logo

Altinn gir enklere offentlig innrapportering

Med Altinn introduseres en helt ny arena for samarbeid om offentlig innrapportering. Noen av stikkordene er gratis, ferdigsignert innsending med enkel og sikker tilgang for alle det angår og ingen andre. Nettbasert arkiv over alle forsendelser med alle datoer hører med. Og selvsagt god integrasjon med økonomi- og årsoppgjørsprogrammer. Men kanskje er det viktigste stikkordet likevel fleksibilitet.

Altinn blir en felles rapporteringskanal på Internett for å gi opplysninger til forskjellige myndigheter. Det betyr i all enkelhet at de som har fullmakt til å fylle ut skjemaer for bedriften logger seg på ett sted, på én måte for å finne, behandle og distribuere ulike skjemaer med samme logikk og brukergrensesnitt. Altinn er på lufta fra slutten av 2003 og erstatter blant annet de nåværende løsningene for elektronisk rapportering til Skatteetaten.

Målet er at alle svar på myndighetenes spørsmål skal komme elektronisk fra utfyllerens PC og legge seg automatisk på riktig plass i de datasystemene som støtter ulike myndigheters saksbehandling og vedtak.

Det er Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå som har samarbeidet om den løsningen som skal være tilgjengelig på Internett allerede i år. Midt i den mest hektiske oppstartsfasen er det likevel arbeidet aktivt for å få med bedriftsskjemaer fra flere etater. Det er et mål både for politikerne og for de tre initiativtakerne å slippe til andre med nettskjemaplaner og skjemaintegrasjon mot bedriftssystemer.

Tre av de største er mer enn halvparten

Til sammen har de tre etatene lagt cirka åtti skjemaer i potten i første omgang. Til Brønnøysundregistrene kan skjema for årsregnskap fylles ut i Altinn, mens Skatteetaten har lagt inn omsetningsoppgaven for mva, terminoppgaven for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift og selvangivelsen for næringsdrivende med alle vedlegg. Statistisk sentralbyrå har plukket ut lønnsstatistikk og sykefraværsstatistikk blant alle sine statistikker i denne fasen. Det er meningen at de tre etatene vil legge inn betydelig flere skjemaer i Altinn i løpet av 2004, og opptrappingsplaner er klare.

Skjemaer for skatt og avgift og statistikk er sammen med trygd og toll tungvekterne i Norge. Det er skjemaer for skatter og avgifter og statistikk som er med i første fase av Altinn. Det er regnet ut at disse skjemaene tidsmessig belaster næringslivet betydelig. Det vil derfor kunne få positive effekter allerede fra første stund dersom flest mulig brukere benytter seg av Altinn-muligheten.

Gevinster for bedriftene

Det er et viktig mål at Altinn skal være en reell forenkling for næringslivet. Det hjelper myndighetene fint lite å lage flotte IT-løsninger for å ta i mot elektroniske skjemadata, hvis bedrifter flest fortsetter å sende inn svarene på papir. Dessuten er det et uttalt politisk krav at overgangen til elektronisk innrapportering skal bli en reell lettelse for de oppgavepliktige.

I Altinn blir høyst ulike skjemaer presentert på nett med mest mulig likeartet utforming, basert på anbefalinger og tester i samråd med norske små og mellomstore bedrifter. Det blir mulig å klikke fram veiledning og forklaringer på samme måte i alle skjemaene, uansett hvilken etat som skal ha besvarelsen. Altinn legger til rette for at opplysninger som allerede er kjent i etaten eller i offentlige registre kan legge seg inn i skjemaene automatisk. Der det er mulig, vil skjemaet hoppe over uaktuelle spørsmål, for eksempel når det allerede er gitt et svar som viser at de neste spørsmålene ikke er relevante for denne bedriften.

Skjemadata rett inn

De fleste næringsdrivende har i dag tilgang til programvare som leverer ferdig utfylte rapporter til det offentlige på områdene lønn, økonomi, regnskap og årsoppgjør, enten i eget hus eller hos regnskapsfører eller revisor. Programvareleverandørene er i full gang med å bygge ut produktene sine til å legge ferdige skjemadata rett inn i Altinn.

