logo

2004 / Utgave 4 / Internasjonal skatt og avgift
PDF av originalartikkel

Ny konkurranselov fra 1. mai 2004

Den nye kon­kur­ran­se­lo­ven vil er­stat­te kon­kur­ran­se­lo­ven fra 1993 og har­mo­ni­se­res med kon­kur­ran­se­reg­le­ne i EØS-av­ta­len. Den nye lo­ven for­byr kon­kur­ran­se­be­gren­sen­de sam­arbeid og mis­bruk av do­mi­ne­ren­de stil­ling. Sam­ti­dig må be­drif­te­ne mel­de fu­sjo­ner og opp­kjøp over en viss stør­rel­se til Kon­kur­ran­se­til­sy­net.

Myn­dig­he­te­nes mu­lig­het til å kun­ne ileg­ge be­ty­de­li­ge bø­ter og straf­fe­sank­sjo­ne­ring ved brudd på kon­kur­ran­se­lo­ven, til­si­er at en rek­ke be­drif­ter i ti­den frem­over bør fore­ta en in­tern gjen­nom­gang av om da­gens inn­kjøps­ru­ti­ner, dis­tri­bu­sjons­av­ta­ler, sam­ar­beids­av­ta­ler el­ler mar­keds­po­si­sjon er i sam­svar med kon­kur­ran­se­lo­ven.

Den nye lo­ven inne­bæ­rer en har­mo­ni­se­ring med EØS-av­ta­len ar­tik­kel 53 og 54. Gjel­den­de reg­ler om å gri­pe inn mot ad­ferd som er eg­net til å be­gren­se kon­kur­ran­sen, er fjer­net og i ste­det er det tatt inn be­stem­mel­ser om for­bud mot kon­kur­ran­se­be­gren­sen­de sam­arbeid og util­bør­lig ut­nyt­tel­se av do­mi­ne­ren­de stil­ling.

Den nye lo­ven inne­hol­der ikke be­stem­mel­ser om mu­lig­het til å søke om dis­pen­sa­sjon fra kon­kur­ran­se­reg­le­ne. Det er gitt over­gangs­reg­ler for gjel­den­de dis­pen­sa­sjons­ved­tak som er gitt et­ter kon­kur­ran­se­lo­ven av 1993. Den nye kon­kur­ran­se­lo­ven inn­fø­rer i ste­det et sy­stem med lov­ba­ser­te unn­tak fra for­bu­det mot kon­kur­ran­se­be­gren­sen­de sam­arbeid. Det­te inne­bæ­rer at fore­ta­ke­ne selv må vur­de­re om vil­kå­re­ne for unn­tak er opp­fylt. Kon­kur­ran­se­til­sy­net vil ikke ha an­led­ning til å gi dis­pen­sa­sjon fra lo­vens for­bud, slik som un­der kon­kur­ran­se­lo­ven av 1993.

Forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid

For­bu­det mot kon­kur­ran­se­be­gren­sen­de sam­arbeid om­fat­ter både kon­kur­ran­se­be­gren­sen­de av­ta­ler mel­lom kon­kur­ren­ter og av­ta­ler mel­lom pro­du­sen­ter, le­ve­ran­dø­rer og for­hand­le­re. Pris­sam­ar­beid, mar­keds­de­ling, bin­den­de vi­de­re­salgs­pri­ser, kob­lings­av­ta­ler og le­ve­rings­nek­tel­se er ek­semp­ler på for­hold som om­fat­tes av for­bu­det. For­bu­det om­fat­ter også av­ta­ler, prak­sis og sam­ord­net opp­tre­den mel­lom sel­ska­per.

Forbud mot misbruk av dominerende markedsstilling

Mis­bruk av do­mi­ne­ren­de stil­ling vil være for­budt, og med det­te vil den nor­ske lo­ven være i sam­svar med EØS-ret­ten for øv­rig. En høy mar­keds­an­del vil nor­malt in­di­ke­re en do­mi­ne­ren­de stil­ling, noe som kan med­fø­re et dik­tat av for­ret­nings­vil­kår, høye­re pri­ser og at pro­duk­sjo­nen og and­re vil­kår for kon­kur­re­ren­de va­rer i det sam­me mar­ke­det på­vir­kes. EU-dom­sto­len har ut­talt at 50% mar­keds­an­del er å anse som høy mar­keds­an­del, men også be­drif­ter som har en la­ve­re an­del av mar­ke­det kan an­ses for å ha en do­mi­ne­ren­de stil­ling på mar­ke­det. Det un­der­stre­kes at det ikke er for­budt å ha en do­mi­ne­ren­de stil­ling på mar­ke­det, men det er for­budt å mis­bru­ke den­ne stil­lin­gen.

Kontroll ved fusjoner og oppkjøp

Kon­kur­ran­se­til­sy­net kan gri­pe inn mot og for­by fu­sjo­ner og opp­kjøp som be­gren­ser kon­kur­ran­sen ve­sent­lig. Al­ter­na­tivt kan kon­kur­ran­se­til­sy­net til­la­te fu­sjon el­ler opp­kjøp, men at det skjer på be­stem­te vil­kår. Til­sva­ren­de reg­ler kan også få an­ven­del­se over­for joint ven­ture.

