logo

Børsnoterte selskaper:

Utfordringer i segmentrapporteringen

En undersøkelse utført av Deloitte og Oslo Børs vedrørende segmentrapportering viser at kun 77 av 150 undersøkte børsnoterte selskaper rapporterer segmenter. Av selskapene som rapporterer segmentinformasjon, er det svært mange som ikke tilfredsstiller standardens krav til informasjon.

Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i sist avlagte årsregnskap for de noterte selskapene pr. 30.06.04. Det er undersøkt i hvilken grad selskapene rapporterer i samsvar med NRS 10 (Opplysninger om segmenter).

De fleste selskapene leverer ulike typer produkter og tjenester eller har virksomhet i geografiske områder med ulik avkastning og risiko. For at regnskapsbrukerne skal kunne ha mulighet til å vurdere selskapets avkastning og risiko er det nødvendig å gi detaljert informasjon om de enkelte områdene.

Undersøkelsen viser at av 150 undersøkte børsnoterte selskaper rapporterer bare 77 selskaper opplysninger om segmenter. Av disse er det svært mange som ikke tilfredsstiller standardens krav til opplysninger. Undersøkelsen viser at mange selskaper har betydelige utfordringer før de oppfyller de rapporteringskrav som stilles etter NRS 10. Undersøkelsen er også relevant i forbindelse med overgangen til IFRS da NRS 10 i hovedsak samsvarer med IAS 14 Segment Reporting. Børsen uttrykker bekymring for at markedsaktørene ikke får den informasjonen segmentrapporteringen er ment å gi, og dermed gis et dårligere grunnlag for å prise selskapenes aksjer.

Observert praksis#

Hvor mange rapporterer segmenter?

Av selskapene i undersøkelsen er det 60% av de som er notert på hovedlisten som rapporterer segmenter og 39% av SMB-selskapene. Av de som rapporterer primærformat er det 58% av hovedlisteselskapene som også rapporterer etter sekundærformat, og 5% av SMB-selskapene.

Bransje

Andel som rapporterer (Hovedlisten og SMB)

Energi

68 %

Finansielle tjenester

71 %

Forbruksvarer

40 %

Forsyning

50 %

Helsevern

57 %

Industri

65 %

Informasjonsteknologi

66 %

Konsumentvarer

29 %

Materialer

43 %

Telekommunikasjon

100 %

Om lag halvparten av selskapene som ikke rapporterte segmenter gir informasjon i årsberetningen eller årsrapporten for øvrig som indikerer at de kan ha segmenter. Enkelte av selskapene som ikke rapporterer segmenter eller som rapporterer mangelfullt etter standarden, gir i årsregnskapet forklaring på hvorfor de ikke gjør dette.

Eksempler på slike forklaringer er:

  • vanskelig å utarbeide fornuftige tall

  • segmentrapportering gir ikke et riktig bilde av selskapets utvikling

  • ulike virksomhetsområder eller markeder er vurdert til å være ett segment

  • selskapet har ikke rapporterbare segmenter.

Enkelte selskaper som ikke rapporterer segmenter, har betydelige eiendeler og/eller omsetning i forskjellige verdensdeler. Det kan stilles spørsmål ved om disse selskapene gir tilstrekkelig informasjon til markedet. Vårt inntrykk er at flere selskaper bør foreta en fornyet vurdering av i hvilken grad selskapets risiko og avkastningsprofil er påvirket av ulike virksomhetsområder og geografiske markeder.

Overholdelse av kravene til segmentrapportering

Blant selskapene som gir segmentinformasjon, ble det i undersøkelsen kontrollert i hvilken grad de fulgte rapporteringskravene i NRS 10. Et generelt krav er at segmentrapporteringen skal gis i noter, men det er unntak for opplysning om sentrale forhold i segmentene. Det er noe varierende hvor selskapene plasserer segmentinformasjonen, og enkelte selskaper har i sin helhet plassert informasjon etter NRS 10 utenfor årsregnskapet. Standardens krav til opplysninger kan deles inn i tre deler; generelle opplysningskrav (punkt 22-25), opplysningskrav for primært rapporteringsformat (punkt 26-35) og opplysningskrav for sekundært rapporteringsformat (punkt 36-39).

Generelle opplysningskrav

De generelle opplysningskravene gjelder uavhengig av rapporteringsformat. Fravær av disse vanskeliggjør regnskapsbrukernes forståelse av selskapets segmenter og således virksomheten som helhet. Tabell 2 viser i hvilken grad selskapene tilfredsstiller de generelle opplysningskravene i standarden.

Krav

Andel som gir opplysninger, hovedlisten

Andel som gir opplysninger, SMB-listen

Segmentinformasjon avstemt mot øvrig informasjon

94 %

80 %

Sentrale forhold i segmentene beskrevet

100 %

88 %

Gitt opplysninger om prising mellom segmentene

40 %

12 %

Gitt sammenligningstall som i regnskapet for øvrig

82 %

52 %

Hva er et rapporterbart segment?

Regnskapslovens krav til segmentinformasjon er begrenset til krav om at salgsinntekter skal spesifiseres på virksomhetsområde og geografisk marked i form av noteopplysninger, jf. RL § 7-8. Børsnoterte selskaper forventes i tillegg å gi opplysninger i samsvar med NRS 10. Denne gir utfyllende veiledning ved identifisering av virksomhetsområder og geografiske markeder som er rapporterbare segmenter. NRS 10 definerer et rapporterbart segment som et virksomhetsområde eller geografisk marked som det etter standarden er plikt til å vise segmentinformasjon om.

