløkonom, hopper de over de to første kurs i strategi og finans, og tar i stedet kurs i skatt og revisjon. For studenter med bakgrunn som registrerte revisorer gjøres det omvendt ved at de slipper innledende skatt og revisjon og begynner med finans og strategi. Dermed unngår man å lese opp det man allerede kan og kan fra første øyeblikk glede seg over å lære nytt. Studenter med annen bakgrunn vil få hjelp til å sette sammen en skreddersydd innledende kursportefølje. Ingen annen norsk utdannelsesinstitusjon kan innenfor dette området konkurrere med fleksibiliteten og bredden i BIs kurstilbud.

Etikk og IT-revisjon

Stortinget la ved behandlingen av utdanningsreformen vekt på at det burde undervises i etikk. At et lands øverste politiske organ blander seg konkret inn i innholdet i høyere undervisning, er i en vestlig sammenheng nokså uvanlig. Innholdet i undervisningen pleier man når det gjelder høyere læresteder å overlate til institusjonene selv. Ingen behøver imidlertid å være i tvil om behovet for etikkundervisning innen revisorfaget. BI har utviklet et nytt etikk-fag med 6 studiepoeng. Der er siktemålet ikke nok en dose ritualistisk søndagsskoleundervisning, men en grunnleggende innføring i etisk teori og morallære og de etiske dilemmaer en revisor lett kan utsettes for.

Siden etikk er et eget fag, skal man også her ha en selvstendig karakter som ikke må bli svakere enn C. Ikke bare fremtidige arbeidsgivere, men også Kredittilsynet og Økokrim, bør nok merke seg de evige kontinuasjonskandidater i etikk. En sterk A i revisjon og regnskap, men en gjentagende E i etikk, burde gi et tydelig varsel.