Meldingsplikt ved fusjon eller oppkjøp

Alle opp­kjøp over en viss stør­rel­se må mel­des til kon­kur­ran­se­til­sy­net. Al­min­ne­lig mel­de­plikt vil være prak­tisk vik­tig og alle en­de­li­ge av­ta­ler som er inn­gått om fu­sjon el­ler opp­kjøp mel­lom to el­ler flere tid­li­ge­re uav­hen­gi­ge sel­ska­per av en viss stør­rel­se, skal vars­les til Kon­kur­ran­se­til­sy­net.

I for­skrift av 28. april 2002 fast­satt av Ar­beids- og ad­mi­ni­stra­sjons­de­par­te­men­tet er det be­stemt at den al­min­ne­li­ge mel­de­plik­ten som et ut­gangs­punkt ikke skal gjel­de ved:

fo­re­taks­sam­men­slut­nin­ger der de in­vol­ver­te be­drif­ter har un­der 20 mil­lio­ner kro­ner i sam­let år­lig om­set­ning, el­ler

fo­re­taks­sam­men­slut­nin­ger hvor bare en av de in­vol­ver­te be­drif­te­ne har en om­set­ning på mind­re enn 5 mil­lio­ner kro­ner.

Inn­sen­ding av al­min­ne­lig mel­de­plikt skal skje se­nest når en­de­lig av­ta­le er inn­gått el­ler hvor kon­troll over fore­ta­ket er over­tatt.

Al­min­ne­lig mel­de­plikt vil, for­uten når to el­ler flere uav­hen­gi­ge fore­tak fu­sjo­ne­rer, også gjel­de for en el­ler flere per­so­ner, som al­le­re­de kon­trol­le­rer minst ett fore­tak, el­ler ett el­ler flere fore­tak di­rek­te el­ler in­di­rek­te og helt el­ler del­vis va­rig over­tar kon­trol­len over ett el­ler flere fore­tak.

Be­gre­pet om­set­ning til­sva­rer ut­tryk­ket salgs­inn­tekt tatt inn i regn­skaps­lo­ven av 1998. I merk­na­der til for­skrif­ten ut­arbei­det av Ar­beids- og ad­mi­ni­stra­sjons­de­par­te­men­tet 28. april 2004 er det bl.a. ut­talt føl­gen­de om be­gre­pet om­set­ning:

«I an­net ledd knyt­tes be­gre­pet «år­lig om­set­ning» til regn­skaps­lo­vens reg­ler om be­reg­ning av salgs­inn­tekt. Der­med kan fore­ta­ke­ne hen­te tal­le­ne fra for­ri­ge års regn­ska­per når de skal vur­de­re om de er om­fat­tet av al­min­ne­lig mel­de­plikt. Der for­skrif­ter til regn­skaps­lo­ven gir reg­ler som fra­vi­ker el­ler ut­fyl­ler regn­skaps­lo­vens reg­ler for fore­tak innen vis­se bran­sjer, gis dis­se til­sva­ren­de an­ven­del­se et­ter mel­de­plikt­for­skrif­ten. Det gjel­der for eks­em­pel sær­reg­ler for fi­nan­sie­rings­fore­tak, for­sik­rings­fore­tak, ver­di­pa­pir­fore­tak, ei­en­doms­meg­le­re og in­kas­so­virk­som­het. Som ho­ved­re­gel skal om­set­nin­gen til­sva­re sum­men av de va­rer og tje­nes­ter som er solgt som ledd i fore­ta­kets al­min­ne­li­ge virk­som­het i lø­pet av året. At bare salg knyt­tet til den al­min­ne­li­ge virk­som­he­ten skal reg­nes med, inne­bæ­rer at salg av for eks­em­pel fast eien­dom ikke skal reg­nes med - med mind­re nett­opp salg av fast eien­dom er fore­ta­kets al­min­ne­li­ge virk­som­het. Ut­tryk­ket va­rer og tje­nes­ter om­fat­ter også ren­te­inn­tek­ter.»

Al­min­ne­lig mel­ding skal inne­hol­de:

  • navn og ad­res­se på par­te­ne i fu­sjo­nen el­ler den el­ler de som over­tar kon­troll,

  • be­skri­vel­se av de in­vol­ver­te fore­ta­ke­ne og fore­ta­ke­ne i sam­me kon­sern,

  • be­skri­vel­se av mar­ke­der hvor de in­vol­ver­te fore­tak har en sam­let mar­keds­an­del på over 20 pro­sent,

  • navn på de in­vol­ver­te fore­ta­ke­nes fem vik­tig­ste kon­kur­ren­ter, kun­der og le­ve­ran­dø­rer og

  • års­be­ret­ning for de in­vol­ver­te fore­ta­ke­ne.

For­slag til of­fent­lig ver­sjon av mel­din­gen el­ler klar an­gi­vel­se av hvil­ke opp­lys­nin­ger mel­der an­ser som for­ret­nings­hem­me­lig­he­ter, skal gis sam­ti­dig med mel­din­gen.