Virksomhetsområde

- identifiserbar del av virksomheten som leverer individuelle produkter eller tjenester, eller grupper av slike, og som har en risiko og avkastning som er forskjellig fra andre virksomhetsområder.

Geografisk marked

- identifiserbar del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester innenfor et geografisk område, og som er gjenstand for risiko og avkastning som er forskjellig fra deler av virksomheten som opererer i andre geografiske områder. Geografiske markeder vil enten baseres på anleggsmidlenes beliggenhet, eller kundenes lokalisering.

Identifisering av rapporterbare segmenter tar utgangspunkt i i hvilken grad et selskaps risiko og avkastningsprofil er påvirket av ulikheter i produkter og tjenester, og ulikheter i geografiske markeder som selskapet opererer i. Hvis risiko- og avkastningsprofilen tilsier det, krever NRS 10 at det gis informasjon om segmenter både inndelt etter virksomhetsområde og geografisk marked. Selskapene må da velge hva som er deres primære rapporteringsformat. Ved dette valget skal foretakets risiko- og avkastningsprofil være avgjørende. Standardens krav til informasjon for det primære rapporteringsformatet er større enn kravet til informasjon for det sekundære.

Selskapets interne styrings- og rapporteringsstruktur kan normalt legges til grunn for den eksterne rapporteringen. Dette forutsetter imidlertid at den ikke inneholder betydelige avvik i forhold til risiko og avkastningsprofil og derfor gir et misvisende bilde av prestasjonene i de ulike segmentene. I disse tilfellene må man i henhold til NRS 10 bygge opp egne rapporter for segmentinformasjonen.

Undersøkelsen avdekket at svært mange selskaper ikke gir tilstrekkelig informasjon om prising mellom segmenter. Regnskapsbrukerne gis generelt ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere hvorvidt dette er aktuelt. Dette kan gjøre det vanskelig å vurdere økonomisk stilling og risiko på grunn av interne transaksjoner. Mangel på sammenligningstall og avstemning mot regnskapet vanskeliggjør sammenligning med regnskapet for øvrig.

Primær rapportering

Blant selskapene som rapporterte segmenter, er det 84 % som har virksomhetsområder og 16 % som har geografiske markeder som primærrapportering.

Rapporterer segmentmer - overholder rapporteringskrav

Andel som gir opplysninger, hovedlisten

Andel som gir opplysninger, SMB-listen

Salgsinntekter fra transaksjoner med eksterne kunder

81 %

68 %

Salgsinntekter fra transaksjoner med andre segmenter

33 %

8 %

Av- og nedskrivninger

79 %

92 %

Andre driftskostnader

62 %

84 %

Driftsresultat

88 %

96 %

Ekstraordinære poster*

12 %

0 %

Andre poster*

35 %

40 %

Eiendeler

85 %

80 %

Gjeld

67 %

64 %

Investeringer foretatt i perioden

63 %

68 %

*Opplysning kreves etter NRS 10 kun hvis forholdet er av betydning

Mangelfull rapportering på sentrale områder gjør det vanskelig å vurdere risiko og avkastning og kan gi regnskapsbrukerne et feilaktig bilde av aktiviteten i selskapet. Eksempelvis vil det være vanskelig å vurdere avkastningen i de tilfeller det ikke er gitt opplysninger om tilhørende balansestørrelser. Selv om standarden har vært virksom i flere år viser undersøkelsen at brukene i en del tilfeller ikke får den informasjonen som kan forventes etter NRS 10.

Ved primært rapporteringsformat er det åtte obligatoriske opplysningskrav, i tillegg skal det gis opplysninger om «andre poster» og «ekstraordinære poster» dersom det er aktuelt. Av selskapene som rapporterer segmenter, gir 70 % opplysninger om fem eller flere av de åtte obligatoriske kravene og kun 9 % om alle åtte.

Sekundær rapportering

For selskaper som har en risiko- og avkastningsprofil som påvirkes av både ulike produkter og tjenester og geografiske markeder, skal det både rapporteres på primært og sekundært rapporteringsformat. Av de 77 selskapene som rapporterte segmentinformasjon på primærformat er det 30 som i tillegg rapporterer sekundært format. Av disse er 29 notert på hovedlisten og ett på SMB-listen.

Gitt opplysninger om

Segmentinntekter fra eksterne kunder

90 %

Balanseført verdi av segmenteiendeler

67 %

Investeringer foretatt i perioden

43 %

Som beskrevet tidligere benytter 84 % av selskapene som rapporterer segmenter, virksomhetsområde som primært format. Tatt i betraktning at mange av selskapene notert ved Oslo Børs har virksomhet/omsetning i flere land er det grunn til å stille spørsmål ved om bare 30 av disse har virksomhet i ulike geografiske rapporterbare segmenter.

Overgang til IFRS

NRS 10 bygger på IAS 14, og opplysningskravene vil ikke endre seg vesentlig ved overgangen til IFRS. Undersøkelsen viser at en stor andel av selskapene ikke rapporterer i tråd med NRS 10. Det er nærliggende å anta at enkelte selskaper vil videreføre gjeldende praksis for segmentrapportering og heller rette fokus på områder der overgangen til IFRS medfører større endringer. Dette vil i så fall medføre at dagens, for mange mangelfulle, rapportering blir videreført. For mange selskaper vil full etterlevelse av IAS 14 (så vel som NRS 10) medføre betydelige endringer i rapporteringen for å kunne fremskaffe den påkrevde, og for markedet viktige, informasjonen. Vi vil derfor anbefale at segmentrapportering inkluderes i selskapenes arbeid med tilpasningen til IFRS. Dette gjelder både selskaper som i dag rapporterer segmenter, og selskaper som så langt ikke har rapportert segmentinformasjon.