Men bare tjue prosent av foretak med opptil tjue ansatte fyller ut selvangivelse og næringsoppgave selv, ifølge en fersk undersøkelse for Nærings- og handelsdepartementet. For mva-oppgaven er andelen litt høyere, men ikke over 30 prosent. Småbedriftene står for «nesten alle» periodiske skjemaer til det offentlige. Det betyr at regnskapsførere og revisorer sitter med nøkkelen til en stor del av de innsparingene samfunnet venter av myndighetene ved bruk av IT i rapporteringen.

«What’s in IT for me?»

Så blir det viktig at også bedriftenes faglige støttespillere ser fordeler med den nye rapporteringskanalen og får sin del av forenklingspotensialet. Noen av stikkordene er gratis, ferdigsignert innsending med enkel og sikker tilgang for alle det angår og ingen andre. Nettbasert arkiv over alle forsendelser med alle datoer hører med. Og selvsagt god integrasjon med økonomi- og årsoppgjørsprogrammer. Men kanskje er det viktigste stikkordet likevel fleksibilitet.

Papir er ikke noe fy-ord i Altinn. Alle skjemaer kan skrives ut og fraktes hvor som helst for felles gransking på gammelmåten. Eller kanskje passer det bedre at den siste, riktige versjonen av utfylt skjema, som du kan ha kontroll over, printes ut på hver enkelt sitt kontor.

Måten Altinn snakker med dataprogrammene dine på, kan også varieres. Kanskje legger din leverandør opp til at mest mulig av behandlingen skjer i Altinn, kanskje blir Altinn nesten bare brukt til å sende det ferdige resultatet til myndighetene.

Kanskje blir det mest praktisk å forandre på arbeidsdelingen mellom regnskapsfører, revisor og klient. Og kanskje blir Altinns muligheter for å styre endringstillatelser den beste sikkerhet for at arbeidsflyten endelig blir slik du alltid har ønsket deg.

En møteplass for mennesker og maskiner

Altinn skal være en arena for dem alle; det oppgavepliktige foretaket, regnskapsføreren, revisor, myndigheten og de respektive partene sine datasystemer. Hver av dem må få sine formelt og praktisk tildelte rettigheter og plikter i samspillet, samtidig som ingen andre slipper inn. Ingen enkel oppgave på et Internett spekket med pirater og uhumskheter.

Selvsagt er det visse krav for å komme inn i kretsen av samarbeidende personer og maskiner i Altinn. Den første berettigede framgår av Enhetsregisteret i Brønnøysund. Med tildelt passord knyttet til Enhetsregisterets fødselsnummer for kontaktperson eller daglig leder, kan avgiverforetakets ansvarlige dele ut tilgang til ulike typer skjema i Altinn for den han vil.

Organisasjonsnummer for foretakets regnskapsfører og revisor er også kjent i registeret, hvilket igjen leder til ansvarshaver hos disse. Dermed vil leder av et regnskapsfirma både få adgang til klientens skjemaer og fullmakt til å delegere adgangen til egne ansatte.

Daglig leder hos avgiver og støttespiller blir «administrator» for Altinn i hver sin organisasjon. I tillegg til å autorisere andre ansatte, kan administratorer gi programvare lov til å fôre Altinn med skjemadata.

Den enkelte myndigheten skal bare ha tilgang til svar fra de skjemaene den selv har utstedt. Ansatte i etatene har ingen ting å gjøre i selve Altinn-skjemaene, men er brukere av de svardata som kommer inn i et saksbehandlingssystem. Saksbehandlingssystemet kan levere informasjon inn i avgiverens skjema slik at utfylling blir forenklet.

For at elektronisk rapportering fullt ut skal erstatte rapportering på papir, vil løsninger med digitale signaturer basert på elektronisk nøkkel (PKI) være et viktig element. Som et stort brukersted vil Altinn kunne spille en viktig rolle i utbredelsen av digitale signaturer i Norge. For å komme i gang er det derfor startet et pilotprosjekt sammen med Statens lånekasse for digital signatur for stundentenes gjeldsbrev.

Les mer på http://info.altinn.no