Full­sten­dig mel­ding kan på­leg­ges av Kon­kur­ran­se­til­sy­net, som en opp­føl­ging av den al­min­ne­li­ge mel­din­gen. Inn­greps­fris­ten for Kon­kur­ran­se­til­sy­net er 15 da­ger et­ter mot­ta­kel­se av den al­min­ne­li­ge mel­din­gen. Kon­kur­ran­se­til­sy­net kan i til­legg på­leg­ge en slik full­sten­dig mel­ding, selv om det ikke fore­lig­ger noen plikt til å sen­de al­min­ne­lig mel­ding. Der­et­ter har til­sy­net 25 da­ger til å vars­le om mu­lig inn­grep og der­et­ter 70 da­ger til å ut­ar­bei­de en­de­lig ved­tak. Det vil i prak­sis med­fø­re fra 15 til 40 da­gers be­hand­ling for mel­de­plik­ti­ge fu­sjo­ner hvor Kon­kur­ran­se­til­sy­net ikke ser grunn til å gri­pe inn. Auto­ma­tisk gjen­nom­fø­rings­for­bud vil inn­tre hvis Kon­kur­ran­se­til­sy­net på­leg­ger full­sten­dig mel­ding. Til­sva­ren­de vil gjel­de hvis trans­ak­sjo­nen mel­des fri­vil­lig.

Det er ut­arbei­det skje­maer for al­min­ne­lig mel­de­plikt og for full­sten­dig mel­de­plikt som er ut­for­met som elek­tro­nis­ke skje­maer i sam­arbeid med Altinn. Skje­ma­ene er også til­gjengelig på Kon­kur­ran­se­til­sy­nets in­ter­nett­si­der.

Sanksjoner - bøter som svir

Et nytt sank­sjons­mid­del mot brudd på kon­kur­ran­se­lo­ven tas i bruk og be­teg­nes som over­tre­del­ses­ge­byr. Frem­ti­di­ge ge­by­rer vil bli ve­sent­lig høye­re enn hva vi til nå er kjent med. Har­mo­ni­se­rin­gen med EU/EØS-ret­ten vil inne­bæ­re at vi kan få et bø­te­al­ter­na­tiv som kan ut­gjø­re inn­til 10% av be­drif­tens om­set­ning.

Lempning

Med lemp­ning me­nes hel el­ler del­vis ned­set­tel­se av bø­ter el­ler over­tre­del­ses­ge­byr. For­må­let med lemp­nings­ad­gan­gen er ho­ved­sak­lig å gi kar­tell­del­ta­ke­re insentiver til å bry­te ut av kar­tel­ler, og der­igjen­nom let­te Kon­kur­ran­se­til­sy­nets ar­beid med å av­slø­re sli­ke al­vor­li­ge over­tre­del­ser.

Forholdet til EØS-avtalen

Pa­ral­lelt med ny norsk kon­kur­ran­se­lov er det ved­tatt ny EØS-kon­kur­ran­se­lov om gjen­nom­fø­ring og kon­troll av EØS-av­ta­lens kon­kur­ran­se­reg­ler. Iverk­set­tel­se av den­ne lo­ven ble i sis­te li­ten ut­satt som føl­ge av at gjen­nom­fø­ring av råds­for­ord­ning 1/2003 om hånd­he­ving av kon­kur­ran­se­reg­le­ne i EF- trak­ta­ten ikke blir tatt inn i EØS-av­ta­len fra 1. mai som for­ut­satt.

Råds­for­ord­ning 139/2004 ble iverk­satt 1. mai. For­ord­nin­gen opp­da­te­rer og mo­der­ni­se­rer EU-kom­mi­sjo­nens reg­ler for saks­be­hand­lin­gen av fo­re­taks­sam­men­slut­nin­ger med blant an­net nye fris­ter for saks­be­hand­lin­gen. Vi­de­re inne­hol­der for­ord­nin­gen nye og bed­re reg­ler for over­fø­ring av sa­ker mel­lom Kom­mi­sjo­nen og med­lems­lan­de­ne. For­må­let med end­rin­ge­ne er å ef­fek­ti­vi­se­re saks­be­hand­lin­gen, her­un­der å sik­re at best eg­net myn­dig­het be­hand­ler en sak. For­ord­nin­gen inne­bæ­rer blant an­net at plik­ten til å mel­de kon­kur­ran­se­re­gu­le­ren­de sam­arbeid til EU-kom­mi­sjo­nen opp­he­ves.

Det er en vik­tig for­ut­set­ning i EØS-av­ta­le­ne at kon­kur­ran­se­reg­le­ne er like i hele EØS-om­rå­det, dvs. både i EU og in­nen­for de EFTA-lan­dene som er med i EØS. For­ord­ning 1/2003 skul­le der­for vært tatt inn i EØS-av­ta­len og gjen­nom­ført i norsk rett fra 1. mai. Den nye EØS-kon­kur­ran­se­lo­ven vil­le sik­ret det­te. Re­gje­rin­gen har lagt opp til at nevn­te for­ord­ning kan gjen­nom­fø­res i EØS-av­ta­len 1. juli 2004.