logo

Regnskapslovutvalget:

Kommentar til intervju med Finn Berg Jacobsen

Som medlem i regnskapslovutvalget har jeg noen kommentarer til intervjuet med lederen av utvalget, Finn Berg Jacobsen i nummer 6 av R & R. Her blir Berg Jacobsen konfrontert med at LOs medlem i utvalget er svært kritisk til forslag til endringene i regnskapsloven.

Berg Jacobsen svarer at Norge «!ikke har noe valg siden vi er bundet av EØS-avtalen». Dette er ikke riktig. De endringene i regnskapsloven som flertallet i utvalget foreslår er gjort ut fra målsettingen om en tilpasning til internasjonale regnskapsregler og ikke som følge av krav på grunn av EØS-avtalen. Det eneste Norge er forpliktet til i henhold til EØS-avtalen er å pålegge at børsnoterte selskapers konsernregnskaper skal avlegges i henhold til IAS/IFRS.

Ved en slik minimumsimplementering vil gjeldende regnskapslov forbli tilnærmet uendret. Det betyr at Norge kan velge en annen løsning og samtidig beholde nasjonal innflytelse på en større del av regnskapsretten enn den som er foreslått av flertallet. Et slikt forslag er fremmet i mindretallsinnstilling i NOU 2003: 23 Evaluering av regnskapsloven, men den er ikke med i innholdsfortegnelsen og har feil nummerhenvisning i selve teksten. For de som er interessert står forslaget på side 41 i NOU 2003: 23.

Balanseorientering og markedsverdier

I motsetning til Berg Jacobsen mener undertegnede at den viktigste endringen som foreslås av flertallet i utvalget er overgangen til en balanseorientert regnskapsføring. Det vises til NOU 2003: 23 pkt. 9.3.4. En slik grunnleggende endring representerer et brudd med gjeldende regnskapsføring i Norge og foreslås nå innført uten at konsekvenser er utredet. Det er nettopp denne endringen som tilrettelegger for måling til markedsverdier, som Berg Jacobsen sier seg enig i at kan misbrukes.

Nettopp på grunn av bekymringen for misbruk og på bakgrunn av de siste tiders regnskapsskandaler, har LOs medlem fremmet forslag om at det ikke skal åpnes for måling til markedsverdier i selskapsregnskapet og viser til standpunktet fra forrige NOU 1995: 30 Ny regnskapslov, der det påpekes at årsaken til at «..historisk kost modellen fortsatt står så sterkt i praksis skyldes at transaksjonsbaserte målinger oppfattes som mer pålitelige enn de estimerte usikre verdiene.» (NOU 2995: 30 s. 25)

LO har for øvrig flere innvendinger i NOU 2003: 23, blant annet at styrets ansvar svekkes som følge av foreslåtte endringer i årsberetningen og at Norsk RegnskapsStiftelse styrker sin posisjon.