logo

Inntektsføring i telebutikker

Innledning

Dette sirkulæret omhandler inntektsføring i butikker som selger mobiltelefoner/utstyr og kontantkort. Spørsmålene relaterer seg først og fremst til om inntekt skal presenteres brutto eller netto, men også tidspunkt for inntektsføring. Denne uttalelsen drøfter problemstillingen i henhold til norsk god regnskapsskikk. Løsningen kan være annerledes etter IFRS:

Presentasjon av inntekten

Det er et grunnleggende regnskapsprinsipp å resultatføre inntekt når den er opptjent. Dette prinsippet styrer også vurderingen av presentasjon av inntekten. Dersom salgsinntekten er opptjent av selskapet, føres inntekten brutto, mens dersom selskapet kun formidler salg mellom eksterne parter, er kun nettoinntekten opptjent for selskapet og inntekten skal føres netto. Spørsmålet om brutto- eller nettoføring av inntekt er diskutert i NRS (D) om regnskapsføring av inntekt, samt i Regnskapssirkulære 2000 fra Oslo Børs. Inntekt skal presenteres brutto når selskapet har overtatt risiko og kontroll med varene slik at eiendelens gevinst- og tapspotensial er overført. Har derimot selskapet ikke på noe tidspunkt overtatt risiko for og kontroll med varene, og selskapet kun formidler salg mellom eksterne parter, kan ikke bruttoinntekten anses å være opptjent og det skal da foretas nettoføring.

Spørsmål om inntektsføring vedrørende salg av mobiltelefoner/utstyr må avgjøres ut fra den enkelte avtale. Når forhandler har overtatt risiko og kontroll for varene, skal inntekten ved salg av mobiltelefoner/utstyr presenteres brutto.

Regnskapsføring ved salg av kontantkort avhenger av om butikken har rett til tilbakelevering av kontantkortene til leverandør eller ikke. Dersom tilbakelevering er hjemlet i avtalen, kan omsetningen av kontantkort bære preg av å være formidling av tredjeparts varer eller tjenester, og skal således nettoføres.

Ved reklamekampanjer fra butikk hvor teleoperatør får vist frem sin logo forekommer det at butikken får refundert kostnader til kampanjen helt eller delvis fra teleoperatøren. I slike tilfeller bør de refunderte kostnadene nettoføres som kostnadsreduksjon.

Periodisering av inntekten

Ved salg av mobiltelefoner til forbruker gis det ofte en lavere utsalgspris dersom kunden inngår avtale om et abonnement med en teleoperatør. Det er vanlig at butikken får godtgjort differansen mellom utsalgspris uten abonnement og utsalgspris med abonnement helt eller delvis av teleoperatør. Slike godtgjørelser består ofte av to elementer, hvorav det ene er en direkte godtgjørelse som er opptjent når salget er gjennomført med kunde, og det andre elementet er en form for lojalitetsbonus som ytes av teleoperatør når kundeforholdet har vart en viss periode. Det følger av opptjeningsprinsippet at lojalitetsbonusen først er opptjent når vilkårene i avtalen er oppfylt, det vil si når kundeforholdet har vart den avtalte periode.

I tilfeller hvor butikker må holde orden på svært mange avtaler kan det imidlertid vurderes å inntektsføre inntekten løpende, basert på estimater over hvor mange kontrakter som kan anses opptjent i en regnskapsperiode. Dette forutsetter at butikken har tilstrekkelig grunnlag for å estimere på en pålitelig måte hvor stor andel av alle kunder som vil videreføre sitt abonnement slik at butikken vil motta lojalitetsbonus. Butikken må vurdere dette på grunnlag av tilgjengelige opplysninger på tidspunktet for regnskapsavleggelse under hensyn til historiske tall og størrelse på kundeporteføljen. Dersom estimatet ikke kan gjøres tilstrekkelig pålitelig, bør godtgjørelsen ikke regnskapsføres som inntekt før det enkelte kundeforholdet har vart den avtalte periode.